<= Index  <= Zpět    Cykly Slunce a Luny 1/3  Cykly Slunce a Luny 2/3    Teorie Saturnovy cykly


Cyklus Slunce a Luny

Metonický devatenáctiletý cyklus, který měří návraty novoluní přibližně na témže stupni zodiaku, je velmi podobný nodálnímu cyklu, trvajícímu 18,6 let. Má tedy smysl studovat měsíční kontakty novoluní s nativitou, jestliže budeme mít na paměti skutečnost, že každý kontakt se bude o 19 let později opakovat. Tato novoluní budou označovat příležitosti nového startu v použití prvku - ať je to kterýkoliv prvek - kterého se v nativitě dotknou. Navíc každý nový začátek musí být spojován s podobným kontaktem, ke kterému došlo o 19 let dřív, protože bude podmíněn tím, co člověk v tamtom okamžiku dělal. Kontakty zatmění jsou pouze zvláště nápadnými momenty v obecném cyklu novoluní v kontaktu s nativitou.

Cyklus Slunce

Roční cyklus Slunce je možno sledovat buď podle horoskopu narození nebo horoskopu solární revoluce (návrat Slunce do natální polohy). Jsou to dobře zpracované techniky, které poskytují závažné informace o roce, pro který jsou horoskopy zpracovány. Přesto je však nutno jejich smysl dekódovat podle toho, co Slunce znamená v individuální nativitě. Teoreticky je možno zhotovit horoskopy pro cyklický návrat jakékoliv planety do její natální polohy, ale návrat Slunce je prokazatelně nejdůležitější. Tyto solární horoskopy ukáží, jak podmínky vnějšího prostředí podpoří (nebo jim budou bránit) úsilí člověka při jeho každoročně obnovovaných pokusech o solární životní cíl.

Sledovat průchod Slunce přes čtyři kvadranty nativity je rovněž velmi cenné. Když se tranzitující Slunce dotkne každý rok nějakého rohu horoskopu, je to okamžik, který zdůrazní použití psychologické funkce, která se k tomuto rohu a příslušnému kvadrantu vztahuje (viz diagram čtyř kvadrantů v kap.I). Ascendent a I. kvadrant zdůrazňují intuici a všechny pokusy o prohloubení vědomí sebe sama. Když Slunce přechází přes IC a tranzituje II. kvadrantem, jsou zdůrazněny city a všechny pokusy o vyjádření nejhlubších aspektů vlastní povahy. Když prochází přes descendent a postupuje do III. kvadrantu, Slunce zároveň stimuluje osobní schopnost vykonávat funkci vnímání a nutí člověka, by rozvíjel své estetické či jiné vnímání (percepci), a to na základě hlubších kontaktů s lidmi a objektivním vnějším světem. Když Slunce dosáhne MC a tranzituje IV. kvadrantem, je zdůrazněna schopnost myšlení a snaha o významnější etablování se v sociálním světě.

Cyklus Luny

Astrolog může studovat měsíční lunární tranzity stejným způsobem jako roční solární tranzity všemi kvadranty horoskopu, ale indikace jsou obecně příliš slabé, alespoň pokud stejnou tendenci neakcentují ještě jiné závažnější tranzity. Může být názornější, když si každý měsíc zaznamenáme dny, kdy tranzitující Luna prochází znamením, ve kterém byla při narození.

Lunu jsme si už definovali jako reprezentantku repetitivního a téměř automatického způsobu, jímž se lidé přizpůsobují výzvám a vlivům prostředí v každodenním životě. Luna ukazuje cestu příležitosti, kompromisy, které je člověk ochoten udělat, aby dostal maximum ze stávajících okolností, s nimiž je konfrontován nebo aby si udržel tělesnou a emocionální spokojenost a pohodlí. Určité způsoby chování jsou už natolik automatické, že jsou ve skutečnosti už pak naprosto nutkavé. Protože člověk se cítí být určitým způsobem “udělán” a protože se adaptuje na život podle mateřského vzoru (a nebo se pokusil tento vzor zavrhnout), bytostné já se často identifikuje s jeho instinkty a emocionálními potřebami a city. Člověk často bude pasivně sledovat okolnosti (nebo jim ustoupí), které jdou ve směru osobních instinktů, citů nebo momentální nálady a automaticky se bude bouřit proti všemu, o čem se mu bude zdát, že stojí proti těmto obvyklým schématům. Repetitivní činy z minulosti a emocionální postoje budou mít tedy tendenci v současném chování převládat, aniž by zde byla vědomá pozornost, i když současně mohou bránit snahám, kterými se člověk pokouší čelit určité situaci způsobem novým a tvůrčím.

Každý měsíc se Luna vrací do své natální polohy a znovu akcentuje své natální charakteristiky. V důsledku toho, jestliže se člověk pokusí zbavit se nutkavých zvyků, pak dny, kdy Luna prochází svým natálním znamením, mu k tomu dají příležitost, za předpokladu, že si je toho člověk vědom. Namísto aby měsíc po měsíci stále reagoval více nebo méně stejným způsobem na okolnosti každodenního života - což bude opakování, které bude stále více utvrzovat tělo a emoce - může si člověk uvědomit, že “Já” se nedá asimilovat do obvyklých schémat reagování. Jestliže si to člověk uvědomí a rozhodne se v tomto směru něco udělat, může využít tranzitující Luny, akcentující schémata návyků natální Luny, aby se od nich osvobodil a viděl, jaká byla příčina jeho specifických reakcí na okolnosti každodenního života. To neznamená, že by člověk měl neustále bojovat, aby potlačil lunární povahu nebo ji zvládl silou. Ať chceme či nechceme, lunární aspekt je tak jako tak součástí jedince jako celku. Jestliže však člověk neustále jedná podle své vlastní lunární povahy, může si uvědomit osobní solární vůli, cíl a osud. Luna je nástrojem solárního osudu, nebo by jím aspoň měla být, takže ze všeho nejčastěji označuje prvky minulosti, které je nutno překročit nebo transmutovat, než bude člověk schopen skutečně žít podle svého solárního příslibu.

Luna v kardinálních (základních) znameních

Schémata návyků jedince mohou převládat ve třech úrovních: činnost, cítění a myšlení, které mají své astrologické ekvivalenty ve znameních základních, pevných a proměnlivých. Jestliže je natální Luna v základním znamení, je zde tendence reagovat na každodenní výzvy života specificky se opakujícím způsobem. Základní znamení se pokoušejí uvolnit svou energii přímo, podle okolností. Jsou to iniciátoři akce - lidé, kteří jednají a reagují na konkrétní situace a na problémy, aniž by se starali o ostatní, kteří jsou zde také zapojeni.

Luna v Beranu - člověk, který má natální Lunu v tomto znamení, bude jednat na bázi pocitu nedostatečné jistoty. Reakce na výzvy života je velmi osobní a podléhá obvykle momentálním emocím nebo náladám. Reakce osoby se neustále mění - až do té míry, že ostatní se mohou domnívat, že se na takového člověka nemohou spolehnout. Jeho hlavním zaměřením v životě je být první - člověk se pokouší jednat tak, aby se vždy zdůraznil jako individualita. Klid takovému člověku nahání hrůzu, takže aby cítil, že žije, stále vyhledává provokativní situace a vzrušení.

Luna v Raku - Člověka bude omezovat pole jeho činností v definované sféře a uvnitř takto vytvořených omezení bude vyjadřovat celou škálu a bohatství emocí. Posuzuje lidi a věci podle své povahy a své osobní zkušenosti. Bude zde tedy obtížné čelit situacím, které nějakým způsobem přesahují hranice jeho zkušeností. Zkušenosti z dětství a zvláště vztah k matce mohou vytvořit schémata návyků pro celý život. Vzpomínání bude neustále živé, pokud půjde o emocionální zranění a může vést k přemílání a mrzoutskosti. Luna v Raku se také může projevit jako velmi laskavá a nápomocná (stranická) i v jednání i v reakcích.

Luna ve Vahách - silná touha po společenském uznání vede k extrémní citlivosti k názoru ostatních. Člověk si je jistý, že jej společnost posuzuje podle stejných kritérií společenských hodnot, ideálů a konvenčních norem, které on sám užívá při posuzování ostatních. Protože člověk má dojem, že skupina, ke které patří, jej soudí, vyvíjí si silné třídní vědomí, a to až do té míry, že se při výběru svých přátel a partnerů stává oportunistou. Člověk s Lunou ve Vahách především chce, aby všechno bylo “milé”, “laskavé”. Nesnáší hrubost a potíže při překonávání tvrdých životních skutečností. Za tímto účelem se pokouší obklopit se krásnými věcmi a lidmi a může na ně dokonce projektovat své ideály.

Luna v Kozorohu - člověk s touto lunární pozicí se bude nestále pokoušet o to, aby se ospravedlnil v očích společnosti, neustále se bude snažit zasloužit si její uznání a ukázat, že stojí za to mít ho rád. V základech tohoto pocitu nejistoty je pocit, zažívaný v dětství, že není dostatečně milovaný nebo chtěný. Jako protipól k těmto pocitům nedostatečného emocionálního bezpečí se bude pokoušet o konkrétní formu společenské moci a může využívat ke svým vlastním účelům výsad svého postavení nebo kontaktů s lidmi, kteří jej obdivují. Jeho osud se mu zdá být jasný a pro jeho realizaci je schopen kohokoliv nebo cokoliv obětovat, protože pro něj účel světí prostředky. Je schopen tvrdě pracovat a tváří v tvář krizi je schopen reagovat až oslnivě. Mimo toto vššchno chce člověk s Lunou v Kozorohu cítit, že jej ostatní potřebují - proto udělá vše, čeho je schopen, aby ostatní přesvědčil o tom, že co, dělá, je pro ně potřebné.

Luna ve fixních (pevných) znameních

Když je natální Luna ve fixním znamení, schémata a vzory návyků se budují především na emocionální úrovni. Je zde pevné přání znova a znova prociťovat zážitky z minulosti, znovuprožívat zkušenosti, které mu skýtaly obrovské potěšení, emocionální zadostiučinění nebo dokonce námahu a trápení. Člověk se pokouší ospravdlnit sám sebe a dojímá se vším, co se kolem něj děje. Zajímá se především o účinné využití moci a svou energii bude soustřeďovat v definovaném směru a na definovaný cíl. Osoba s Lunou v pevném znamení může být ovládána černobílými etickými soudy: to nebo to, pravda-lež, dobré-špatné, opravdové-falešné - je pro ni velmi těžké vidět šedé pásmo, které mezi oběma póly leží. Nepružnost, která je její lunární povaze vlastní, ji nutí, aby se pokoušela přizpůsobovat své okolí - lidi i věci - svým vlastním zvyklostem a potřebám, spíš než aby se sama přizpůsobovala požadavkům okolí.

Luna v Býku - s natální Lunou v této pozici člověk bude ve všem hledat soudržnost a konzistentnost. Je pragmaticky orientovaný a jeho emocionální založení jej nutí, aby hodnotil lidi a věci spíš podle realistických a hmatatelných hodnot než podle abstraktních koncepcí. Velmi obtížně nese změny, zvláště změny náhlé a drsné. Z tohoto důvodu se může zarytě držet tradičních kulturních zvyků a postojů. Člověk v Lunou v Býku je spíš rozkošnický než senzuální, může mít obrovské emocionální uspokojení z fyzického světa, který jej obklopuje, dokonce natolik, že může být svým vlastním blahobytem úplně pohlcen. Je laskavý a vřelý a svou vřelost bude spíš projevovat, než by ji potlačoval - tak se může stát, že ve společnosti, kde jsou lidé zvyklí si spíš tisknout ruce než se objímat a líbat, může být omylem pokládán za zženštilého.

Luna ve Lvu - tento člověk bude v sobě často mít silný osobní magnetizmus, který se může jevit až jako arogance a domýšlivost. Největší hodnotu přikládá své pověsti a udělá vše pro to, aby byl obdivován. Člověk s Lunou ve Lvu je má šarm a je velmi přesvědčivý. Rád přijímá hosty, baví ostatní a může se cítit, že je pod jakýmsi tlakem vlastní velkodušnosti. Jeho ješitnost je snadné zranit a kritiku nepřijímá snadno, ani lidi, kteří mu do jeho cesty kladou překážky. Zdánlivě by bylo možno jej pokládat za nejpružnější ze všech lidí s Lunou ve fixních znameních - není to ale pravda. Jeho motivace jsou emocionální - má smysl pro odpovědnost, a to jak sám vůči sobě, tak vůči lidem, kteří jej obdivují. Rád “jezdí 1. třídou” a raději se bez něčeho obejde, než by na to musel šetřit.

Luna ve Štíru - člověk s natální Lunou v tomto znamení má ohromnou kontrolu nad svými emocemi. I když vyhledává intenzívní emocionální zážitky a zvláště v meziosobních vztazích a vůči milovanému člověku může být velmi žárlivý a vlastnický, velmi zřídka projeví hloubku svých citů - obzvláště tehdy, jestliže byl tak nebo onak raněn v intimním vztahu nebo cítí, že jej někdo zradil. Je skutečně pyšný na to, že nikdo nemůže znát hloubku trýzně, která vře pod jeho povrchem. Je spíš senzuální než rozkošnický a může být přílišně zaměstnán sexem, pokoušet se o určité naplnění prostřednictvím partnera nebo se v samotném sexuálním aktu ztrácet a zapomínat. Nejenže si pamatuje křivdy, kterých se na něm někdo dopustil, ale může dokonce celá léta přemýšlet o pomstě. Často se oddává emocionálním úzkostem, zvláště pokud jde o případnou ztrátu milovaného člověka. Síla vnitřních tlaků, které takovéhoto člověka motivují, je pro ostatní nepochopitelná, natolik je intenzita jeho citů hluboká.

Luna ve Vodnáři - s touto pozicí Luny jsou osobní city silně zabarveny vysoce vyvinutým sociálním vědomím. Takovýto člověk je rovněž emocionálně závislý na hodnotách a ideálech nějaké skupiny nebo organizace. Přes to všechno je to ale často jen kamuflování skrytého strachu emocionálně se zaplést v párovém vztahu než skutečná touha patřit k většímu celku. Jestliže se z něj stane horlivý společník či člen skupiny, je to spíš proto, aby ve větším počtu lidí získal pocit bezpečí, protože ve skutečnosti raději pracuje sám. Emoce spíš intelektuálně zkoumá, než by je skutečně prožíval na citové úrovni. Dává přednost pozorování života před účastí na něm. Jeho způsob přístupu k životu tedy bude neosobní. Protože se považuje za výlučného, bude pravděpodobněji sledovat krajní horování pro něco a podobná hnutí, než dávat přednost tradičním skupinám. Lidé si myslí, že pro něj samotného je vzpoura ctností, a on sám může příležitostně říci nebo udělat něco podivného či výstředního jen proto, aby viděl, co to udělá s ostatními.

Luna v proměnlivém znamení

Když je natální Luna v proměnlivém znamení, schémata návyků a chování se vytvářejí především na mentální úrovni. Je zde tendence adaptovat svou vlastní zkušenost na nějakou teorii nebo systém víry a tak se tedy vyjadřovat podle přijatého stylu. Lidé s Lunou v proměnlivém znamení milují slovní hříčky a asociace. Vynalézají jednu koncepci za druhou na téma toho, co je, a ptají se tedy, proč se ta a ta věc stala. Spřádají plány a složité vzorce s cílem opakovat zkušenosti příjemné a zamezit zkušenostem neradostným. Mají sklony se osobně začleňovat daleko spíš do nějakých koncepcí než do reality a jejich akce a reakce v životě ovládají systémy víry daleko víc, než je tomu u kardinální a pevné Luny.

Luna v Blížencích - adaptace na život je podmíněna touhou být dobře informován v nejrozmanitějších oblastech a být obdivován pro své schopnosti. Je zde nebezpečí povrchnosti a nekoherentnosti, nedostatku konzistentnosti v myšlení. Osobní úsudky, založené na citech, jsou často brány jako mylné právě pro svou logiku a racionálnost. Všechno je pro ně zajímavé, ale tento zájem, který se vztahuje na věci nebo na lidi, je jen zřídka na něčem pevném založen. Tito lidé jsou dobrými propagandisty, ale angažují se velmi zřídka až do samotných základů myšlenky, kterou s momentálním nadšením prosazují. Nad to všechno je pro ně velmi důležitá mentální stimulace. Člověk s Lunou v Blížencích může být natolik zaměstnán manipulací se slovy, myšlenkami a symboly, že realita, ke které se vztahují, mu ze všeho nejčastěji uniká. Nerad se k něčemu poutá. Stabilita mu nahání hrůzu a on hledá rozmanitost, a to i za cenu svého bezpečí. Rozdíl mezi vyjetými kolejemi a hrobem je pro něj jen otázkou příslušného stupně.

Luna v Panně - s touto pozicí natální Luny bude člověk ve své osobní adaptaci na život dodržovat striktní modely chování, dané logicky nebo morálně. Často je zkostnatělý a prudérní - jak v myšlení, tak v chování - a vysoce cení detail, čistotu a techniku. Člověk s Lunou v Panně má obvykle strach hluboký strach ze svých emocí nebo jim nedůvěřuje a je jen nepatrně disponován k tomu, aby jim nechal volný průchod. Bude spíš dávat přednost adaptaci na život podle intelektuálních systémů nebo psychologických teorií. Je mimořádně svědomitý a má mimořádně vyvinutý smysl pro povinnost. V životě bude hledat především řád a bude dávat přednost vyřizování různých záležitostí podle určeného plánu. Když je vehnán do extrému, může být jeho chování staropanensky kritické. Může mít rovněž dokonalou vlohu k tomu, aby si neustále dělal starosti.

Luna ve Střelci - Osobní adaptace na život je podmíněna velkou potřebou svobody, a to jak fyzické, tak mentální. Takový člověk potřebuje mít dojem velkého prostoru a pokud se cítí omezován, pak prchá. Ve vztahu k lidem je obvykle otevřený a přátelský, ale ne vždy je schopen reagovat na jejich potřeby a jejich specifické rozdíly. Nerad se zabývá drobnými detaily, týkajícími se rozsáhlých projektů. Je dobrým řečníkem a protože rád lidi intelektuálně stimuluje a rád cítí efekt, který to na ně má, bude také dobrým učitelem. Člověk s Lunou ve Střelci potřebuje především vědět, že život má nějaký cíl. Potřebuje v té nebo oné formě určitý systém víry, i když to nutně nemusí být systém tradiční nebo organizovaný. Má tendenci si zahrávat - jestliže to není se svým majetkem, pak se svým zdravím, kariérou nebo společenským postavením. Protože nedokáže lhát, je snadné ho napálit.

Luna v Rybách - Osoba s touto natální Lunou bude často opírat svou odpověď na životní otázky o osobní naději v lepší budoucnost, ideální osud nebo transcendentní stav. Je mimořádně citlivá na kolektivní prostředí, které ji dojímá a ovlivňuje. Může být nadměrně citlivá na velmi mnoha úrovních - od psychiky až po alergii. I když je ochotna se obětovat pro ostatní, často je plná zatrpklosti (a ne vždy mlčenlivé) vzhledem ke svému vlastnímu osudu - v takovémto případě se stává uvzdychaným mučedníkem, stíhaným různými neštěstími. Protože má silnou tendenci žít “na základě plné moci” a schopnost odrážet nálady a city ostatních, může najít východisko v divadle. Ze všeho nejvíc nemá ráda realitu, a odtud plyne nebezpečí úniků, jako jsou drogy a alkohol. Její přehnaná tendence žít ve světě snů může těžce ovlivnit její schopnost účinně jednat tváří v tvář konkrétní realitě, podobně je tomu u jejích schopností spíš se vcítit do problémů ostatních než s nimi sympatizovat.

Takže toto bylo několik možností, co všechno může zdůraznit průchod tranzitující Luny, když každých 28 dní prochází svým natálním znamením. Protože tyto tendence budou posíleny, budou pro vědomou pozornost snadněji vnímatelné, což je první nezbytná podmínka před každou změnou.

Interní materiál Turnovský - ISTA - pracovní překlad Ludmily Pláškové kapitoly III. knihy Alexandera Rupertiho: Cycles of Becoming / Les cycles du devenir (Cykly proměn)

Zpět na začátek stránky