<= Index  <= Zpět    Část II


Pavel Turnovský

PROBLEMATIKA VÝPOČTU KOMPOZITU (COMPOSITE CHART)

Tradiční výpočet kompozitu je založen běžném pojetí midpunktů jako průměrů ekliptikálních délek prvků a spočívá v tom, že hledáme poloviční vzdálenosti mezi dvěma stejnými prvky v obou nativitách. Protože zadání má vždy dva výsledky, volíme podle tradice ten, který vzniká ze vzájemného úhlu obou prvků menšího než 180°.

Princ Charles - 14.XI.1948 21:14 UT London 51°N31´, 0°W06´
Lady Diana - 1.VII.1961 18:45 UT Sandringham 52°N51´, 0°E30´

Princ Charles Lady Diana kompozit 1 trad.
délka délka prvek nat. délka délka délka
22°25'21" 232°25'21" Slunce 39'46" 99°39'46" 16°03'
25'53" 30°25'53" Luna 25°02'19" 325°01'19“ 27°44'
57'25" 216°57'25" Merkur 12'05" 93°12'05" 05'
16°23'01" 196°23'01" Venuše 24°23'59" 54°23'59" 23'
20°56'55" 260°56'55" Mars 38'44" 151°38'44" 26°18'
29°53'08" 269°53'08" Jupiter 05'49" 305°05'49" 17°29'
16'06" 155°16'06" Saturn 27°48'54" 297°48'54" 16°32'
29°55'44" 89°55'44" Uran 23°20'10" 143°20'10" 26°38'
14°07'52" 194°07'52" Neptun 38'22" 218°38'22" 26°23'
16°33'45" 136°33'45" Pluto 02'38" 156°02'38" 26°18'
13°20'21" 13°20'21" MC 23°03'07" 203°03'07" 18°12'
26'39" 125°26'39" AS 18°23'23" 258°23'23" 11°55'
22°55'21" 262°55'21" VX 17'06" 124°17'06" 13°36'
55'59" 33°55'59" Dračí hl. 29°42'59" 149°42'59' 49'
13°27'11" 283°27'11" bod štěstí 45'56" 123°45'56" 23°37´
27°26'07" 327°26'07" bod duchov.00'50" 33°00'50" 13´

Mnohdy tímto způsobem získáme nepřirozené vztahy Merkurem, Venuší a Sluncem a nekompatibilní AS a MC. V tomto případě je kompozitní AS západně od MC, takže nelze vypočítat vnitřní domy ani přímým třetěním kvadrantů (Porfyrius). Běžně se tato situace řeší svévolnou změnou IC v MC a následným třetěním umělých kvadrantů (PseudoPorfyrius) s pseudovýsledky:

IC = MC 18°12' a AS 11°55' (takto vzniklý IV. kvadrant je dlouhý 86°43´, 1/3 = 27°54´20“) XI. 16°06´ a XII.14°01´

AS 11°55' a IC 18°12' a (takto vzniklý I. kvadrant je dlouhý 96°17´, 1/3 = 32°05´40“)II. 14°01´ a III. 16° 06´ IV. + I. kvadrant = 180°

Novější a správnější postup spočívá v tom, že z MC obou účastníků se výpočítá kompozitní MC, z něho RAMC a k němu příslušné domy pro zeměpisnou šířku, která vznikne jako aritmetický průměr zeměpisných šířek míst narození obou účastníků (loxodroma)a pro sklon ekliptiky k rovníku, který se rovná aritmetickému průměru dat a časů zrození obou účastníků. navíc nemusíme setrvávat u třetění domů (Porfyrius), ale můžeme dál používat svůj oblíbený systém. Tím se výpočet kompozitu přibližuje výpočtu RELATIVU.

V našem případě dostáváme výsledky:
nový MC: 18°12' a od něho pro 52°N 11´, sklon ekliptiky (OE) k 9.III.1955
nový AS: 13°50'
nový VX: 16°03'
nový bod štěstí: 25°32'
nový bod duchovní: 2°09´
nový XI.: 27°49' Campanus, 26°45´ Porfyrius
nový XII.: 19°29' Campanus, 5°18´ Porfyrius
nový II.: 27°12' Campanus, 5°18´ Porfyrius
nový III.: 9°54' Campanus, 26°45´ Porfyrius

Ostatně Porfyrius není zas až tak nezajímavý systém domů, všiměte si analogií mezi XI. a III. domem (trinus) a XII. a II. domem (sextil). Dále můžeme pozorovat, v kterém domě se průměrové umělé hlavní osy, body štěstí apod. tradičně počítaného kompozitu umístí v domech kompozitu počítaného nově. V našem případě se AS umístilo v 6. domu, VX ve 12. domu jak Campanově tak Porfyriově, navíc v kontaktu s meridianem obou výchozích nativit.

CYKLICKÝ KOMPOZIT

Výpočet kompozitu se dá pojmout i jako hledání cyklických midpunktů, stačí si jen uvědomit, kdo z účastníků vztahu je starší a kdo mladší. V našem případě je Charles starší a Diana mladší. To znamená, že planety z nativity Charlese se v okamžiku jeho narození nezastavily a putovaly dál, až zaujaly svoji pozici v nativitě Diany. U pomalých trasformačních planet je to zřejmé na první pohled a midpunkty cyklické i tradičně počítané jsou stejné. Příklad:

Pluto Charlesovy nativity na 16°33'45" dorazilo po více než 13 letech na 6°02'38" v nativitě Dianině a midpunkt cyklický i tradiční leží na 26°18'.

Můžeme pokračovat s ostatními planetami:

Slunce Charlesovy nativity na 22°25'21" proběhlo za 13 let 13× zvěrokruhem a pak dorazilo na 9°39'46" v nativitě Dianině. Cyklický midpunkt budeme tedy počítat tak, že od Dianina Slunce 9°39'46" (99°39'46") odečteme Slunce Charlesovo 22°25'21" (232°25'21"), příčteme 360°, abychom eliminovali záporný výsledek, vydělíme 2 a přičteme k Charlesově Slunci.

(99°39'46" - 232°25'21" + 360 ) = 227°14'25"
227°14'25" / 2 = 113°37'12,5"
113°37'12,5" + 232°25'21" = 346°02'33,5" = 16° 02´33“
Vidíme, že cyklický midpunkt leží v přesné opozici k běžnému tradičnímu midpunktu, počítanému po straně kratší.

Stejně postupujeme i v případě MC, tentokrát jednodušší verze výpočtu:
Charlesovo MC 13°20'21" (13°20'21") dorazilo během roků a dnů na 23°03'07" (203°03'07") v nativitě Dianině.
Nejprve spočítáme aritmetický průměr obou MC:
(13°20'21" + 203°03'07") / 2 = 108°11'40" z čehož vyplývá, že kompozitní MC může být na 18°11'40" stejně jako
Protože MC začalo svoji cestu v Charlesově nativitě z a putovalo přes a až do Dianiných , leží cyklický midpunkt MC 18°11'40".

Z tohoto MC vypočítáme RAMC a k němu příslušné domy pro zeměpisnou šířku, která vznikne jako aritmetický průměr zeměpisných šířek míst narození obou účastníků vztahu (loxodroma) a pro sklon ekliptiky k rovníku, který se rovná aritmetickému průměru dat a časů zrození obou účastníků vztahu. Stejně jako ve výše uvedeném případě můžeme použít Porfyriovo třetění kvadrantů, nebo můžeme zůstat u svého oblíbeného systému domů. I tímto způsobem se výpočet kompozitu přibližuje výpočtu RELATIVU, ale ani tentokrát s ním nedostaneme totožné výsledky, neboť u některých středně pomalých planet mohou nastat významné odchylky. Srovnejme výsledky:

prvek kompozit 1 kompozit 2 kompozit 3 relativ
  tradiční novější cyklický
Slunce 16°03' - 16°03' 18°29'
Luna 27°44' - 27°44' 29'
Merkur 05' - 05' 21°04'
Venuše 23' - 23' 16'
Mars 26°18' - 26°18' 57'
Jupiter 17°29' - 17°29' 19°58'
Saturn 16°32' - 16°32' 21°07'
Uran 26°38' - 26°38' 23°49'
Neptun 26°23' - 26°23' 27°50'
Pluto 26°18' - 26°18' 25°01'
MC 18°/12' 18°12' 18°12' 15°29'
AS 11°55' 13°50' 13°46' 11°45'
VX 13°36' 16°03' 18' 26°55'
Dračí hlava 49' - 49' 50'
bod štěstí 23°37' 25°32' 25°27' 25°45'
bod duchov. 13' 09 05' 27°45'

Vnitřní domy kompozitu 1 (tradičně počítaného):
XI. 16°06´; XII. 14°01´; II. 14°01´; III. 16° 06´(PseudoPorfyrius)

Vnitřní domy kompozitu 2 (nově počítané domy):
XI.: 27°49' Campanus, 26° 45´ Porfyrius
XII.: 19°29' Campanus, 5°18´ Porfyrius
II.: 27°12' Campanus, 5°18´ Porfyrius
III.: 9°54' Campanus, 26°45´ Porfyrius

Vnitřní domy kompozitu 3 (cyklický):
XI.: 14°06' Campanus, 16°43´ Porfyrius
XII.: 11°46' Campanus, 15°15´ Porfyrius
II.: 18°26' Campanus, 15°15´ Porfyrius
III.: 20°29' Campanus, 16°43´ Porfyrius

Vnitřní domy relativu k 9.III.1955, 19:59:30 UT, 52°N 11, 0°E 12
XI.: 11°33' Campanus, 14°14´ Porfyrius
XII.: 9°32' Campanus, 13°00´ Porfyrius
II.: 16°13' Campanus, 13°00´ Porfyrius
III.: 17°54' Campanus, 14°14´ Porfyrius

Cyklický kompozit nám umožňuje vypočítat skupinový kompozit (kompozit pro více než dva účastníky), stačí jen členy skupiny chronologicky seřadit. Pokud bychom počítali tradičně, výsledky by se měnily podle pořadí, v jakém bychom členy skupiny dosazovali.

Z výše uvedených postupů vyplývá, že východiskem z četných nesnází tradičně pojatého kompozitu je metoda cyklicky midpunktového kompozit. Díky zohlednění časů a míst narození účastníků vztahu, dostaneme horoskop mnohem přirozenější, plastičtější a dynamičtější, než dosud naprosto abstraktní a umělý tradičně průměrovaný kompozit. Kdo má možnost, srovná Sabiánské symboly zejména Slunce, Luny a Jupitera.

Za inspiraci pro tuto kritiku metody vděčí autor poznámce v knize Michaela R. Meyera: The Astrology of Relationship (A Humanistic Approach to the practice of Synastry, Garden City 1976)

Zpět na začátek stránky | Pokračovat