<= Index  <= Zpět


David Ovason: Nostradamovo dvacáté století

Tak jako Bible, jako pyramidy a sfinga, je Nostradamova tajemná a záhadná kniha základním pilířem lidského vědění. Tato práce, vystavěná podle týchž vzorců, podle nichž byly vybudovány tyto památky, není ničím více než moderní adaptací geometrických a kosmografických metod dochovaných z hlubin dávnověku. (Přeloženo z Úvodu P. V. Piobba k Vigierovým a Brunissenovým Texte Integral de Nostradamus, 1936)

V roce 1966 byla v Salonu, poblíž jižního vstupu do města, u Place Gambetta, instalována moderní Nostradamova socha na počest 400. výročí mistrovy smrti. Autor působivé kovové skulptury, Francois Bouché zpodobnil velkého proroka v pozdně středověkém učeneckém taláru, jehož podélné záhyby mu dodávají nesmírné důstojnosti. Levou paži měl opřenu o armilární sféru a jeho levá noha spočívala na nebeském glóbu: sochař si byl naprosto jist, že se Nostradamus zabýval hvězdami.

Několik let po instalaci byla socha těžce poškozena, když do ní nešťastnou náhodou narazil nákladní automobil. Bouché se domníval, že se socha nedá opravit, a nakonec, po delší době, raději zhotovil novou. Nová skulptura byla ohromná betonová konstrukce - nejspíš odolnější vůči nárazům nákladních aut i proměnám tohoto světa. Tato záhadná postava, která nenese nic z jasné symboliky jejího zničeného předchůdce, byla instalována v říjnu 1979 a dosud vítá návštěvníky Salonu přijíždějící z jihu.

Překvapivé na obou sochách není ani tak jejich historie, jako spíše to, že obě zpodobňují Nostradama bez očí. Hlava první sochy neměla žádné rysy v obličeji, bezoká tvář hleděla na přesýpací hodiny. Druhá socha má místo obličeje otvor: když se chceme podívat do tváře, zjistíme, že se díváme na oblohu, ke hvězdám. Salonský věštec byl zobrazen, jako by jeho pohled směřoval dovnitř či postrádal lidskost. Nostradamus, který viděl osud celé Evropy, byl zpodobněn jako slepý.

Umělec zde projevil skutečné pochopení Nostradamovy pravé podstaty, když svým dílem vyjádřil, že mistr měl blíže ke hvězdám než k lidstvu, k němuž sotva může patřit. Jak jsme se již přesvědčili, přestože věnoval více než tisíc čtyřverší budoucnosti, nechtěl, aby jeho čtenáři tuto budoucnost poznali, dokud se nestane minulostí. Byl skutečně onou bytostí se dvěma tvářemi, kterou Chavigny zařadil na titulní stranu knihy věnované mistrovi. Nostradamus, s moudrostí odvozenou z vědění dostupného jen zasvěcencům, si přál, aby lidstvo nahlíželo do budoucnosti temným průzorem.

Jsme v pokušení interpretovat tyto sochy tímto způsobem, protože po letech strávených zkoumáním čtyřverší mistra ze Salonu, jsem byli nuceni vyvodit ze své práce závěr, že si jasnozřivec nepřál, aby někdo porozuměl jeho proroctvím před naplněním událostí, jež předpověděl. Jak přiznává Ward v komentáři ke čtyřverší IX.34, které se týká útěku Ludvíka XVI., "než se předpovězená událost stane, chybí veškeré klíče a proroctví vypadá jako nesmyslná hatmatilka, jíž také z praktického hlediska je, ale ... jakmile se věc stane neboli spatří světlo světa, klíč se objeví spolu s ní - světlo a porozumění procitnou současně."

Události 20. století přinesly zasáhly celou zeměkouli, v důsledku čehož se Nostradamova obava o Evropu jeví krátkozrakou. Proroctví napsaná před více než čtyřmi sty lety se však přesto, jak jsme již viděli, zabývají do naprosto mimořádných podrobností dvěma hlavními událostmi, které v moderní době přinesly utrpení Evropě i celému světu - oběma světovými válkami.

Jedním z velkých Nostradamových tajemství (dosud nepublikovaných) opravdu je skutečnost, že konstruoval svá čtyřverší aby definoval a identifikoval konkrétní kritické okamžiky, jejichž dědicem bude 20. století. Všeobecně se sice ví, že Nostradamus předpověděl datum francouzské revoluce, mělo by však také vstoupit ve známost, že s ještě větší přesností určil století, v němž dojde k vůbec největším krizím.

Mistr "definoval" 20. století prostředky esoterické astrologie, což patrně vysvětluje, proč jeho tajemství zůstalo neodhaleno tak dlouho. V jednom čtyřverší nám přesně říká, kdy začne 20. století a v dalším, kdy skončí. Obě strofy mají něco společného: obě odkazují ke konkrétnímu bodu v Býku a v obou je užito slovo tremblement (které můžeme pro tuto chvíli přeložit jako "zemětřesení") k popisu událostí tohoto století. Pokud se na tato čtyřverší nedíváme jako na dovětky k našemu století, nedávají žádný smysl.

První čtyřverší je X.67, které vypovídá o začátku 20. století. Druhé je IX.83 a odkazuje na konec století. Společně tato dvě čtyřverší představují nejpozoruhodnější astrologickou předpověď, s jakou jsme se kdy setkali.

Čtyřverší X.67 zní takto:

Le tremblement si fort au mois de May,
Saturne, Caper, Jupiter, Mercure au bouef:
Venus aussi, Cancer, mars en Nonnay,
Trombera gresle lors plus grosse qu´un ouef.

O překlad se pokusíme, jakmile prozkoumáme esoterický astrologický kontext čtyřverší. Planetární pozice zde uvedené jsou ve skutečnosti dvojznačné, ale následující poznámky o specializovaných termínech zeleného jazyka pomohou čtenáři, aby si učinil vlastní závěr.

Caper (což znamená latinsky "kozel") je Kozoroh. Boeuf, což ve francouzštině znamená "vůl" musí být Býk. Jelikož Rak je znamení, nemůže být v jiném zodiakálním znamení, takže předpokládáme, že Cancer zde znamená Lunu, což je planetární vládce tohoto znamení. Nonnay je Panna, výraz je odvozen z francouzského slova nonne nebo nonnain, "jeptiška" - ve středověké ikonografii je obraz jeptišky nebo ženské církevní postavy někdy spojován s Pannou, především proto, že toto znamení představuje nebeskou Pannu, kosmický prototyp Panny Maire, k níž se upínají duchovní aspirace jeptišek. A konečně Nostradamus zmiňuje mois de May, měsíc květen, aby naznačil, že Slunce je v Býku. Tento skrytý význam Slunce znamená, že máme před sebou vzácné čtyřverší, v němž je určena pozice všech sedmi tradičních planet. Nostradamus neponechává náhodě možnost, že by méně zdatný astrolog špatně přečetl přesný den, k němuž se vztahuje dané čtyřverší. Vezmeme-li v úvahu význam těchto esoterických výrazů, můžeme přeložit primitivní horoskop načrtnutý čtyřverším a dostaneme tato data:

Slunce v Býku,
Saturn a Jupiter v Kozorohu,
Merkur v Býku
Venuše rovněž v Býku, spolu s Lunou
Mars v Panně

Čtyřverší je tudíž možno přeložit takto:

Zemětřesení tak silné v měsíci květnu,
Saturn a Jupiter v Kozorohu, Merkur v Býku:
Venuše a Luna rovněž v Býku, a Marsem v Panně,
Budou padat kroupy velké jako vejce.

Pokud soudíme správně, od roku 1558 byl jen jediný den, kdy platily všechny tyto astrologické podmínky. 17. květen 1901 (aspekty). Pro jednoduchost uvedeme pozice uváděné Nostradamem ve čtyřverší vedle skutečných pozic planet tohoto dne. Pořadí planet bude uvedeno podle pořadí jejich výskytu ve čtyřverší:

Slunce v Býku Slunce 25 Býk 35
Saturn v Kozorohu Saturn 16 Kozoroh 02 Retro.
Jupiter v Kozorohu Jupiter 12 Kozoroh 39
Mars v Panně Mars 02 Panna 06
Merkur v Býku Merkur 28 Býk 37
Venuše v Býku Venuše 29 Býk 52
Luna v Býku Luna 11 Býk 08

Nyní vidíme, že by bylo zavádějící překládat první verš, jako by měl naznačovat, že hrozící zemětřesení (tremblement) je v měsíci květnu. Spíše se zdá, že měsíc květen (mois de May) je součástí astrologické konfigurace, kterou se Nostradamus snaží popsat. Měsíc je důležitý jen pro určení, že Slunce bude v Býku. Předpokládáme, že tremblement nastane v roce, v němž je splněno všech šest astrologických podmínek - jmenovitě v roce 1901.
Shodou okolností došlo v září 1901 k zemětřesení ve skotském pohoří Grampiany. Podle našeho názoru by však bylo pošetilé vyvozovat z toho, že Nostradamus si dal takovou práci s konstrukcí čtyřverší jen proto, aby poukázal na nepatrné zemětřesení ve Skotsku. Jsme přesvědčeni, že zemětřesení, o němž mluví, je sto let zemětřesení - celý sled sociálních a vojenských otřesů, k nimž došlo ve 20. století. S použitím esoterické astrologické techniky mistr poukázal s neobyčejnou přesností na výjimečnou konfiguraci planet, která označuje první rok 20. století, jehož hrůzy zřejmě předvídal.

Čtyřverší X.67 označuje první rok 20. století. Podobným způsobem označuje čtyřverší IX.83 poslední rok tohoto století. Čtyřverší X.67 je jedním z oněch "revolučních": závisí totiž na ručičkách Saturnsko- Jupiterských konjunkcí narýsovaných na kosmických hodinách naší oblohy. Již několikrát jsme zaznamenali, že Nostradamus s oblibou užívá konjunkcí Saturna a Jupitera k označení významných dat. Zajímavé je, že podobná velká konjunkce Jupitera a Saturna, jakou jsme viděli na počátku 20. století, rovněž nastane v roce 2000. Je možné sestavit jedno čtyřverší předpovídající strašlivé "zemětřesení" na tento rok. Pozoruhodné je, že první verš čtyřverší IX.83 obsahuje odkaz na květen - Býka, stejně jako první verš čtyřverší X.67:

Sol vingt de Taurus si fort terre trembler,
Le grand theatre remply ruinera,
L´air, ciel & terre obscurir & troubler,
Lors l´infidele Dieu & saincts voquera.

Pro tuto chvíli můžeme toto čtyřverší přeložit zhruba v tomto smyslu:

Slunce na dvacet Býka, země se bude otřásat tak silně,
velké naplněné divadlo bude zničeno,
vzduch, obloha a země zastřeny a těžce zkoušeny,
takže nevěřící budou volat Boha a svaté.

Předpověď vypadá značně chmurně, což nás vybízí, abychom se pokusili čtyřverší datovat. Nejprve se musíme ptát, co znamená dvacet Býka (vingt de Taurus). Údaj je možno interpretovat buď jako "dvacet stupňů Býka" nebo "dvacátý den Slunce v Býku". Vzhledem k důležitosti připisované ve středověků stupňům, na nichž docházelo k velkým konjunkcím, soudíme, že se první verš vztahuje k období, kdy dochází k důležité konjunkci na dvacátém stupni Býka.

Býk, Panna a Kozoroh jsou znamení spojená živlem země, v nichž (podle středověké astrologie) dojde ve 20. století k nepokojům a otřesům. Poslední z těchto trigonů země nastane 28. května 2000, kdy se dvě zamyšlené planety setkají na 23° Býka. Velké konjunkce v trigonu země ve 20. století jsou vyčísleny v následující tabulce:

1881 18. dubna 2 Býk
1901 27. listopadu 14 Kozoroh
1921 10. září 27 Panna
1940 8. srpna 15 Býk
1940 20. října 13 Býk
1941 15. února 10 Býk
1961 19. února 26 Kozoroh
2000 28. května 23 Býk

Přestože jsme dostali dvě blízká data tohoto "zemětřesení" nebo proměny, nemáme žádný astrologický údaj, který by nám umožnil určit rok této události. Nejbližší datum, které můžeme v souvislosti s tímto čtyřverším nalézt, leží v naší bezprostřední budoucnosti - připadá na květen 2000.

Protože Nostradamus zcela konkrétně hovoří o 20° Býka, zvažme, co z toho vyplývá pro květnové datum 2000. 7. května Saturn vstoupí na 20° Býka. Přestože Jupiter je technicky vzato již v tomto okamžiku v konjunkci se Saturnem, ve skutečnosti je pouze v orbisu 2°, na 18° Býka. Musíme se tedy ptát, zda v tomto měsíci nastane nějaký astrologický moment, kdy bude 20° zdůrazněno ještě více. Odpověď je pozoruhodná.

9. května roku 2000 (aspekty), přesně v okamžiku, kdy Slunce bude na 20° Býka, dojde k masivní konjunkci šesti tradičních planet v Býku. Jejich pozice budou vypadat takto:

Slunce 20 Býka
Merkur 20 Býka
Venuše 11 Býka
Jupiter 18 Býka
Saturn 20 Býka

Dvě zbývající planety, které se nacházejí vně satellitia, je Mars, který je v Blížencích, a Luna, která je ve Lvu. Není jistě třeba podotýkat, že podobná konjunkce se opakuje vždy jednou za několik set let.

Ačkoli v době, kdy toto píšeme, leží tyto planetární konfigurace stále ještě v naší budoucnosti, takže můžeme pouze předpokládat, že se vztahují ke čtyřverší IX.83, protože je to jediné datum za mnoho set let, které splňuje podmínky čtyřverší. Nostradamus volil slova i astrologická vyjádření nesmírně pečlivě, takže je jisté,že zvolil naprosto ojedinělé datum. Předpokládáme, že jaký druh změny, otřesu či konfliktu je v tomto čtyřverší míněn, bude jasné teprve po události.

Přesným nezvratným zkoumáním planetárních pozic jsme tedy dospěli ke dvěma datům, jež označují začátek a konec 20. století, přičemž na období mezi nimi se vztahuje předpověď otřesů, proměn a katastrof. Prožili jsme již dostatečnou část století, abychom dokázali ocenit Nostradamovu přesnost. Vzhledem k tomu, že je vždy plný překvapení, je docela možné, že jeho předpověď na rok 2000 se vztahuje k nějakému velkému zemětřesení či válce, kdy země (velké naplněné divadlo).

Velké naplněné divadlo bude zničeno,
vzduch, obloha a země budou zastřeny a těžce zkoušeny,
takže nevěřící budou volat Boha a svaté.

Přesto se však kloníme k názoru, že jde o pečlivé vyjádření data označujícího konec století, které bylo svědkem více proměn, než kterákoli jiná doba v historii světa. Století začíná docela poklidně, kroupami velkými jako vejce, ale končí zkázou. To nám připadá jako docela dobré shrnutí našeho století.

Vzhledem k tomu, co Nostradamus předpovídal pro 20. století, stěží nás překvapí, že čtyřverší týkající se let mezi takto označenými body, roky 1901 a 2000, jsou plná proroctví válek. Jeden výmluvný - dokonce historicky významný - příklad těchto předpovědí představují takzvaná Hitlerovská čtyřverší.

David Ovason: The Secrets of Nostradamus. The Medieval Code of the Master Revealed in the Age of Computer Science, Century Books Limited, London 1997, pracovní překlad Jany Hollanové, české vydání chystá nakl. Knižní klub.

Zpět na začátek stránky