<= Index  <= Zpět   Kořínek (2, 4)


Lukáš Kořínek

Solilunární revoluce a progresivní solilunární fáze


Technika sekundárních direkcí (1 den / 1 rok), neboli progresí, má několik základních způsobů interpretace. Jedna z možností je z hlediska pozic, kdy se srovnávají progresivní planety a prvky s nativními, a nebo možnost monitorovat průchod progresivní luny přes hroty nativních domů, počínaje ascendentem. V tomto případě jde o progresivně-nativní cyklus. Další možností je cyklus progresivně-progresivní začínající novoluním, kde progresivní solilunární fáze ve formě definovaných aspektů je vztahována k vymezeným životním událostem /1/.
Můžeme však také na základě progresivního solilunárního vztahu konstruovat solilunární revoluce. Jestliže solilunární revolucí aktualizujeme fázi luny z nativity, a vytváříme tak jednoměsíční horoskop, můžeme na základě stejného principu aktualizovat fázi luny z progresí. Rozhodeme-li se tak, setkáme se při výpočtu s problémem, kterým je vzájemná změna solilunárních fází. Jde o klasický problém, který nastává, hledáme-li vztahy mezi vztahy, vztahy mezi časy. Podobně je tomu u transrevolucí a u revolucí transformačního bodu.
V případě výpočtu solilunární revoluce z progresivní solilunární fáze (dále jen progresivní solilunární revoluce - PSLR) lze postupovat následovně:
Při výpočtu (Johannes 1.5) tohoto typu revoluce jsem postupoval tak, že jsem k nativnímu horoskopu vypočítal z aktuálního data sekundárně direktní, progresivní horoskop. Dále jsem hledal v aktuálním čase stejnou fázi mezi Sluncem a Lunou, jakou jsem nalezl v progresích. To je podobný postup jako v případě výpočtu klasické solilunární revoluce. Zpřesnění rozdílů fází jsme dosáhl tak, že jsem vždy z data solilunární revoluce počítal k danému radixu progresivní horoskop a z jeho progresivní solilunární fáze jsem počítal solilunární revoluci. Postup jsem opakoval, až se čas (přepočtený na tranzitní, aktuální) progresivního horoskopu rovnal času solilunární revoluce, a fáze tak byly shodné.
Je tedy zřejmé, že dochází k prolnutí vztahu a času (fází a cyklů). Je to okamžik spolupůsobení dvou rytmů, vnitřního rytmu s vnějším, nebo lépe vnitřní skutečnosti s vnější zkušeností. Solilunární revolucí aktualizujeme individuální, archetypální, neměnný vztah mezi Sluncem a Lunou. Žijeme, měníme se a vnitřně se proměňujeme. Jsme obklopeni řadou tlaků a vztahů, které se tak či jinak vyvíjejí a cyklicky obnovují. Mění se i náš vnitřní postoj k nim. Progresivní solilunární revoluce je symbolem vzájemné interakce, je nejen způsobem jak se sebeaktualizovat, ale i způsobem sebeproměny - transformace.
Progresivní solilunární revoluce nastává průměrně po 29,6 dnech. Rozdíl přibližně dvou hodin ve srovnání s délkou synodické lunace (29,53059) je způsoben změnou lunární fáze v progresích. Rozdíl fáze mezi dvěma po sobě následujícími PSLR je přibližně 1 stupeň.
Průměrné hodnoty jsou uvedeny s relativní přesností, jsou počítané z PSLR nastávajících během dvou let a z PSLR nastávajících během jednoho roku u čtyř osob, experimentálně vybraných tak, aby jejich progresivní Slunce procházelo poblíž perihelia, afélia a poblíž dvou mezibodů (perihelium +/-90°).
Srovnáváme-li jeden den života po narození s jedním rokem života, obvykle vycházíme z raného postnatálního období rozvoje psychofyziologických funkcí. Tedy z období, kdy dochází k vzájemné interakci a vyrovnávání se s vnějším prostředím. Je zajímavé, že tři lunární cykly, tři měsíce po narození tvoří s devítiměsíčním prenatálním vývojem právě jeden rok, jeden cyklus planetárního oběhu a lidského vývoje.
Řekneme-li: "co jeden den, to jeden rok", potom nelze doslova tvrdit, že jedna sekunda po narození odpovídá šesti minutám života. Na celou věc je nutné dívat se velmi symbolicky. Srovnáváme cyklus dne s cyklem roku. Astrologii lze vnímat z hlediska dvou prolínajících se cyklů a rytmů, vnitřního a vnějšího, z hlediska progresí a revolucí. Progresivní solilunární revoluce je tak sofistikovanou alternativou solilunárních revolucí.

/1/ - progresivně-nativní, progresivně-progresivní cyklus - viz. Dane Rudhyar: Astrologie transformace, strana 160-165

Zpět na začátek stránky