Tomáš Bezděk

Egyptská esoterní
&
inkarnační
astrologie

Obsah

I. Symbolika pyramid v astrologii
  Mnoho zájmu je dnes věnováno otázce smyslu, účelu a původu pyramid. I mnozí z archeologů v nich vidí pouhou megalitickou stavbu, která skrývala zlaté poklady dávných civilizací či mumii faraóna. Není třeba dodávat, že máme před sebou téma ze sedmi divů světa, které svou tajuplností fascinuje lidské vědomí. Není třeba zmiňovat se o milimetrové přesnosti s jakou byly pyramidy postaveny a otázce stavební technologie, která i dnes ve 20. století vědy a techniky zůstává naprosto nezodpovězená.
  Pyramida nebyla pouhou hrobkou faraóna, kde mělo být uloženo jeho tělo po smrti spolu se zlatem, které nebylo pouhou symbolickou ozdobou síly, zasvěcení a vážnosti vládce, ale jako nejušlechtilejší kov mělo i svůj čistě praktický význam. Zlato je totiž nejlepším kondenzátorem éterické životní energie, proto pomáhalo udržet mumii faraóna po věky nedotčenou časem.
  Pro astrology je též lehce pochopitelná analogie mezi bohem Slunce Ra, kterého Egypťané uctívali, tehdejším posvátným zvířetem lvem a používaným zlatem. Pochopitelně též existuje souvislost mezi egyptským bohem Slunce RA a RAVI, což je pojmenování Slunce v Indii. Navíc mantra RAM přináleží živlu ohně, za což může stejná analogie.
  Význam mumifikace faraónova těla pro tehdejší Egypt je obrovský. Uvědomme si, že tehdejší vládci byli zasvěceni do magických věd a dokázali proto kontrolovat různé složky Universální síly. Faraónova bytost včetně fyzického těla byla během "života" alchymistickou přeměnou regenerována, a po faraónově "smrti" sloužila jeho fyzická mumie jako uzemnění Universální - sluneční síly. Mumie tak byla kanálem oceánu energie a tím zdrojem síly a ochrany pro celý Egypt.
  Že tomu tak skutečně bylo dokazují případy archeologů, kteří se odvážili manipulovat s mumiemi faraonů. Desítky archeologů či jejich pomocníků do několika let záhadně zemřeli. Nejde přitom o kletbu faraóna, ale o naprosto automatický proces, neboť faraónovo Vědomí bylo totožné s Universální silou a tím Zákonem , jeho tvůrcem a vykonavatelem zároveň. Jakékoliv pohnutí s faraónovo mumií bylo z absolutního hlediska hodnoceno jako úmysl pohnout celým Universem. Jakou disharmonii by to přineslo je všem jasné. Dle toho byli zmínění archeologové potrestáni. K přemístění mumií do muzeí nakonec došlo a na to doplatí v budoucnu celá planeta, neboť tím došlo k oslabení síly Země. Onemocněla tím jedna z čaker Země, nacházející se v Egyptě...
  Jaký byl tedy smysl pyramid? Stěna pyramidy svírá se základnou úhel 51° 51' a odrážela tak paprsky Slunce daleko do moře a hluboko do pouště. Měla mj. funkci jakéhosi majáku. Pyramidy byly stavěny v souladu se zákony matematickými, astronomickými, geometrickými, astrologickými, kabalistickými a fyzikálními, proto mohly sloužit i jako hodiny a kalendář. Jednoduše řečeno, pyramidy vyzařují a vyjadřují zákony celého Universa - v malém. Tak např., pyramida je postavena v souladu se zákonem gravitace a času, aby vydržela po tisíciletí v nedotčeném stavu a mohla tak symbolizovat svůj smysl. Pokud bychom chtěli pyramidu stavět obráceně tzn. s vrcholem u země, asi by nám dlouho nevydržela, pokud by šla vůbec postavit.

Mezi základnou (s) a výškou pyramidy (v) platí přesný vztah 4s = 2pí v. Rozmístění pyramid po Egyptě je doslova zrcadlovým odleskem hvězdné oblohy resp. stálic na tehdejším nočním nebi. Proto lze dnes zpětně vypočítat ( dle současné pozice stálic) přibližně dobu, kdy pyramidy vznikaly. Tento údaj bude ovšem pouze symbolický, neboť čas na Zemi vždy neprobíhal a neprobíhá lineárně i když nám to tak z našeho omezeného, lidského úhlu pohledu připadá. Proto experimenty o vypočítání skutečného stáří těchto staveb ( či např. různých archeologických vykopávek), byť pomocí moderních metod, jsou vždy chybné, opírají-li se o vzorce lineárního výpočtu času.
  Pyramidy v Egyptě nejsou jediným místem, kde se dají tyto vzácné, megalitické stavby nalézt. Jsou též v Číně, Peru, Mexiku, Severní Americe, na Aljašce a jinde. Ani místo, kde byly pyramidy vystavěny a vzájemná geografická souvislost pyramid na Zemi není náhodná. Vepíšeme-li do Zeměkoule základní či odvozená geometrická tělesa, zjistíme, že v místech dotyku vrcholů hypotetických těles s povrchem Země najdeme právě pyramidy, či jiné divy světa ( např. Bermudský trojúhelník).
  Tyto průnikové body jsou jakýmisi energetickými čakrami naší planety a skrze stavby, jako např. pyramidy, menhiry či např. Stonehenge v Anglii je dávkována a transformována Síla do trojrozměrného prostoru. V místech, kde není žádná "fyzická" stavba a přesto se zde nachází energetický uzel - průnikový bod nacházíme výrazné geofyzikální anomálie včetně možného průniku do jiných dimenzí, ať už ve smyslu časovém, prostorovém či obojí (např. Bermudský trojúhelník, některá místa na Sibiři, v Mongolsku aj.).
  Pyramida se skládá ze čtvercové podstavy a čtyř trojúhelníkových stěn. Každá strana čtvercové podstavy zastupuje světovou stranu a jeden živel. Nad každou stranou základny je stěna pyramidy - rovnoramenný trojúhelník, symbolizující tři kvality každého živlu. 4 stěny (živly)* 3 kvality projevu = 12 základních modelů projevu Universální síly ve trojrozměrném světě ( viz. zodiak ). Číslo 4 je tedy číslem projeveného bytí, číslo 3 je číslem bytí neprojeveného, v latentním stavu jako možnost. Číslo 7 jako 4+3 je pak číslem dokonalé celistvosti a jednoty celého Universa.
  Pyramida je jakousi kombinací krychle a čtyřstěnu. Krychle (odtud pak čtverec a astrologické disharmonické aspekty odvozené z kvadratury) je symbolem hmoty, ve které je neustálé dynamické napětí, neboť každý z vrcholů krychle má k jinému nestejně daleko. Čtyřstěn (odtud rovnostranný trojúhelník a astrologické harmonické aspekty odvozené z trigonu ) je symbolem Universálního Vědomí - ducha, v němž není žádné napětí, je v klidovém stavu, neboť každý z vrcholů čtyřstěnu má k jinému vždy stejnou vzdálenost. Právě z geometrie krychle a čtyřstěnu, resp. čtverce a trojúhelníku jsou odvozeny harmonické a disharmonické řady astrologických aspektů.
  Z předchozího odstavce již jasně vyplývá smysl pyramidy. Pyramida je symbolem spojení věcí dolejších a hořejších, hmoty a ducha, zobrazuje projev Universální síly ve hmotě. Absolutní Vědomí ( vrchol pyramidy ) sedí majestátně na svém trůnu nad hmotou, tělem (čtvercová základna). Vrchol pyramidy byl též v Egyptě symbolem uctívaného Slunce, jehož paprsky oživují fyzický svět reprezentovaný čtvercovou základnou.

II. Egyptská "A" & Atlantská "M" pyramida
  Dnes je již všeobecně známo, že lze model pyramidy úspěšně používat i pro individuální práci. Potraviny vložené pod pyramidu ( ze dřeva, papíru, hliníku) jsou chutnější, rostliny se zde lépe vyvíjejí a drahé kameny získají ostřejší lesk. To ovšem není nic nového, na pyramidu jako ostřič žiletek již několik desítek let existuje patent. Dle některých teorií by ale pro zeměpisnou šířku našeho státu měla mít pyramida sklon stěny od základny ne 51 ale 65 ( funguje to také), přičemž na pólech by se sklon hypoteticky blížil pravému úhlu. Pro vlastní experimenty je asi nejpřesvědčivější vliv pyramidální energie na mléko. Zatímco mléko uložené mimo pyramidu se po několik dnech zkazí, mléko ve skleničce uvnitř pyramidy v 1/3 její výšky zkysne, ale nezkazí se, má výbornou chuť.
  Nejúčelnější využití naší domácí pyramidy je, pokud ji použijeme vhodnou pomůcku při práci s vlastním podvědomím - při meditacích.Tehdy nám může dodat mnoho potřebné energie. V pyramidě můžeme být celým tělem nebo můžeme mít menší (papírovou) pyramidu jako klobouk na hlavě, otočení jsme vždy k severu. Každá ze stran pyramidy míří přesně k jedné světové straně. Nejvíce energie se kumuluje v 1/3 výšky pyramidy a na vrcholu.
  Důležité je vědět, že pyramida Vám dodá kvantitu nikoliv kvalitu energie. Energie je bez kvality - neutrální, Univerzální. Záleží pouze na nás, jakou ideou jí impregnujeme. Tedy - pokud pobýváme v pyramidě a jsme nemocní, smutní a sklíčení, pak nám pyramida pouze mnohokrát zesílí náš záporný stav a výsledkem bude prohloubení a progrese choroby. Pokud však vstoupíme s nadějí a vírou v uzdravení, pyramida, pyramida opět jen zesílí námi vložené kvality a výsledkem bude jistě brzké uzdravení. Záleží jen na způsobu našeho uvažování.
  Nikdy si proto pochopitelně nebudeme do pyramidy chodit léčit zlost, či celkové vyčerpání. Nejprve se mimo pyramidu vyladíme na maximální možné pozitivum a jsme-li si tím jisti, teprve pak je pobyt v pyramidě bezpečný a účelný. Stojí za zmínku, že pyramida funguje též jako urychlovač karmických procesů individua. Pyramida zintenzívní prožitek - kvantitativně, nikoliv jeho kvalitu. Ta je automaticky určena způsobem našeho sebeuvědomování v dané chvíli.
  Všeobecně známé jsou pyramidy egyptského typu u nichž je vrchol pyramidy zároveň jejím nejvyšším místem. Existovaly však civilizace, které znaly nejenom "dnešní" egyptský tvar pyramid, jež má v polovičním řezu podobný tvar písmenu A. Atlantské civilizaci byla známa i pyramida podobná tvaru písmene M v polovičním řezu.
  Tuto pyramidu zkonstruujeme, pokud část nám známé egyptské pyramidy nad 2/3 její výšky promáčkneme naruby, směrem dolů k základně. Vrchol jakožto původní nejvyšší místo egyptské pyramidy se tak ocitá uvnitř přesně v 1/3 její původní výšky a míří k základně. Ohnisko pyramidy v 1/3 její výšky se zde stává totožné s jejím vrcholem a tím dochází k neobyčejně silné kumulaci pyramidální energie.
  K čemu pyramida tohoto typu sloužila? Atlantská pyramida byla transformátorem energie pro tehdejší civilizaci (narozdíl od egyptské "A" pyramidy, která byla dárcem energie). V horní části pyramidy ve volném prostoru vzniklém "propadnutím" vrcholu dovnitř, byly rituálně spalovány obětní dary za různým účelem. Takovýto oheň hořící v dutině pyramidy byl díky své neobyčejné síle pokládán za svatý. Tyto dávné rituály s ohněm v (na) pyramidě připomínají ne náhodou orientální rituál Agnihotry.
  Takovýto svatý oheň byl udržován neustále a byl uctíván vždy v okamžiku západu Slunce. Jak již bylo uvedeno, byly v pyramidálním ohni spalovány obětní dary, avšak nezdá se, že by oheň byl právě na nich energicky závislý. Jeho epicentrem byl právě vnitřní vrchol pyramidy, který byl pouhým mediem jeho skutečného, Absolutního zdroje.
  Jaký byl smysl obětního spalování darů? Vše fungovalo (a funguje) v souladu se zákonem akce a reakce. Účelem rituálů bylo získat množství kvalitní volné astrální energie, která vznikne transformací hrubé hmoty ve zmíněném ohni. Takovouto volnou sílu lze použít opět k transformaci ve hmotu, ovšem jiného tvaru a složení. Jedná se o skutečnou alchymii. Získaná astrální energie mohla při usměrnění léčit, zvedat těžké předměty při stavbách, přímo se zhmotňovat nebo plnit samostatné úkoly, ke kterým byla naprogramována. Vše ve vesmíru je totiž živé - i jakákoliv forma energie. Neboť vše vyvěrá z Jediné Síly.
  Každý z nás může vhodně využít modelu své Atlantské pyramidy pro podobné účely. Aby byla tato pyramida ohnivzdorná, nejlépe učiníme, použijeme-li při její konstrukci hliníkového plechu, nebo prostě vyrobíme její sádrový odlitek. Výška naší pyramidy přitom nemusí přesáhnout 30 cm, aby byla dobře přenosná. Krátce před západem Slunce nainstalujeme pyramidální stěny přesně ke světovým stranám ( je lepší vždy dávat stejnou stranu ke stejné světové straně, proto si strany označte).
  Do pyramidy vložíme kousky hmoty, které jsme před tím myšlenkově impregnovali přáním zdraví, klidu, míru či síly. Orientální Agnihotra spaluje při svých podobných rituálech sušený kravský trus či zrnka rýže. Můžeme též použít vhodnou kombinaci léčivých bylin. Již fakt, že při spalování dochází k ionizaci vzduchu, má pozitivní zdravotní efekt. Průběhu celého našeho rituálu pochopitelně přizpůsobíme naše vědomí a naopak.
  Oheň, který spaluje náš předmět (byliny, rýže apod.) zároveň uvolňuje jeho vnitřní podstatu usměrněnou a zesílenou naším přáním. Tato síla se nyní nachází v astrální ( hierarchicky ne vyšší, nýbrž paralelní) úrovni, odkud se bude automaticky postupem času zpětně realizovat (zhmotňovat) tj. ovlivňovat naše zdraví, sílu, schopnosti atd.
  Působí-li na někoho zmíněný rituál jako návrat k primitivním formám chápání světa, pak je třeba uvědomit si, že celý život a každý úkon je rituál - jízda autem, výtahem, chůze po městě, stravování, sprchování, přemýšlení, atd.... Bohužel se většina našich každodenních rituálů děje automaticky - nevědomě, což nás neustále zaklíná do toho, čemu říkáme karma či osud.

III. Kosmický jazyk
  Mezi Egyptskou a Atlantskou pyramidou je zcela nepochybná a logická esoterická souvislost. Nepřemýšleli jste někdy jak je možné, že každý člověk bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti a mateřského jazyka volá při bolesti stejně - AU? Proč třeba nekřičí BR? Výraz AU samozřejmě úzce souvisí s posvátnou slabikou AUM, používanou prakticky ve všech esoterických kulturách. Pokud zvoláte při bolesti AU, pomáhá vám tato slabika lépe snášet bolest, neboť jejím vyslovením se okamžitě mění kvalita Vašeho vědomí a skrze tuto slabiku se podvědomě napojujete na svůj zdroj - své vyšší Já - ATMÁN, který vám dá potřebnou sílu bolest vydržet a překonat. Jak vidíme, každý člověk má tento mechanismus zakódován hluboko ve své bytosti. Není snad ani toto jasným důkazem společného původu všech bytostí?
  Slabika AUM je složena ze 3 hlásek, reprezentující 3 aspekty Vesmírné Existence. Vznik, průběh a konec. V Indii jsou tyto 3 aspekty personifikovány takto: A= Brahmá - bůh stvořitel ( tvořivý+plodivý aspekt Univerzální Síly), U= Višnu - bůh udržovatel ( ochranný aspekt Univerzální Síly), M= Šiva- bůh ničitel osvobozující, transformující aspekt Universální síly). V astrologii je tato trojice reprezentována třemi kvalitami znamení: základní, pevná a pohyblivá.
  Nyní již jasně chápeme, co reprezentují oba dva druhy pyramid. Egyptská "A" pyramida je opravdovou "sluneční" stavbou, která tvoří a šíří životodárné energie. Je zhmotněním Brahmova principu ( základní znamení - astrologie ). Její model tedy budeme používat pro inspiraci, zvýšení sil, tvořivost, přirozenost, spontánnost atd.
  Atlantská "M" pyramida je naopak symbolem Šivova principu ( pohyblivá znamení - astrologie ). S jejím modelem budeme pracovat tehdy, potřebujeme-li něco v životě přetransformovat, změnit, osvobodit se od všeho starého, nefunkčního a vše nechat projít očistným ohněm ( např. omezené chápání světa, nemoc, karma atd. ).
  Písmeno "M" znamená vždy Šivův transformující, očistný, ničitelský princip a to nejen v Nejvyšší posvátné slabice AUM, ale i v hebrejské kabale a jejím pojetí systému TAROT. Zde je hebrejské písmeno "Mem" s pořadovým číslem 13 zkušeností očisty, smrti, transformace a osvobození z pout hmoty. Odtud pak pověra a obavy z pátku třináctého.
  Písmeno "M" je snad ve všech kulturách po věky chápáno jako symbol očisty, transformace, revoluce, zničení a smrti. Např. MRITA = v sanskrtu smrtelnost , česky SMRT, latinsky MORS nebo peruánské komando smrti MRTA - všechny tyto názvy mají "stejný slovní kořen" a podobnou mantrickou vibraci, byť jsou v různých jazycích a mají rozdílné stáří. To je mj. důkazem existence Universálního, Kosmického jazyka - jazyka vibrací (viz. mantrajoga), který je nezávislý na čase a prostoru (tj. na konkrétní kultuře).
 V dávných dobách existoval na různých místech Země vyvážený počet mezi oběma "A a M" typy pyramid současně. Úkolem tzv. "A" pyramid byl příjem energií pro naši planetu z centra naší sluneční soustavy, zatímco úkolem "M" pyramid byla transformace a očista již planetárních energií. Oba dva typy pyramid byly tehdy jakýmisi kladnými a zápornými elektrodami na povrchu planety a to co mezi nimi jiskřilo se nazývalo "projevený život" ( Projevené Bytí).

IV. Zvěrokruh "začíná" v nadhlavníku
  Jak jsme si v minulých dílech ukázali, egyptská pyramida byla postavena v souladu s matematickými, geometrickými, astronomickými i astrologickými zákony. 4 strany čtvercové základny reprezentují 4 živly a 3 strany trojúhelníka nad každou stranou čtverce symbolizují každý ze 4 živlů ve 3 kvalitách svého projevu. 4*3=12 - a jsme u Zodiaku. 4+3=7 - posvátná sedmička jako číslo ztvárňující projevený a neprojevený vesmír současně. 7 je tedy číslo celistvosti, Absolutna. Toto číslo koresponduje velmi úzce i s tehdejší sedmicí známých planet. Čtvercová základna znamená fyzickou hmotu - Zemi, vrchol=Slunce v nadhlavníku (na MC), které svým životadárným vlivem působí na hmotu.
  Tajemství skutečného významu zodiaku v egyptské esoterice se vždy předávalo z Mistra na žáka pod hrozbou trestu smrti při profanaci. Ačkoliv dodnes nebyla tato hluboká mystéria nikde zveřejněna, přesto máme nyní všichni možnost posoudit logičnost a skutečnou oprávněnost souvislosti egyptských pyramid a zodiaku.
  Jak víme, jednotlivá znamení zodiaku lze aplikovat dle zákona analogie v mnoha astrologických oborech. Zodiakem lze dokonale popsat průběh čehokoliv, co se rozhodlo existovat. Může to být vznik a zánik věci, podniku, myšlenky, život zvířete, rostliny atd. Předmětem pozornosti Egypťanů byl vždy člověk, jako potenciálně nejdokonalejší bytost na Zemi. Lidé se liší od zvířat jedině tím, že mají schopnost poznat kdo jsou, odkud přicházejí a kam kráčejí a jaký to má vše smysl. Nic jiného není důležité...
  Tradiční astrologii sloužil zodiak k popisu lidského vnějšího- exoterního života, tzn. projevům lidského těla dle různých vzorců, které naznačuje zvěrokruh. Egyptská astrologie naproti tomu pozorovala a popisovala lidský život vnitřní - esoterní. Mapovala svět lidské duše, která prochází svou evoluční cestu za Nesmrtelností, za Poznáním. Každé astrologické znamení bylo samostatným světem, ve kterém se musela lidská duše - řecky "psýché" vědomě vyznat a zvládnout jeho zkušenost. Kromě znamení Ryb, kde vědomí nikdy nelze udržet bdělé ( viz.dále ).
  Egyptští zasvěcenci si pochopitelně byli vědomi nesmrtelnosti lidského jádra. Adepti magie byli cvičeni tak, aby dokázali udržet bdělý stav svého vědomí i ve sférách, kterými se necvičený člověk pohybuje zcela nevědomě před zrozením, po smrti či ve snu a spánku.
  Jak již bylo uvedeno, vrchol pyramidy symbolizoval zasvěcencům Slunce v nadhlavníku, tedy na MC. Vše začínalo na Nebi, proto i Zvěrokruh musel "začínat" v nadhlavníku. Slunce jimi bylo uctíváno, jako zdroj veškerého života a proto je také uprostřed nebe, na MC. To nám potvrzuje též fakt, že Slunce je v Beranu ( doslova ) povýšeno- viz. obr.
  Na obrázku jsou vyznačeny osy ASC - DSC a MC - IC v obráceném smyslu úmyslně, neboť zde nesledujeme pohyb ASC vůči statickému vědomí (Slunci), ale opačný relativní pohyb vědomí (paprsku Slunce) Zvěrokruhem a jeho evoluční cestu. Sféry mentál - astrál - éter na obr. jsou pouhým zjednodušeným pracovním modelem.
  Egyptští zasvěcenci rozdělili průchod Zvěrokruhem na 4 základní principy: Z neprojeveného transpersonálního Bytí (Kozoroh, Vodnář, Ryby), které je v absolutním stavu nehybnosti, jako klidná hladina moře, se část Jeho Nekonečného Vědomí rozhodne projevit a získat tím po absolvování celé evoluční zodiakální cesty zkušenost, která obohatí původní "Oceán Vědomí", ze kterého nastalo individuální projevení.

Nastává tedy zhmotňování, individualizace (I.- Beran, Býk, Blíženci) a dočasná inkarnace na místo svého projevu a získávání fyzické zkušenosti (II.- Rak, Lev, Panna). Poté dochází k odhmotňování, zduchovnění a očistě individua, které se začíná odebírat s nabytou zkušeností do transpersonálních sfér (III.- Váhy, Štír, Střelec). Vědomí dosahuje svého skutečného domova (střed nebe =MC) a kapka individuality se rozpouští v Oceánu, aby tak obohatila kolektivní Vědomí (pro "neprobuzené" bytosti kolektivní Nevědomí) zkušeností jedince (IV.- Kozoroh, Vodnář, Ryby).
  Pojďme se tedy spolu vydat na cestu zvěrokruhem, po které stejně všichni vědomě či nevědomě kráčíme viz. obr. :
 I. znamení Berana: Z hloubek nehybného Oceánu klidu a zapomnění (u Neprobuzených bytostí) se ozývá prvotní zvuk "A". Získává nepřekonatelnou dynamiku, která zesiluje jeho ideu projevit se. Toto jádro budoucí bytosti rozechvívá struny nejjemnějších sfér a začíná se jimi "obalovat", aby se postupně materializovalo. Tento zárodek lidské duše je na počátku své dlouhé cesty, je proto zatím zcela nevědomý , zastíněný, bez poznání a zkušenosti - hnán silou nevyrovnané karmy do další fyzické inkarnace (Saturn v pádu). Prochází mentálními sférami, ve kterých pokračuje diferencování se do stavu individuality (Slunce povýšeno). Tak vzniká zárodek duše... Znamení Berana symbolizuje prvotní ideu - projevit se (dobrovolně - avatárové a bódhisatvové, ostatní nedobrovolně - následkem nevyrovnané karmy).

 II. znamení Býka: Individuum přechází z mentálních světů do světů astrálních, přičemž stále více a více na sebe nalepuje astrální hmotu (astrální inkarnace). Astrální tělo je již zcela vyvinuté, dotvořené (Luna povýšena ) , materializováno v astrální sféře. V těle nastávající matky se paralelně již několik měsíců vyvíjí plod budoucího dítěte (zatím zcela mechanicky). Znamení Býka symbolizuje astrální materializaci individuality, vznik duše.

 III. znamení Blíženců: Tvoří v prenatálním období most mezi duší (psýché) a tělem budoucího dítěte v děloze, čímž je zajištěno proudění éterické životní síly do tohoto plodu. Až dosud se totiž fyzický plod vyvíjel naprosto mechanicky, čerpajíc jen z energetických zásob budoucí matky. Teprve v Blížencích si definitivně určuje psýché své budoucí tělo, plánuje průběh budoucí inkarnace a "svobodně" si volí budoucí rodiče, místo zrození a podmínky inkarnace. Znamení Blíženců ovládá plánování inkarnace, výměnu éterické životní energie mezi matkou a plodem a umožňuje kontakt psýché s fyzickým tělem v prenatálním období.
  Průchod bytosti jednotlivými znameními (světy) samozřejmě nemá nic společného s průchodem Slunce Zvěrokruhem během kalendářního roku. Jednotlivá znamení představují pro bytost různé archetypální zkušenosti.

V. Fyzická inkarnace v pohledu Egyptské esoterní astrologie
  IV. znamení Raka: Psýché "přechází řeku zapomnění" (Saturn v exilu), aby tak vymazalo ze svého vědomí vzpomínky na své minulé fyz. inkarnace a na hrubé naplánování inkarnace současné. Je to nezbytné pro svobodný vývoj individua ve fyzickém světě. Tyto informace však nezanikají, ale jsou nyní uloženy v hlubinné paměti, jako součást podvědomí. Teprve teď se může zrodit v lůně matky dítě. Karma začíná znovu pracovat (Saturn exil)...Psýché se až nyní plně inkarnuje do svého dětského tělíčka a vstupuje do vnějšího světa, světa vztahů ( viz. obr. DSC ), ve kterém se nevyzná. Je zcela bezbranné, jeho pozornost je rozptýlena (Mars v pádu), jen vnímá a začíná poznávat. Nastupuje výchova rodinou, školou, společností (Jupiter povýšen).   Pokud Zvěrokruh aplikujeme na období jediného dne, pak každé znamení vládne 2 hodiny, přičemž počáteční zn. Berana (na MC) vládne od 12:OO do 14:OO hodin. Zn. Raka, ve kterém začíná fyzické projevení vládne 2 hodiny od 18:OO hodin. Pro kabalistické astrology začínal nový den právě v 18:OO, což bylo pochopitelně způsobeno znalostí analogie zn. Raka s denními hodinami. Zn. Raka symbolizuje fyzické zrození, individuální mládí a dospívání, výchovu a modelování lidské duše vlivy okolí a společnosti. Znamená též znovuzapojení činnosti karmy ve fyzickém světě.

  V. znamení Lva: Lidská bytost je maximálně zakořeněna do fyzického světa. Uspokojuje svou touhu projevovat sílu Slunce na Zemi (Slunce domicil), avšak toto se neděje zcela Vědomě a Svobodně (Saturn v exilu, Uran v exilu - !!! Egyptská astrologie s ním nepracovala!!!), ale z tlaku vnitřních popudů - hnána silou osobní karmy. Obrovská touha po zevním životě zde přináší bytosti dokonalé poznání projevů hmoty a prožitek nejhrubší individuality, což poslouží jako odrazový můstek do vyšších realit. Zn. Lva symbolizuje individuální zralost a dospělost, výboje a tlaky karmy v pozemských životních osudech.

  VI. znamení Panny: Individuum získalo ve Lvu mnoho životních zkušeností ze světa fyzického těla a projevů hmoty. Nyní dochází ke zpracování těchto zkušeností (Merkur povýšen + v domicilu). To, co dosud znamenalo hodnotu a potěšení, je nyní bezvýznamné. Bytost je nyní velmi zklamána, sklíčena a neuspokojena (Venuše v pádu), neboť dokonale poznala vnější svět, ale nenašla to, co hledala. Naprosto chladně se uzavírá do sebe a přemýšlí o sobě a své minulosti - analyzuje, snaží se vše pochopit a udělat si ve svém chápání smyslu života pořádek, ale je to pro ni těžké (Jupiter v exilu). Zn. Panny symbolizuje individuální stáří (ve smyslu odumírání zevnímu světu, tj.běžným lidským radostem a starostem, tzn. nezávisle na biologickém věku), nejistotu, analýzu, plánování dalšího vývoje, hledání Nauky.

  VII. znamení Vah: Individuum nyní prochází hlubinou nebes (IC). Momentálně je pro ni život doslova peklem (IC + 24:OO =pověra "hodina duchů"), je na dně, neboť ztrácí víru v sebe, ve smysl toho, pro co dosud žila. V této fázi vývoje je bytost velmi zranitelná. Toto znamení je křižovatkou. Je zde možnost volby:
  1. volba: bytost dále zůstane v nejistotě, tzn. neusiluje o svůj další růst a pochopení života. Tím je zároveň rovnováha zn. Vah porušena a bytost začíná radikálně tělesně stárnout, ubývá její éterická životní energie nutná pro zachování fyz. těla. V následujícím znamení Štíra takováto bytost tělesně umírá.
Všimněme si, že obě znamení - Blíženců i Vah ovládají hladinu éterické energie ve fyzickém těle.
  2. volba: bytost se poučila z vnějšího světa a považuje tuto epizodu za uzavřenou. Nyní se rozhodla zkoumat vnitřní světy - tedy sebe sama. Aby si mohla při současném stavu vědomí uchovat fyzické zdraví a vitalitu, nezbývá ji nic jiného, než přestat prosazovat vlastní individualitu (Slunce v pádu) a usilovat o Poznání (Saturn povýšen) a harmonii včetně vyrovnání karmy. Harmonii ne jako cíl, ale jako nástroj (zn. Vah je jediným "neživým" znamením Zvěrokruhu - nástrojem a na principu Vah je postaven celý Zvěrokruh. Zn. Vah není sedmé v pořadí náhodou - viz. číslo 7 - "I. Symbolika pyramid v astrologii"). Zn. Vah představuje hledání harmonie, klidu a snahu o maximální fyzické i duševní zdraví a snahu vyrovnat karmu. Znamená také životní volbu, velké Rozhodnutí.

  VIII. znamení Štíra: Zde bytosti, které si vybraly vědomě či nevědomě 1. variantu umírají, neboť se nepřizpůsobili v předešlém zn. Vah - požadavku harmonie, která je nutná pro vědomý vstup psýché do vyšších sfér. Tyto individuality pokračují další cestu zodiakem (Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby) již posmrtně (stejně mnohdy nevědomě), bez kontaktu s fyzickým světem, zatímco individuality, které v sobě uskutečnily rovnováhu - 2. varianta mohou postoupit dále a uskutečnit tak Velké Probuzení ještě za života fyzického těla.
  Ti, kteří zde umírají se budou muset znovu fyzicky inkarnovat tak dlouho a tolikrát, dokud nakonec nepřistoupí na variantu harmonie a dokud nedosáhnou Velkého Probuzení. Takže nakonec stejně nikdo nemá na vybranou. Nikdo nepřemůže Zákon, jedině Ten kdo ho sám stvořil... Ve Štíru se adepti Probuzení setkávají v astrálu se Strážkyní prahu, což je personifikace jejich strachu a karmy. Že nejde o nic příjemného, naznačuje i Venuše v exilu. Psýché prochází velkou krizí (Luna v pádu). Toho, kdo touto branou neprojde zastihne fyzická smrt (viz. sfinga v pohádkách). Proto se klade takový důraz na získání rovnováhy těla i duše ve Vahách. Podobně i u každé umírající bytosti dochází k setkání s personifikacemi jejich horšího já, setkání s vlastním strachem. Avšak zde toto setkání není vyvoláno cíleným mystickým úsilím jako je tomu u adeptů Probuzení (2. varianta), ale "vypnutím" fyzických senzorů při fyzické smrti, čímž logicky dojde k uvolnění psychických sil, které jsou za života fyz. těla vázány na tyto jednotlivé smysly. Následuje ohromná srážka psychických sil, na kterou je dobré být připraven - viz. Tibetská kniha mrtvých.
  Znamení Býka a Štíra odpovídá astrálu. V Býku se astrální tělo zhmotňovalo - utvářelo, ve Štíru se očišťuje - transformuje. Tyto transformace zasahují pochopitelně i fyzické tělo, které se posléze stává odolnější vůči rychlým vibracím vyšších sfér, po nichž bude individualita dále již rychleji putovat. Zn. Štíra symbolizuje radikální transformaci individuálního vědomí, psýché i fyzického těla. Znamená souboj s personifikací vlastní karmy a strachu, který musí být rozpoznán, pochopen a odmítnut - separován od bytosti.

  IX. znamení Střelce: Na tomto stupni přichází k individualitě Učitel, aby ji pomohl projít pestré "ohnivé" mentální sféry. Může to být vnější Mistr, nebo vnitřní hlas vlastní intuice. V této úrovni idejí prožívá bytost jasnovidně nesčetné vize. Učí se soustředit svou mysl a namířit svou pozornost (šíp Střelce) k Primárnímu zdroji. Odpoutává se vědomě od své karmy, což je důležité proto, aby vzpomínky na minulost neodebírali individuu sílu, nyní tak potřebnou. Znamení Berana a Střelce náleží do "ohnivých" mentálních sfér. Zatímco v Beranu se vynořila prvotní idea projevené Existence, ve Střelci se individualita učí ideu- ilusi ega rozpoznat, rozpustit a překonat. Zn. Střelce symbolizuje vedení Mistrem, odpoutání , vize, koncentraci na Vrchol, zrychlení vyrovnávání zbytků osobní karmy, rychlejší a přímější evoluční vzestup.

VI. Transpersonální sféry Zvěrokruhu
  X. znamení Kozoroha: Po těžkém úsilí se individualita dopracovala na vrchol hory (pyramidy). Je časně ráno 6 :OO hod. , právě svítá. Po dlouhé noci nevědomosti a zatemnění je nyní vědomí bytosti osvíceno paprsky vycházejícího Slunce - jako symbolu Primárního zdroje projevené Existence. Individualita nachází Poznání, Moudrost (Saturn v domicilu). Ztotožňuje se se svým vyšším Já (alter ego) - ÁTMÁNEM, avšak individualita zde definitivně nezaniká. Ačkoliv je již bytost Probuzena, nic nekončí, vše teprve začíná. Od této chvíle je všechna síla a touha bytosti zaměřena na upevnění kontaktu s ÁTMÁNEM, zdrojem individuálního života (Mars povýšen).
  Jsou zažívány vnory různého stupně a hloubky (samádhi), při nichž se bytost postupně vědomě ztotožňuje s každým atomem v Universu. Zn. Kozoroha symbolizuje Probuzení - Osvícení, dosažení prvního vědomého kontaktu se svým Nadjá.

  XI. znamení Vodnáře: Poznání a Moudrost se zde prohlubuje (Saturn v domicilu). Po stále hlubších vnorech do Reality se bytost naučila rozpoznat, jaké mechanismy udržují pseudoindividualitu při její existenci. Dešťová kapka dopadá na hladinu nehybného Oceánu a rozpouští tím svou ilusi individuality (Slunce v exilu). ÁTMÁN se tak odevzdává BRÁHMÁNU, jehož byl vždy součástí. Bytost, dá-li se tak ještě nazvat, prožívá Velké Probuzení - Nirvikalpasamádhi, spojení s celým Vesmírem. Je to stav absolutní svobody, kdy se hranice vědomí ztotožní s hranicemi Absolutna. Tedy Absolutno pozoruje Absolutno - žádný rozdíl, žádná dualita, jen Nekonečné Vědomí, odrážející na své klidné, nehybné a tiché hladině sebe samo.
  Jedná se o nejvyšší možný stav vědomí, který je možné dosáhnout ve fyzickém těle, při jeho zachování. Takováto "bytost" opouští při fyzické smrti tělo zcela vědomě, obvykle z vlastního rozhodnutí, v Nejvyšším stavu Mahásamádhi. Zn. Vodnáře symbolizuje Nejvyšší stav Absolutního Vědomí, tedy cíl a smysl Života, pro veškerá jeho podobenství. Individuální Duše - Átmán se odevzdala Duši Vesmíru - Bráhmánu...

  XII. znamení Ryb: Nic individualizovaného v Universu netrvá věčně, vše má svůj počátek a konec. Jinak je to však s Kosmickým Vědomím, které se dostalo nad hranici omezení prostorem a časem. Žije ve Věčnosti, proto nikdy nevzniklo a nezanikne. Ve Vodnáři byla trvale rozpuštěna iluse oddělenosti - individuálního ega a došlo k trvalému Žití ve stavu Kosmického Vědomí. Zde ve zn. Ryb se mystik vzdává dosaženého Kosmického Vědomí ve prospěch všech bytostí. Jde o Nejvyšší Oběť, jakou může Probuzená bytost položit na "oltář Univerza" a kterou může pochopit jen ona. Takovéto bytosti (dají-li se ještě bytostmi nazvat) se mohou vracet v příštích cyklech do "svých" světů jako avatárové či bódhisatvové, aby ukazovali ostatním bytostem Cesty ke Světlu...
  Naopak individuality, které v průběhu cyklu nedošly poznání své pravé Přirozenosti se odevzdávajíspánku a odebírají se tak do největších hlubin Oceánu, aby si zde nevědomě odpočinuli před novým kosmickým cyklem (tj. příští inkarnací). Vědomí se potápí stále hlouběji do očistného nevědomého spánku za doprovodu zvuku "M". Zn. Ryb symbolizuje ono tajemné, nestvořené, neprobádané a posvátné "AUM" - kruh se uzavřel ("A" = zn. Berana, "U" = průchod Zvěrokruhem, "M" = zn. Ryb). Znamená odevzdání individuálního vědomí stavu hlubokého spánku - nevědomí (u Neprobuzených bytostí). Z hlediska mystického však jde o Absolutní oběť , položenou na oltář Kosmu.
  Ono Kosmické "M" ve skutečnosti nepatří 12. znamení Zvěrokruhu - Rybám, ale 13. Nepojmenovatelnému a Neprojevenému principu, který si můžeme modelově představit v 1 nekonečně malém, hypotetickém bodě - mezi koncem a začátkem Zvěrokruhu - tzv. Jarní bod. Takto pochopíme shodu s hebrejským systémem a systémem Tarot, kde "Mem" má pořadové číslo 13. Obdobně vysvětlíme shodu s tibetským posvátným číslem 13.

V příštích cyklech svého projevu se paprsek Absolutna opět projeví dle vzorců Zvěrokruhu, počínaje Beranem. Tentokrát bude ovšem o zkušenost a Poznání dále, jistě se projeví jinou formou. Nutné je dodat, že než bytost dosáhne Transcendentního Vědomí (Vodnář), mnohokrát se mezitím inkarnuje do fyzických těl. Jakmile se vědomí již jednou "Probudilo", v dalších inkarnacích je Vědomé již od jejich počátku (od zn. Berana), nebo v průběhu inkarnace dojde ke vzpomínce na vlastní Pravou Přirozenost , která je posléze opět realizována.
  Jak již bylo uvedeno, 11 archetypálních světů (Beran - Vodnář) lze vědomě prožívat. 12. znamení Ryb vždy zůstává neobjasněným, zahaleným mystériem pro všechny formy Neprobuzeného vědomí. Kdyby tomu tak nebylo, Vesmír by musel být konečný, determinovaný a tím i nudný. Naštěstí tomu tak není a proto je a bude stále co objevovat vně i uvnitř.

VII. Zvěrokruh jako evoluční spirála
  Egyptští zasvěcenci vnímali Zvěrokruh ne dvojrozměrně, ale jako jednu otáčku v rámci nekonečné evoluční spirály. Tzn., že v modelu třírozměrného chápání Zvěrokruhu bylo poslední znamení Ryb na spirále Vesmíru vždy výš, než 1. znamení Berana, čímž byl symbolizován vzestup vědomí - viz. obr. Každý průchod následující otáčkou spirály znamenal zkušenost větší svobody, harmonie, ale také další možnou inkarnaci (mentální, astrální, fyzickou či jinou formu projevení).
  Někteří adepti realizovali Transpersonální Vědomí na Zemi ve fyzickém těle. Absorbovali tak dokonale a vědomě zkušenost celé jedné otáčky spirály (1 Zodiak), popřípadě několik otáček spirály zároveň = ve více úrovních. Ve svých dalších projeveních se již inkarnovali do nadtělesných více rozměrných světů (pomyslně další otáčky spirály), přičemž mentální tělo se tak pro ně stalo nejhrubší realitou, asi jako pro nás tělo fyzické. Mentální tělo pak mohlo sloužit jako bezpečná základna pro dosažení ještě hlubších vnorů do Transcendentního Bytí, které by jinak při současné existenci fyzického těla nebylo možné realizovat, neboť by se fyz. tělo okamžitě anihilovalo, odhmotnilo (Pozor !!! - jde pouze o nedokonalý a symbolický popisný model).
  V těchto vyšších realitách samozřejmě neplatí zákony naší planetární astrologie, která funguje skrze interakci astrálních obalů jednotlivých planet Sluneční soustavy. Podléhá totiž vlivům center hierarchicky o mnoho vyšším .Tak jsou tedy mentální světy podřízeny účinkům hvězdné a galaktické astrologie, která je pro inkarnovaného pozemšťana naprosto intelektuálně a časově nepostřehnutelná, kvůli jeho příliš zúženému vědomí.
  12 základních vzorců, jimiž se projevuje Skutečnost (astrologická znamení) však zůstávají vždy platné pro celé fyzické a astrální Universum, bez ohledu na jeho velikost. Těchto 12 znamení proto nemá nic společného se stejnojmennými souhvězdími na naší obloze. Každé předešlé znamení je omezením pro znamení následující.
  Neomezujme pojem inkarnace na pouhé minulé a budoucí "životy". Inkarnace znamená projevení se v objektu dočasného ztotožnění. Nemusí to být jen ztotožnění vnitřní podstaty s fyzickým tělem na 70 či 100 let. Každý z nás během jediného týdne zažívá desítky reinkarnací v jiných světech, aniž se na to vůbec rozpomene.
  Každou noc se inkarnujeme do svých snových těl. Často v jediném snu prožijeme celý život - mládí, dospělost, stáří a smrt, přičemž po probuzení zjistíme, že zatím uplynulo 10 minut pozemského času.
  Adepti egyptské magie však výše popsané činili vědomě, narozdíl od dnešních lidí. Je velmi výhodné naučit se vědomému snění a získat tím schopnost astrálního cestování po paralelních skutečnostech.

VIII. Potvrzení předešlé inkarnace v Radixu
  Zanechme alespoň pro tento okamžik diskusí o ne-reálnosti možné reinkarnace. Vždyť uvědomme si, že již samo naše přání reinkarnace nebo naopak naše pochybnost právě činí reinkarnaci skutečností. Při hlubším zamyšlení pochopíte, proč tomu tak musí být.
- Přání je otcem myšlenky a jak víme, každá myšlenka má tendenci se realizovat, je-li dostatečně dynamizována. Dynamizována prostorově - tzn. větším množstvím bytostí, které si jsou vědomi přítomnosti reinkarnace, nebo dynamizována časově - tzn. stejná myšlenka je udržována bytostmi v různých dobách a kulturách.
Navíc - lidská bytost není baterií, která nepřetržitě funguje až do svého vybití a která obdržela určitý vyčerpatelný fond energie při svém zrození. Pokud by tomu tak bylo, pak bychom nemohli nikdy usnout ani zemřít, nikdy bychom se necítili unaveni - "baterie" by nám to nedovolila. Proto:

1) Pro toho, kdo v reinkarnaci opravdově a hluboce věří reinkarnace skutečně existuje, neboť vírou v něco se odděluje od toho, čím ve skutečnosti doopravdy Je.
2) Pro ty, kteří reinkarnaci hluboce popírají existuje taktéž, neboť popírání reinkarnace jen zakrývá vnitřní nejistotu a pochyby - tedy nevědomost. Nevíra v něco je též formou víry. - Proto se taková bytost rovněž odděluje od vlastní Přirozenosti, čímž se automaticky vrhá do proudu postupných reinkarnací.
3) Pro ty, kteří pochybují, neví nebo se o téma nikdy nezajímali též existuje reinkarnace. Takovéto bytosti se časem sami zařadí do 1. nebo 2. skupiny.
4) Pro Mudrce, který stojí nad popsanými protiklady reinkarnace objektivně neexistuje, neboť z pohledu Sjednoceného Vědomí nic není od sebe navzájem odděleno, tudíž ani jednotlivé inkarnace nemohou být od sebe objektivně odděleny. Proto Mudrc, který ví se obvykle nezapojuje do diskuzí a mlčí v hlubokém Sjednocení. Jeho absolutní Nevíra v reinkarnace mu přinesla Osvobození od cyklu postupných zrození. Nic co je v pohybu (reinkarnace) není pro Mudrce Skutečné a proto "věří" v Živé Nic...- čímž se Osvobozuje. Přeje-li si však, kdykoliv se může (narozdíl od prvních 3 skupin které musí) vědomě zapojit do reinkarnačního cyklu. Proto Mudrc existenci reinkarnace nepopírá, ani nepotvrzuje - obojí je totiž pravdou. Mudrc si je dobře vědom, že reinkarnace přinášejí pouze utrpení, nevědomost a volání po skutečném Štěstí a Svobodě a proto v nich nevidí nic spásného, ačkoliv chápe jejich nutnost pro většinu bytostí.

Poznání minulých inkarnací je dobré jedině proto, aby si člověk uvědomil pomíjivost všeho a tomu přizpůsobil své další činy...

Netvrdím, že je možné z Radixu určit minulé inkarnace, ale je možné v Radixu nalézt jejich potvrzení poté, kdy došlo ke spontánní vzpomínce na ně, případně vzpomínce, která byla vyvolána automaticky mystickým úsilím. Toto potvrzení se však zřejmě týká pouze poslední existence před současnou. Že je to skutečně možné uvádí jeden z nejznámějších českých transpersonalistů mystik Květoslav Minařík ve svém autobiografii "Kéčara":


"Kde však vězel kořen nesnází vyskytujících se v mém (současném) životě? To byla otázka, která často vystupovala v mém mozku. Až jednou jsem na ni dostal odpověď. ....- Seděl jsem na koni proti nepřátelskému vojsku francouzskému. A toto vojsko, zatížené starostmi o svou existenci a strženo vášní vraždit na podkladě pudu sebezáchovy, nedbalo ovšem též toho, že je zde člověk, jehož dobrý osud je na vážkách, protože si ho nevytvořil svým úsilím, krví a potem, nýbrž pouze malou, spíše teoretickou zásluhou. V této nevědomosti ho střelou poslalo na "onen svět", tedy ne ve zlém úmyslu, nýbrž proto, že byla doba vzájemného vraždění...". Květoslav Minařík dále vzpomíná: "...kdybych byl již věděl, že unesení bojem je také proviněním, které je karmicky přiměřeně trestáno. Proto zatížen nezásluhou, pocházející z unesení bojem vojáka... probudil jsem se k životu v místě...".
  "Aniž jsem o tom věděl já nebo kdokoli z naší rodiny, obdržel jsem svým zrozením horoskopické potvrzení své poslední existence, neboť se v mé nativitě usadil v pátém domě elevovaný Mars, Sluncem příznivě ozářený".

Já k tomu jen doplňuji, že Mars se v tomto případě nacházel v Beranu - tedy v domicilu a hrot pátého domu taktéž. Slunce a Mars jsou navzájem uzavřeny sextilem. Všechny uvedené konstelace skutečně hovoří o bojovné povaze a bojovnické vášni, jež se staly v předchozí existenci K.M. osudné. Jak je ale známo základní povaha se přenáší z jedné inkarnace do následující a tak právě opět bojovnost (tentokráte však proti zlému osudu a podmínkám) pomohla v současné existenci K.M. překonat všechny výboje zlé karmy z minulosti, ba co víc - překonat pouta času a prostoru a přinést hledajícím Nauku...

Jaké astrologické techniky použít k potvrzení své poslední existence? - Západní novodobá karmická astrologie využívá k tomuto studiu zejména lunarnich uzlů, zvláště záporný sestupný lunární uzel a jeho pozici ve znamení, domě a kvalitu aspektů, které uzavírá s planetami. Životní oblast ve které se obzvláště zřetelně bude vybíjet karma pak určuje obdobně z pozice Saturna v Radixu.
  Východní astrologie, zejména tibetská však používala k nalezení stop předchozí existence studium 5. individuálního horoskopického domu. Proč? - Pátý horoskopický dům obecně symbolizuje žízeň po životě, touhy, žádostivost, vášně, zájmy a vše, čemu věnuji svou energii, sílu, pozornost. Východní astrologie začala zkoumat, jaké vášně a žádosti se váží k dané bytosti. Chápali, že jakákoliv touha po vnějším životě (později i po vnitřním), žádosti a vášně jsou příčinou tzv. vásán nebo-li závislostí. Tyto závislosti činí mysl neustále nepokojnou a pokud není žádost, přání splněno v inkarnaci jedné, vásány přinutí bytost inkarnovat se znovu, aby její přání mohlo být uspokojeno v inkarnaci následující. Je logické, že uspokojení přání nevede k trvalému štěstí a je provázeno dalším utrpením.
Proto - studiem 5. domu odhalíme vásány, které donutily danou bytost znovu se inkarnovat a znovu svést boj se svými závislostmi. Dostáváme tím informaci o minulosti individua... V praxi proto zkoumáme znamení na hrotu 5. domu, planety v 5. domě včetně jejich aspektů, vládce 5. domu a aspekty na něj.


Východní astrologie však nedochází k potvrzení předešlé inkarnace jen studiem 5. domu, ale i studiem postavení Slunce a jeho aspektů. Slunce je dárcem života, síly, energie, ale také původcem všeho, co na Zemi je. Proto je i původem jednotlivých bytostí a můžeme se tedy skrze jeho studium napojit na minulost - původ. Slunce nám ukáže nejenom to, jak hodnotíme svůj vztah k biologickému otci, ale především jak hodnotíme svůj vztah ke "Kosmickému otci", k vesmíru, vlastnímu původu a kořenům. Mimoto Slunce je vládcem zn. Lva, který je pátým znamením v pořadí a tudíž v těsné analogii s 5. individuálním domem. V praxi si proto budeme všímat aspektů Slunce s planetami, které potvrdí charakter poslední existence.
  V současné astrologii se hodně zdůrazňuje, že zrozencovy talenty mohou být naznačeny pozicí Slunce ve znamení či domě včetně aspektů. Podobnou informaci dostaneme studiem vládce ASC. - Avšak bude-li bytost rozvíjet svůj literární, komunikační a výukový talent naznačený např. konstelací Slunce ve 3. domě, bude tak ještě více posilovat závislost pro kterou se musela znovu inkarnovat. Každý talent je závislost. Rozvíjíme-li své talenty v jednotlivých životních oblastech, uniká nám tolik potřebná energie, čas a vzniká naše závislost. Toto mnozí astrologové a psychologové opomíjejí ve svých radách klientům.
V našem případě bytost se Sluncem ve 3. domě postoupí evolučně rychleji, pokud si svého intelektuálního talentu vůbec nebude všímat a nebude ho rozvíjet, neboť když se vůz (talent - vášeň, závislost) rozjede, je těžké ho zastavit. Daleko lepší by pro takovou bytost bylo rozvíjet kompenzačně opačné charakteristiky - místo neustálých intelektuálních diskusí a stálého roztěkaného hledání (3.dům) soustředit svou pozornost na intuitivní, rychlé a jasné chápání bez zbytečných myšlenek, naučit se schopnosti koncentrace, víry a jednostranného ohniskového zaměření pozornosti (9.dům). I tuto kompenzaci je však nutné včas opustit. Další možností jak se osvobodit ze závislostí je považovat svůj, již rozvinutý talent za pouhý nástroj, tedy nikoliv za konečný cíl. Být na svém talentu nezávislý, stát se pouze jeho svědkem...

Je lhostejné budeme-li z Radixu objasňovat charakteristiky, vlastnosti a motivy v přítomném čase - nynější zrození, nebo v čase minulém - předchozí inkarnace. Výsledek bude stejný - jací jsme byli, takoví jsme dnes - se stejnými problémy. Jací jsme - takoví budeme - ale možná už o něco lehčí, bez závislostí, vásán, poučeni přítomností a minulostí.
  Podívejme se na několik dalších příkladů bytostí, jež ve svém současném Radixu nalezli nezávislé potvrzení své předešlé inkarnace poté, co jim jejich hlubinná paměť dovolila rozpomenout na vlastní předchozí identity. V textu průběžně uvádím astrologické souvislosti a potvrzení současným
Radixem:

Bytost A: Návrat vědomí do minulé inkarnace byl velmi emocionálně prožíván, neboť bytost A znovuprožila své poslední okamžiky v minulé existenci.... Byla nedobrovolně odvedena na frontu, neboť bytost A hluboce odmítala jakýkoliv druh násilí ( Slunce v konjunkci s Marsem ve Vahách). Vše se událo za 2. světové války. Později došlo k útěku této bytosti z válčící fronty. Noční úkryt poskytla této bytosti rodina, jejíž dům se nacházel na samotě. Ráno však bylo pozdě... Aby bytost zachránila alespoň své nové přátele před nebezpečím, opouští rychle dům a vybíhá do polí. Sajdkáry se však blíží a nepřátelé střílí... - První kulka do pravého stehna. Další zásahy jsou již přesné...- Žádná bolest - jen ticho a tma...
  Tato bytost tehdy zemřela jako voják v mladém věku (vládce 5. domu v 8. domě, Saturn - Chronos v kvadratuře na konjunkci Slunce/Mars). V této inkarnaci má od dětského věku živé vzpomínky na svou krutou minulost. Násilí a všechny formy utrpení dnes odmítá s ještě větším pochopením.

Bytost B: Bytost B byla v předchozí existenci dlouho vězněna (vládce 5. domu - Jupiter v domě 12.). Právě dlouhodobá nedobrovolná fyzická izolace a askeze přispěly k větší svobodě ducha této bytosti. Vědomí této bytosti se pomalu navracelo ke své Pravé podstatě. Bytost, jejíž soucit s Veškerenstvem se nyní již radikálně prohluboval (Slunce v Raku), jednoho dne v nelidských podmínkách tehdejšího vězení Prohlédla závoj iluse... Její duchovní snahy se tak dočkaly svého výsledku (trigon Saturna na vládce 5. domu - Jupitera) a její duch opět pocítil Svobodu (Slunce v 11. domě). Tato bytost ukončila jmenovanou fyzickou inkarnaci rovněž v mladém věku, v omezených podmínkách nespravedlivého věznění (Saturn - čas v kvadratuře na Slunce). Dnes tato bytost pokračuje v odkazu dávné předchozí inkarnace a její soucit s ostatními bytostmi, Přírodou a s planetou Zemí (Slunce v Raku) je velkým požehnáním. Právě skrze "dosaženou" přirozenou duchovní Moudrost pomáhá tato bytost všem formám Stvoření na celé naší planetě Zemi. Její tehdejší věznění, které bylo zřejmě v Absolutním plánu a bylo nutné k dosažení Svobody Ducha, je dnes vykompenzováno velmi častým cestováním této bytosti po celé Zemi. - Tělo tak následuje svobodu Ducha...

Bytost C: V předešlé existenci se bytost C velmi pevně a disciplinovaně (ale pochopitelně nikoliv poprvé) věnovala "věcem Ducha" (Slunce ve Střelci) a proto se jeho Svoboda stala přirozenou Podstatou života této bytosti (hrot 5. domu ve Vodnáři, Jupiter v přesném trigonu na vládce 5. domu - Urana). Předešlá inkarnace bytosti C probíhala ve vysokohorském prostředí (vládce 5. domu v Kozorohu = hory, Slunce v přesném trigonu na Saturn), kde se nerušeně mohly jógické snahy prohlubovat. Bytost tehdy dosáhla nejen díky disciplíně v józe velmi požehnaného věku a Moudrosti (Slunce trigon Saturn). Dnes je bytost C opět inkarnována a to nikoliv již z donucení osobní karmou, ale proto aby svůj život zasvětila pomoci zralým bytostem a učila je rozpomenout se na jejich vlastní Podstatu.

- Vidíme, že historie se u všech popsaných příkladů opakuje a nadále bude mít tendenci se opakovat, neboť dosažený stav vědomí se automaticky bez úsilí udržuje na své hladině (stupni). Jak zasejeme, tak sklidíme... Pozorujeme, že inkarnace na sebe kontinuálně navazují a že tedy fyzickou smrtí není a ani nemůže být nic ztraceno...Kromě času. Ale každý běží svým tempem. Podobně je tomu v malém: každou noc "umíráme" do hlubokého spánku, kde se prostor a čas slijí do jediného bodu, abychom se ráno "inkarnovali" do nového dne a s novou silou a chutí běželi svým tempem dál... Dál, až tam, kde cesty osamělých poutníků končí, neboť již není Cesty a není toho, kdo by po ní šel. Je jen...
  -Proto není třeba vidět v inkarnacích nic zvláštního a nepřirozeného.

Tomáš Bezděk
+420603782721@sms.paegas.cz (E-mail do 160 znaků)

Page Up