<= Index  <= Zpět


Je astrologie věda ?

Snad každý z nás se již setkal s novinovou astrologií, která příliš neprospěla prezentaci astrologie jako samostatného oboru. Běžný laik ví o astrologii snad tolik,že rozděluje lidi do dvanácti skupin, podle znamení ve kterém se narodili. Astrologie je však obor s mnoha odvětvími, který již po několik tisíc let slouží člověku jako dokonalý nástroj k poznávání interakce člověk - vesmír. Člověk, který začíná zkoumat funkčnost astrologického systému se nejprve podiví nad tím, jak je možné, aby ze vstupních údajů, kterými jsou přesný čas a místo události mohl vyčíst její kvalitu a na ní působící budoucí tendence. Tak tedy např. při narození dvojčat s několikaminutovou časovou úchylkou dochází k příbuznosti dvou jevů (sourozenců) v prostoru a čase, jsou tedy spjati nejen pouty rodinnými, ale i astrálními. Po celý život jsou pak vzájemně velmi silně ovlivňováni a to nejen podobným vzhledem.

Potom nám nesmí být divné, že se mnohdy v dospělosti setkají dva naprosto neznámí lidé (např.partneři), kteří se narodili za zřetelné souvislosti časových a místních koordinát. Pokud se jedná o radix lidské bytosti z výkladu (zřejmě) nelze rozeznat pohlaví. Z absolutního hlediska totiž není rozlišováno zrození bytosti, stvoření věci či vznik nové situace. To nám dokazuje stejnou vnitřní podstatu veškeré Existence. Astrologický výklad je u všech typů popisovaných objektů proto analogický. Liší se pouze v tom co je nám o objektu předem , nebo jinak než astrologicky známo.

Astrologie v sobě integruje více oborů: astronomii, matematiku, psychologii, filozofii, astrodiagnostiku aj.. V poslední době se též experimentuje s využitím astrologie v hudbě, kdy je zrozencův radix (s využitím analogie mezi astr. prvky a tóny) převeden do řeči hudby. Každý zrozenec je pak charakterizován neopakovatelnou melodií, která vlastně vznikla překladem vzájemných poměrů jednotlivých konstelací. Obrovský přínos pro člověka pak není třeba diskutovat, neboť má možnost se skrze poslech takovéto hudby lépe naladit na sebe sama a proniknout tak závoj nevědomí. Výhodou je to, že nemusí nutně rozumět astrologickým archetypům a může slyšet divinaci v podobě hudby, které každý velmi dobře niterně porozumí. Myslím,že tento astrologický obor bude v budoucnu velmi pochvalován...

Stálo by za úvahu se zamyslet nad tím, aby astrologický předmět byl vyučován na vybraných středních školách, aby mu v budoucnu rozuměla většina příští generace a pokusila se aplikovat astrologii do běžných lidských činností. Osobně se domnívám, že identifikace pomocí radixu je nesčíselněkrát dokonalejší než např. z občanského průkazu. Ale to je píseň budoucnosti... Držme se však tématu. Mnoho odpůrců astrologie se shoduje na tom, že astrologie není rozhodně věda přírodní, protože na ni nelze aplikovat požadavek přírodních věd na opakovatelnost experimentu s vyjadřovacím prostředkem matematiky.

Je to pravda, ovšem jako každá jiná - pouze relativní. - Astrologie je a zároveň není věda. Věda je jenom lidské slovo. Totiž - žádný "vědecký experiment" nikdy nemůže vyhovovat podmínce absolutní opakovatelnosti, dokonce ani opakované matematické vyjádření se vždy "totožným" výsledkem.

Nejenom astrologové mi dají za pravdu, že je to způsobeno již samotnou rozdílností příčin za kterých se následující "stejný" experiment koná, např. změna kvality času, účelu "totožných" experimentů, operatérových nálad a myšlenek, které nikdy nedokáže udržet stejné atd. Tím jsou standardní podmínky při opakování vždy naprosto vyloučeny. Ale s tím nic nenaděláme - zkuste změnit kvalitu času... Pokud se takto výrazně liší již příčiny každého "vědeckého experimentu" , nemusíme diskutovat o tom, že budou rozdílné i výsledky (i když to nemusí být fyzicky zřejmé, neboť rozdílnost můžeme zachytit teprve v "jemnějších" úrovních).

Přírodní věda je postavena na matematickém vyjádření skutečnosti, neboť při opakovaném matematickém experimentu vychází vždy "stejný" výsledek. Tím se hájí vědci. Mají ale pravdu pouze poloviční. Stejný výsledek skutečně vždy vychází pouze kvantitativně, nikoliv kvalitativně - to už ovšem nikdo nebere v úvahu. Proč - to jsem uvedl v předcházejícím odstavci. Stojí za zmínku, že vnitřní podstatou (kvalitou) čísel se zabývá část hebrejské numerické kabaly.

Proto používejme slovo "věda" velmi opatrně. Nazývejme "vědou" buď jakýkoliv experiment (bez požadavku absolutní opakovatelnosti), nebo slovo věda vůbec nepoužívejme, nemáme na to dle její obecné definice právo. Věda je buď vše anebo nic. Žádná diferencovaná škatulka mezi těmito dvěma "protiklady".

Jak jsme si dokázali, relativně mohou existovat dva experimenty na nejvýš si podobné tak, že je omezené lidské vnímání nedokáže rozlišit. V projevené Skutečnosti není absolutní totožnosti! Aplikováno na astrologii - nikdy se nezopakuje naprosto stejné postavení všech kosmických těles. Proto každá situace, děj, člověk či věc jsou naprosto individuální neopakovatelnou jednotkou. Proto je každý radix tak osobitý, poetický a konkrétní.

Globální postavení (interakce) kosmických těles se může zopakovat pouze relativně - částečně, tedy v tzv. dílčích konstelacích. Odtud potom vzniká vědomí podobnosti (ale nikdy identity!) jevů, věcí, osob. Tak např. víme, že lidé s kvadraturou Merkur/Mars v radixu projeví do jisté míry prvky unáhleného rozhodování, "jedovaté" řeči, agresivních slovních projevů či náchylnost k myšlenkovým zárazům nebo skokům.

Nikoho z nás třeba nenapadne pochybovat o tom,že za rok až bude Slunce v Býku, bude příroda opět kvést a vdechne lidem odvěkou touhu po naplnění, partnerovi, po lásce. Ale každý rok trochu jinak, vše se transformuje, vše se vyvíjí. Právě neopakovatelnost každého přítomného okamžiku dokazuje tvůrčí svobodu každého jedince. Proto nejsme naprogramované stroje, ale programátoři vlastních kroků. I když je pravdou, že ke svým odrazům využíváme jistotu dílčích astrologických konstelací, které jsou patrony našich životních zkoušek.

Jak vidíme, člověk je a zároveň není svobodný - naprogramovaný, astrologie je a zároveň není vědou, vesmír existuje a zároveň ne, je hrou našeho Vědomí, které bylo spolu s jinými zakleto do jednoho velkého Snu, který působí tak sugestivně, že je těžké se z něj Probudit. Záleží tedy pouze na odvaze ducha vylétnout z terária omezených slovních forem a relativit a zaměřit svůj zrak k nehybné majestátnosti Absolutního Nadvědomí ..
- Proto se dá na jakoukoliv otázku ve vesmíru odpovědět ano i ne zároveň. Obojí je totiž pravdou, neboť projevené Bytí je postaveno na dualitě viz.: den - noc, světlo - tma, aktivita - pasivita atd. Nemůžeme proto tedy tvrdit, že je např. den pravdivější než noc jenom proto, že je právě poledne.

Ale to přece není vůbec důležité, nemyslíte?

Tomáš Bezděk

Tomáš Bezděk: Letecká astrologie (link)
Tomáš Bezděk: Egyptská esoterní & inkarnační astrologie (link)

Zpět na začátek stránky