<= Index  <= Zpět    Osobní planety Merkur, Venuše a Mars 1/2   


Cyklus Slunce-Mars

Mars je první planetou vně Země. Jeho cyklus začíná konjunkcí se Sluncem a dosahuje své kulminace v opozici. Opozice Slunce-Mars spadá doprostřed období retrogradity Marsu; je to nejdůležitější okamžik cyklu. Síla, která byla instinktivně a nevědomě uvolněna v okamžiku konjunkce, může být při opozici objektivně pochopena, podle solárního cíle, který určuje její použití. Bude se to zdát méně abstraktní, když si uvědomíme, do jaké míry k instinktivnímu emocionálnímu uvolnění psychické energie nebo libida dochází nejčastěji slepě a bezcílně. Martická energie je nejčastěji zmatená, egocentrická a velmi často je zdrojem problémů. Právě z tohoto důvodu je Mars tradičně znám jako “škůdce”. Problémy samozřejmě nevyvolává Mars: to individuální využití martické energie vytváří různé nepříjemnosti. Zmatená a sebestředná činnost, která začíná při konjunkci Slunce-Mars, je vždy hluboce podmíněna frustracemi z minulosti, neadaptováním se nebo prohrami ega v předcházejících martických cyklech. To nutně vyvolává různý stupeň napětí, který se zvyšuje během rozběžné poloviny cyklu od konjunkce po opozici. Rozběžná kvadratura je momentem zvláště obtížným. Po této kvadratuře Mars postupuje dále; ale tlak toho, co se nedařilo, dále roste a symbolicky zpomaluje Marse, až se ten zdánlivě zastaví.

V okamžiku jeho největší blízkosti Zemi (opozice se Sluncem) musí být problém Marsu tím nebo oním způsobem vyřešen. Je-li v tomto okamžiku vyřešen pozitivně, pak k těžkostem nedocházelo nadarmo. Ze setkání s Marsem se může zrodit moudrost a poznání. Ego mohlo být touto konfrontací zděšeno, vychází z ní ale moudřejší a zralejší. Během zbylé poloviny cyklu je nutno to, co jsme se naučili, vtělit do vědomí a efektivně demonstrovat svými činy. Naopak, jestliže blízkost Marsu vzhledem k Zemi vyvolala destruktivní strach, náhlou úzkost nebo vášnivou a divokou reakci nebo jestliže se člověk pokusil z výsledků konfrontace vyklouznout, pak zbytek cyklu jen přidá více zmatení, egocentričnosti, prudkosti a tragičnosti k těžkému břemeni minulých chyb, které ego už vláčí sebou - břemeni, které propáslo příležitost, nabízenou retrográdním Marsem. Všechno tedy bude záviset na tom, co ego - individualita a bdělé vědomí - bude schopno udělat, když se Marsova síla těsně přiblíží k jedinci a vyvolá pochopení - moudré, jasné, objektivní a bdělé pochopení vlastní povahy a možného využití.

Je samozřejmé, že minulost není možno smazat, když se ale v okamžiku opozice Marsu podíváme na své činy (nebo ne-činy) ve světle nového pochopení a stanovíme, co je třeba udělat, můžeme z toho učinit základ naprosto transformovaného postoje k životu. Na nezdary z minulosti nebo promarněné příležitosti se můžeme podívat v okamžiku opozice ze zcela nového úhlu a v nové perspektivě. To, co mohlo vytvořit hluboké psychologické poranění nebo zrodit ničivý pocit výčitek, může být pochopeno tak, že ve skutečnosti šlo o nezbytnou zkušenost při osobním duchovním formování. V tomto smyslu je možno změnit význam zkušeností z minula. Jestliže má člověk možnost nechat vstupovat vše, co se mu přihází, do širšího struktury celého svého života, a když si uvědomí, že je to jen krok směrem k realizaci celkového cíle jeho života, je pak schopen význam svého života transformovat. Jako výsledek této nové perspektivy bude člověk schopen dát svým budoucím martickým činům nový směr a nový a konstruktivní motivující cíl. Není to pochopitelně věc, která by se dala realizovat snadno; zdá se, že něco v nás transformujícím silám odolává. Zdá se, že ego nechce vyhostit vzpomínku na zkušenosti z minula a člověk se může stát obětí sebelítosti. Bude tedy třeba skutečné odvahy, aby bylo možno transformovat rány z minulosti nebo činy, které jsme promeškali, a dát jim smysl konstruktivního kroku směrem k vlastnímu růstu. Přesto se nám v okamžicích opozice Mars-Slunce zdá, že život nám podává ruku a usnadňuje nám jak analýzu nás samotných, tak i sebetransformaci. Navíc, jestliže učiníme zkušenost s touto opozicí při plném vědomí toho, co zahrnuje, určitě najdeme příležitost k nápravě chyby - jak oplatit dobrým někomu, kdo nám ublížil, zapomenout na bezpráví, kterého se na nás někdo dopustil nebo udělat něco, co jsme zameškali během předcházejících měsíců nebo let.

Když se energií využívá živelně pro uspokojení svých osobních tužeb - když je Mars direktní - nezdá se, že bychom měli čas jít směrem k transformaci, očistě nebo purifikaci těchto tužeb. Naopak, jestliže je Mars retrográdní, člověk začíná váhat na nejlepší cestě, jak se vyjádřit. City a přání se nám jeví zmatené, konfliktní. Je to tedy nejlepší příležitost změnit způsob používání martické energie. Až tehdy, když člověk pochybuje, slábne nebo nachází na své cestě překážky, zastaví se a začne se ptát. Můžeme se tedy zastavit a klást si otázky; neznamená to ale, že to uděláme. Lidé si většinu času spíš přejí, aby se něco stalo a oni se změnili. Doufají, že jim ostatní ukáží, jak jsou věci v pořádku nebo se ve vztahu k nim sami změní. Pýcha a sebeuspokojení je ovládají a nedovolují jim udělat první krok ke smíření. Takto nás věci ovládají, namísto aby se zlepšovaly, kdybychom k nim zaujali konstruktivní iniciativní postoj. Z toho plyne, že si často necháme unikat příležitosti, které nám nabízí období retrogradity Marsu; v důsledku toho pak namísto aby nám Mars ukazoval cestu sebetransformace, vnucuje nám krizi.1

Jestliže se příležitost, nabízená Marsem, projevuje ve formě stresu, musíme si uvědomit, že je to proto, že jsme během svého života špatné používali, deformovali nebo narušovali martickou energii. Takto člověk může jen klamat sám sebe. Mars je planeta osobní a jedná podle individuálního ega. Proto vyčítání, sebelítost a výčitky svědomí nemají žádnou pozitivní hodnotu. Právě tady je nutno využít martické příležitosti, uvědomit si své chyby a změnit svůj vlastní postoj vůči společnosti a vůči svému vlastnímu duchovnímu životu. “Proč se to stalo právě mně?” - tak zní většinou jalová, neužitečná otázka. Člověk musí uznat, že trápení začalo zprvu proto, že jsme se pokoušeli vnutit životu svou vůli - protože jsme jednali nezrale nebo jsme propásli příležitost, jak v dané době zvýšit svou psychologickou a duchovní zralost.

Čtyři kritické body martického cyklu - konjunkce, rozběžná a doběžná kvadratura a opozice - vyžadují vědomou pozornost. Všechny cykly Marsu nebudou pro všechny stejně významné; vždycky však přijde okamžik, kdy období retrográdního Marsu ukáže výsledky našeho přístupu k martické energii a vyzve nás, abychom očistili své motivace a změnili zaměření svých činností. Když astrolog aplikuje cyklus Marsu na život jedince, musí uvažovat natální nebo solární dům, na který každé dva roky připadnou konjunkce Slunce-Mars, a zvláště dům, ve kterém je Mars v okamžiku své opozice ke Slunci retrográdní. Tyto domy budou naznačovat pole zkušeností, kde bude muset člověk velmi pravděpodobně změnit své chování v důsledku problémů, vyvolaných svými činy z minulosti. Do tohoto martického problému nebo martické výzvy budou zapojeny všechny planety, které se v těchto domech nacházejí.


Konjunkce Slunce-Mars

V 1. domě - martické apogeum přinese osobnosti velký příliv síly a iniciativy. Jestliže tato energie není správně kontrolována, může rovněž přinést různé bouřlivé zvraty. Mars uvolňuje novou energii pro větší čistotu osobního sebevyjádření a pro promyšlené využití, jestliže je osoba vědomě orientována. Musíme si dávat pozor, abychom přílišným entuziasmem nevyvolali nějakou “záplavu”. Člověk začíná zvládat, mobilizovat své energie vzhledem k nějaké rychlé a rozhodné akci; může se ale rovněž objevit tendence, že se příliš úzce omezí na svůj vlastní přístup k životu a zapomene, že ostatní mají také nějaký názor, a že mohou mít pravdu. Zatímco silné osobnosti mohou při upozorňování na sebe skvěle uspět, slabší nátury riskují, že budou zatopeny intenzitou svých emocí a impulzů.

Ve 2. domě - tato konjunkce může vyvolat napětí ve financích a člověk může být nucen utrácet víc, než původně zamýšlel. Bude nutno udržet striktní kontrolu nad svými zdroji a nevydávat ze sebe příliš - finančně, psychologicky nebo fyzicky. Neměli bychom nic dělat na základě neracionálních impulzů a jestliže riskujeme, mělo by jít o riziko vykalkulované.

Ve 3. domě - Síla událostí nás může zavést dál, než jsme měli v úmyslu jít. Je zde možnost nějaké změny v okolí, ačkoliv to může naznačovat i psychologickou změnu - spíš než fyzickou nebo geografickou. Člověk by měl kontrolovat své nálady a být opatrný při řízení vozidla. Je zde také velká pravděpodobnost, že se pohádáme se sousedy nebo s někým ve svém okolí. Duch bude možná vyostřený více než obvykle - to je dobré v případě, kdy od nás každodenní život vyžaduje maximum intelektuálního jednání, schopnosti rychle se rozhodovat a bezodkladně jednat.

Ve 4. domě - tady může konjunkce označovat přesný okamžik změny nebo přestěhování. Nic přitom nesmíme dělat násilně. Doma bychom měli být co nejpozitivnější, zabránit hádkám a ve všech okamžicích ovládat své nálady. Silné osobnosti se mohou pokusit prozkoumat hlubiny své psychologické povahy, prorazit kůru podmíněnosti vlastním egem, aby bylo možno snadněji uvolňovat vlastnosti jejich bytostné podstaty.

V 5. domě - Emocionální impulzy dosahují svého vrcholu a mohou přivodit různé nepříjemnosti. Člověk se může ztratit v nějaké vášni nebo milostné historii. Protože konjunkce podporuje tvůrčí vyjádření na té či oné úrovni, člověk bude schopen jednat s větším zápalem a větší silou než obvykle. Přesto bychom si však měli dávat pozor na riskování, které prudce následuje volání osobních pudů a přání.

V 6. domě - zde se může objevit velké zanícení pro práci nebo člověk může mít potíže s netrpělivostí nebo podrážděností ze strany svých nadřízených nebo někoho, kdo má co do činění s jeho profesním zařazením. Jestliže minulé martické vyjadřování vedlo ke vzniku problémů, máme teď vynikající příležitost se transformovat disciplínou, prací a službou. Mohou námi nemilosrdně zmítat určité ambice nebo můžeme hořet snahou, abychom si vytvořili podmínky pro lepší život. Ve styku s ostatními bychom měli být co nejpředvídavější. V některých případech mohou vyvrcholit předchozí zdravotní problémy. Měli bychom se vyhýbat stravě, která vyvolává prudké kvašení.

V 7. domě - může se stát, že člověk bude netrpělivě spěchat do nového svazku nebo nějakého intimního spojení. Jsou velmi živě stimulovány city, pokud jde o manželství nebo obchodního partnera, ale je nutno bdít nad napětím ve vztazích. Člověk by měl být také co nejpředvídavější ve styku s ostatními. Horečný elán ve vztazích a sociálních zkušenostech může být únikem, pokud se neodbývá ve formě oddaného sebedávání nějaké osobě nebo věci.

V 8. domě - zde bude prvek nepromyšleného impulzu nebo nebezpečí ve vztahu s obchodním životem, zděděnými statky, nebo s faktem partnera či nějakého úzkého spojení. Partner může mít tendenci hodně utrácet nebo se vrhat do riskantních finančních dobrodružství. Člověk by neměl jednat na bázi příliš osobních motivací, pokud se iniciativně projevuje v rámci nějaké skupiny, i když osobní odvaha a víra mohou být příkladem a podněcovat ostatní v jednání.

V 9. domě - zde bude silný impulz k expanzívnímu přemisťování, dalekým cestám nebo nutkání stát se jakýmsi misionářem. Toto hledání širších horizontů bude spojeno s vírou a odvahou. Ať to bude hledání bohatství a materiální moci nebo duchovní pravdy, bude to hledání osobní: pro sebe a ne pro ostatní. V tomto okamžiku bychom neměli dělat plány na příliš dlouhou dobu.

V 10. domě - Může se stát, že budeme muset čelit krizi ve své profesionální kariéře nebo společenských ambicích. Budeme muset prokázat opatrnost a dobrotu v energických iniciativách, které budeme nuceni vyvinout. Je zde tedy možnost, že budeme muset překonat antagonismy nebo překážky, které bude ještě výraznější, jestliže jsou naše ambice čistě egocentrické. Bude zde tendence orientovat se nebo orientovat ostatní nemilosrdně takovým směrem, abychom dosáhli cíle, na který jsme se upnuli. Zralá osobnost, vědomá si role, kterou má hrát v rámci vyššího celku, zmobilizuje svou osobní energii, svou vůli a víru, aby posunula o kus dál veřejný cíl, kterému se osobně zasvětila.

V 11. domě - důležitým se stává vztah k přátelům a společenským organizacím. V tomto okamžiku je nutno usuzovat klidně a jednat neosobně. Jestliže je člověk reformátorem, může najít velmi příznivou příležitost k jednání; je zde však také určité nebezpečí - člověk musí klást důraz na kooperaci. Ze společenského nebo kulturního hlediska zde bude tendence zaujímat agresívní postoje, i když jsou třeba avantgardní; ty mohou vést ke konfliktům s přáteli, společníky a rádci. Měla by se objevit potřeba aplikovat určité ideály tím, že je prožíváme nebo je vtělujeme do konkrétního chování. Sklon k nekompromisní kritice nás může přivést k tomu, že se v intelektuálních sporech budeme rozčilovat na téma sociálních problémů.

Ve 12. domě - Vnitřní život bude velmi aktivní a může ponechat volné pole nevědomým fantaziím nebo impulzům, které povedou až k chimérám. Na materiální úrovni může vzniknout nebezpečí, pocházející od skrytých nepřátel nebo obchodních konkurentů. Ve vědomém chování se mohou vynořit společenské vášně nebo silné instinkty. V určitých případech to bude příznivý okamžik pro různá zkoumání a duchovní praktiky. Z psychologického hlediska ale budeme muset čelit tím nebo oním způsobem minulosti, a tam se mohou divoce projevit stará “strašidla”.


Opozice Slunce-retrográdní Mars

I když tato fáze vyznačuje kulminaci cyklu, je nutno ji vždy uvažovat v kontextu konjunkce: počátek cyklu, původní sémě. Zvláště pravdivě to platí pro polohu v domech, protože jestliže poloha retrográdního Marsu v domě označuje pole zkušeností, kde se krize nejpravděpodobněji projeví, pak dům, kam spadá konjunkce, odhalí její příčinu. Například, jestliže retrográdní Mars spadá do 7.domu, bude zde pravděpodobně určitý konflikt nebo konfrontace s partnerem v manželství nebo zaměstnání. To však neodhaluje příčinu konfliktu. Aby bylo možno ji poznat, musí astrolog hledat dům, ve kterém došlo ke konjunkci. Jestliže konjunkce připadla na 2. dům, může krize pramenit z nepromyšleného promarňování osobních zdrojů. Pokud k ní došlo v 8. domě, může to naznačovat nepromyšlené utrácení peněz partnera, zvláště z osobních sobeckých důvodů. Jestliže konjunkce připadla na 3. dům, může krize vyplývat z něčeho, co bylo řečeno nebo napsáno v záchvatu hněvu nebo může zahrnovat souseda nebo člověka, žijícího poblíž. Opozice je aspektem, který naznačuje možnost objektivního uvědomování si. V následujících případech - i když je zdůrazňována martická energie - nesmíme zapomenout, že jde o polaritu se Sluncem, a že cíl solárního života může vnukat větší pochopení a duchovní proniknutí do martických energií. Dotčené domy také vyjadřují tuto polaritu. Konflikt nebo krize se objeví v domě, kde je Mars retrográdní a pravděpodobně bude upoutávat pozornost. Proto v domě, kam spadá Slunce, dojde s největší pravděpodobností k osobnímu osvícení.


Slunce v 1. domě - retrográdní Mars v 7. domě

Problém je zde determinován využitím moci, která se zrodila z mezilidských vztahů. Krize se může urychlit - ne ani tak důsledkem nějakých osobních činů, ale spíš jejich nedostatkem. Člověk může promítat svou vlastní martickou energii na partnera a doufat, že ten převezme iniciativu a svede bitvu, kterou jsme měli svést sami, ať už je to bitva fyzická nebo spirituální. Konflikty, které z toho plynou - ať jsou manželské nebo pracovní - jsou často výsledkem osobního selhání ve chvíli, kdy jsme měli nést svůj vlastní prapor. A protože první hněvivá slova mohl ve skutečnosti pronést náš partner, nemusíme si vždy uvědomit, že ve skutečnosti jsme původcem situace my sami a jsme za ni odpovědni. Namísto abychom dávali volný průchod impulzu projektovat své emocionální potřeby na ostatní, měli bychom se podívat na polohu Slunce v 1. domě a uvědomit si mocnou energii, která v naší vlastní bytosti koluje. Této energii je nutno poskytnout kanál: odpovědnost při naplnění našeho vlastního solárního cíle není možno přenášet na nikoho jiného.

Slunce v 7. domě - retrográdní Mars v 1. domě

V tomto okamžiku se člověk cítí být naplněn emocionálním zanícením a silou, která je možná větší, než je sám schopen konstruktivně využít. Během celého tohoto období si však musí pečlivě hlídat svou sebekontrolu a vědomě dosáhnout toho, aby příliš vehementně u svých blízkých neprosazoval sám sebe a svá přání. Je zde silná tendence svá egoistická přání na někoho projektovat, což může samozřejmě mít za následek konflikty. Lekce retrográdního Marse v 1. domě: naučit se kontrolovat své tužby a osobní impulzy. Je nutno rozlišovat mezi pozitivními činy a nepromyšleným a nutkavým jednáním. Měli bychom se podívat na polohu Marse v 7. domě a uvědomit si, že nejsme sami, že naše vlastní činy mají dopad na ostatní. Člověk se musí naučit pěstovat soucit a být citlivý vůči potřebám jiných. Tak bude schopen vyjadřovat svou osobní individualitu, aniž by to bylo na úkor kohokoliv jiného a odvážně hlásat svou nejhlubší pravdu bez toho, že by to jeho blízkým “rvalo uši”.


Slunce ve 2. domě - retrográdní Mars v 8. domě

V tomto okamžiku se bude od člověka vyžadovat množství jeho osobních rezerv vnitřních i vnějších sil. Bude se muset naučit, aby při jejich použití prokázal soudnost a schopnost rozlišování. Člověk se může stát závislým na zdrojích ostatních lidí a proplýtvat je, protože se nanaučil si jich vážit tak jako svých vlastních. Zvláště pravdivě se to týká plodů vztahů, zvláště v sexuální oblasti: člověk se může začítat natolik starat o své vlastní uspokojení, že začne úplně zanedbávat fyzické a emocionální potřeby svého partnera. V tomto případě se fyzická láska z velké části stává prostředkem, jak uniknout sobě samému a pocit samoty, který z toho plyne, se všeobecně připisuje spíš domnělé nedostatečnosti partnerově než svému vlastnímu egoismu. Pozice Slunce ve 2. domě zdůrazňuje potřebu si uvědomit nejen své osobní zdroje, ale také skutečně individuální osobní hodnoty. Člověk se musí naučit, že skutečné bohatství je uloženo v něm samotném a ne v tom, co dostává od ostatních.

Slunce v 8. domě - retrográdní Mars ve 2. domě

V tomto okamžiku bude k dispozici nadbytek zdrojů a výzvou tohoto období bude: jak mám těchto zdrojů co nejlépe využít? Problém může spočívat v prostém učení se moudrosti a opatrnosti při jejich spravování, aby je člověk v okamžité horečnatosti jen tak nepromarnil. Může to ovšem implikovat víc než pouhé bilancování, protože zde bude tendence úplně se absorbovat ve svých osobních hodnotách a vyloučit potřeby a přání partnera. Život jako takový se může stát vzrušeným řetězem stále většího bohatnutí. Člověk ale musí mít schopnost odstupu, posuzovat věci objektivně a objevit, kde je uložena opravdová jistota. Slunce v 8. domě ukazuje, že jediné věci, které nám skutečně patří, jsou ty, o které se dělíme s někým jiným. Opravdové osobní bohatství spočívá ve sklizni vztahů, které se uskutečňují ke vzájemnému prospěchu všech zúčastněných.


Slunce ve 3. domě - retrográdní Mars v 9. domě

Nadšení nově objevené víry se může stát pro ostatní utlačujícím, utiskujícím - pokud svůj čas trávíme tím, že do všech ostatních “hučíme”. Lekce, kterou se zde máme naučit: skutečnou hodnotu velkých myšlenek a odvážných snů je možno najít v činech, které nás inspirují k práci tam, kde nyní jsme, a ne v počtu lidí, které se nám podaří na tohoto stanovisko “obrátit”. Nevyřešíme nic, budeme-li se hnát k dálným obzorům - ať jsou to obzory geografické nebo mentální - jestliže v našem okolí existují bezprostřední, naléhavé životní požadavky, které vyžadují naši pozornost. Velké cesty nebo metafyzické výlety mají v této době tendenci sloužit jako únik ve vztahu ke všední realitě a skutečným potřebám přítomného okamžiku. Slunce ve 3. domě přitahuje pozornost na potřebu jednat podle své osobní pravdy, ve vší svobodě a volnosti a aniž bychom k tomu potřebovali schválení od ostatních.

Slunce v 9. domě - retrográdní Mars ve 3. domě

Tady se zdá, že intelekt je v daném okamžiku silný a ohnivý a i když člověk může cítit, že je okolnostmi ve svém okolí podrážděn, mohou se tyto podmínky přesto obrátit v jeho osobní výhody - ovšem za předpokladu, že neztratí trpělivost. Může se vyskytnout riziko nehody na cestách - budeme-li si své nálady vybíjet ve vysokých rychlostech; takže se spíš doporučuje, abychom se z nich vykřičeli nebo vynadávali než jezdili 150 km v hodině. Během tohoto období se mohou objevit dilemata, která budou proti sobě stavět blízké a vzdálené, moudrost a intelekt, dlouhodobé plány a nezbytnosti každodenního života. Člověk by se přesto neměl nechat příliš hypnotizovat věcmi nejbližšími a praktickým intelektem a snažit se soustředit momentální vzrušení a roztříštěnou aktivitu ducha na určitý cíl nebo filosofii. Nemá smysl pobíhat jako veverka v kleci a nebo odkládat rozhodnutí, které je třeba právě teď učinit. Odpověď na problémy přítomného okamžiku najdeme v 9. domě: ve filosofii a náboženství, smyslu pro vyšší realitu, pro věci božské. Člověk by měl utlumit nutkavé zmítání intelektu a pokoušet se spíš slyšet svůj vnitřní hlas, hledat spíš pochopení než technické řešení. Touha po intelektuálním ovládání ostatních by měla uvolnit místo naší snaze pochopit směr a smysl svého vlastního životního cíle.


Slunce ve 4. domě - retrográdní Mars v 10. domě

Toto období může ukázat velmi živý smysl osobních schopností a možná nás povolat k nějaké veřejné činnosti, kde budeme muset projevit určitou iniciativu. Vývoj tohoto druhu může vyvolat v domácím prostředí určité emocionální konflikty a najít útočiště v rodinném zázemí. Naopak, jestliže si uvědomíme odpovědnost za své vlastní energie, které v nás působí, můžeme dosáhnout mnohého jak v profesionální sféře, tak ve svém vlastním růstu. Člověk musí odhalit, zda je jeho veřejná činnost založena na jeho osobním “raison d´ętre” - který najdeme v poloze Slunce ve 4. domě - nebo jestli jsou jen vyjádřením prázdné egocentrické ambice. V tomto okamžiku mohou rodina a domov nabýt nového, osobnějšího smyslu. Namísto abychom viděli své vlastní zděděné tradice jako řetěz, který si podrobuje naprosto přežilá minulost, můžeme si uvědomit, že to jsou ve skutečnosti naše kořeny - báze, na které můžeme vybudovat smysluplný život, zasvěcený službě veřejnosti.

Slunce v 10. domě - retrográdní Mars ve 4. domě

Tady bude nutno přibrzdit sklon k extrémním náladám; člověk by si měl dávat pozor, aby se nepoddával momentálním výkyvům emocí. Naopak je možno tuto energii využít k transformaci svých vlastních ambicí a posunout kupředu svůj profesní život. V životě domácnosti se může stát mnoho věcí, které zasáhnou jak fyzický, tak duchovní základ, na kterém jsme zbudovali svůj život. Egocentrismus zapříčiňuje problémy a život po nás chce, abychom se pokusili vyvíjet, a to ne jen pro sebe samotné, ale pro společnost, pro svět. Člověk by neměl budovat výhradně jen tím směrem, aby jeho ego bylo větší a silnější, ale spíš aby hrál významnější roli ve smyslu současných potřeb společnosti. Aby se tak mohlo stát, bude třeba nutné odosobnit svá přání a odlišit opravdovou zkušenost svého bytostného já od svých emocí a oddělit je.


Slunce v 5. domě - retrográdní Mars v 11. domě

Jestliže svou martickou energii “vedeme” do skupin nebo organizací, ke kterým patříme, vyplynou z ní zcela jistě zapálené diskuze se známými a poradci. Dokud se nezvrhnou do nezralých záchvatů hněvu, ve kterých se člověku zalíbí, mohou sloužit k vyjádření proudu kreativity. V těchto okamžicích jsou možné ohromné realizace za předpokladu, že plně kontrolujeme své tvůrčí energie a víme, jak je směrovat, aniž bychom takto uvolněnou energii rozptylovali. Vášnivé argumenty jsou zbytečné a osobní emocionální nevole nebo hněv nejsou k ničemu; je to vhodný okamžik, jak se naučit lekci. Protože se tady martická energie zaměřuje na skupiny a přátele, člověk může zažívat potřebu odhalit hluboký smysl těchto rysů svého života, znovu zvážit osobní hodnotu svých zásad věrnosti a nejsilnějších ideálů. Je zde nebezpečí, že se fanaticky připojí k nějaké organizaci a ztratí v rámci síly skupiny svou sílu vlastní. Slunce v 5. domě ukazuje, že největším darem, který můžeme věnovat nějaké Věci, je naše bytostné já; člověk se musí naučit si uvědomovat, že musí své ideály nechat procházet spíš skrze svou vlastní tvůrčí sílu než skrze nějakou skupinu. Je to okamžik, kdy se jedinec může stát tvůrčím v jakékoli oblasti, ve které jsou skryty jeho nejefektivnější skutečné vlastnosti.

Slunce v 11. domě - retrográdní Mars v 5. domě

Tady si musíme uvědomit, že základní životní konflikty nemůžeme vyřešit, ale spíše je transcendovat. Tady je nutno překonat tendenci k plýtvání vlastní energií a zdroji v rámci nepromyšleného rizika. V tomto okamžiku se člověk může ve svém osobním sebevyjádření stát příliš egocentrickým a pokoušet se projektovat své tužby na ostatní. Mars v 5. domě samozřejmě vyžaduje, aby člověk byl tvůrčí; nevyžaduje ale, aby obětoval všechno - zvláště své přátele a lidi, které miluje - svému “umění”. Kreativitu je nutno umístit do opravdové perspektivy: je to mnohem víc než pouhá projekce vlastního ega do světa. Slunce v 11. domě podněcuje k tomu, aby člověk zasvětil své tvůrčí síly nějaké vyšší věci nebo vyššímu cíli, který transcenduje úroveň tužeb ega. Tlak této opozice musí být vtělen do klidného a pevného určení, jak konkrétně prokázat základní hodnotu svého vlastního směru, vedoucího k cíli. Netrpělivost a touha dosáhnout rychle výsledků budou v tomto okamžiku největší překážkou tvůrčí realizace.


Slunce v 6. domě - retrográdní Mars v 12. domě???

V tomto okamžiku je člověk zaplaven daleko větším energetickým potenciálem, než by kdy předtím považoval za možné. Je to vynikající okamžik k tomu, aby vykonal spoustu práce, především aby dokončil projekty nebo úkoly, které započal předtím a ještě nedodělal. Po několika podrážděných slovech se mohou jako červi ze dřeva vynořit skrytí nepřátelé a člověk bude nucen se s nimi vyrovnat. Největším nepřítelem v tomto okamžiku však budou skryté úzkosti, které mohou mít zhoubný vliv na zdraví. V pracovní sféře je teď důležité popřemýšlet o vztahu mezi tím, co děláme a tím, co žádá společnost. Zdrojem toho jsou vědomá omezení, daná našim vlastním činnostem vlivem dědičnosti nebo okolního prostředí nebo vzpomínky na minulost, které jako spirituální entita (karma) vytvářejí problémy, na které člověk může odpovědět pouze svou vůlí k prožití té či oné formy osobní metamorfózy. Slunce v 6. domě ukazuje na nutnost naučit se, že štěstí se může skrývat v přítomném okamžiku, a že skutečný růst probíhá jako sled každodenních činností. Během celého tohoto období, zatímco člověk čelí stinným stránkám své vlastní povahy - divokým instinktům a iracionálním impulzům, které skrýval nejen před celým světem, ale i sám před sebou - si musí uvědomit, že to není opravdové bytostné já, ale jen projev jeho vlastních tajných strachů.

Slunce ve 12. domě - retrográdní Mars v 6. domě

V tomto okamžiku člověk musí pracovat pečlivě, trpělivě, protože spěch nebo prudké chování mohou mít za následek pracovní úrazy. Platí to zvláště v případě, že pracuje na nějakém stroji či v jeho blízkosti. Emocionální kontrola a bdělost jsou nezbytné ve všech pracovních vztazích. Základní výzvu tohoto období symbolizuje poloha Slunce ve 12. domě, která volá po sebeobětování ve službách lidstvu. Člověk může snadno ztratit tento cíl ze zřetele, jestliže se poddá impulzům zvyšovat svou vlastní efektivnost a produktivnost. Je nutno si uvědomit, že to nejsou cíle jako takové: mohou být prostředkem, ale ne cílem. Cílem života není produkovat, ale sloužit; práce není konečným cílem, ale spíš prostředkem, jak se na něčem podílet.


Cykly Merkura

Merkur je planeta nejbližší ke Slunci; při pohledu ze Země se zdá, že se chová vůči Slunci v mnoha ohledech podobně jako Luna ve vztahu k Zemi. Luna se pohybuje ve svém osmadvacetidenním cyklu střídavě uvnitř a vně oběžné dráhy kolem Země; Merkur jej provádí nazpět a pak kupředu - ke Slunci, pak k Zemi, a to třikrát ročně. Merkur a Luna jsou tak činiteli, kteří rozdělují sluneční životní sílu. Podle tradice Merkur a Luna symbolizují ducha a mentálno - Merkur je spojován s nervovým systémem, s intelektem a s verbálním vyjadřováním myšlenek, zatímco Luna má vztah k paměti. Podobně jako Venuše, další vnitřní planeta, se Merkur zdržuje vždy v blízkosti Slunce - vzhledem k zodiakální délce to nikdy není vzdálenost větší než 28°; Merkur tedy nikdy není viditelný na zenitu. Buď vychází těsně před Sluncem a mizí za svítání, nebo září na večerním nebi blízko západního horizontu a následuje Slunce pod linií našeho vnímání. Merkur je tedy buď večerní nebo jitřní hvězdou.


Merkur Epiméteus a Merkur Prométeus

Protože se jako astronomický fenomén Merkur jeví buď jako ranní nebo jako večerní hvězda, Dane Rudhyar mu dal odpovídající pojmenování “Merkur- Prométeus” a “Merkur-Epiméteus” podle jmen obou řeckých titánů. Tito dva polobohové byli bratří a jejich jména se mohou překládat jako :Prométeus = “myšlenka před” a Epiméteus = “myšlenka po”. V řecké mytologii je Prométeus znám tím, že ukradl bohům “oheň” (symbol síly rozumu) a dal jej lidem. Jeho bratr Epiméteus je zvláště znám jako manžel Pandory - Merkur-Prométeus tedy představuje progresívní mentalitu, obrácenou do budoucnosti, zatímco Merkur- Epiméteus symbolizuje mentalitu konzervativní, která své soudy opírá o minulost. Z jungiánského hlediska je Prométeus introvert a Epiméteus extravert. První představuje mentalitu, která obětuje všechen řád přítomnosti tvorbě, plánované do daleké budoucnosti, zatímco druhý symbolizuje přístup k životu, založený na tradičně “správných” myšlenkách - zkušenostech světa, který se projevuje v obecném názoru. Prométeus má co do činění jen se schválením ze strany veřejnosti???, zatímco Epiméteovou ctností je vždy to, aby zůstal v souladu s obecným očekáváním. Prométeovský duch zásadně pracuje s abstrakcemi a ideály; na detailech každodenního života mu záleží pramálo. Epiméteovský duch představuje soudobý intelektuální postoj, omezený servilním držením se kolektivní normy.

Přesto by však bylo omylem předpokládat, že Merkur-Prométeus je lepší, nebo že by se mu měla před Merkurem-Epiméteem dávat přednost. Oba dva představují dva typy mentality, z nichž každá má své silné i slabé stránky. Prométeovský typ může projít velkou část svého života “v budoucnosti”, aniž by si všiml, co se děje v přítomném okamžiku a může se stát, že tváří v tvář životním zkušenostem tak ztratí veškerou spontaneitu. Epiméteus se svým darem retrospektivy může mít problémy, vyvolané jeho sklonem napřed jednat a potom myslet???. Je zde rovněž tendence zastavovat se před zkušenostmi z minulosti a přemýšlet o tom, co býval měl udělat namísto toho, co udělá.


Retrográdní Merkur

V mnoha astrologických textech se retrográdní natální Merkur interpretuje jako představitel slabého, tupého nebo líného ducha, což je od pravdy na hony vzdáleno. Symbolicky retrográdní Merkur operuje v oblasti, která je protikladem instinktivní povahy a normálního toku životní síly. Pro tohoto člověka může nejvyšší duchovní růst vzejít ze zkušeností, vyvolaných kontrastem mezi mentálními racionálními hodnotami na jedné straně a instinktivními citovými soudy na straně druhé. Výsledky tohoto kontrastu mohou být četné a různé; ale jako v případě retrográdního Marsu nebo Venuše je zde tendnce k introverzi, to znamená, že jeho Já se zajímá více o vývoj osobního vědomí než o lidi, události nebo vnější svět obecně. Vnitřní duševní růst bude pro něj důležitější než vnější úspěch. Z tohoto důvodu retrográdní Merkur může vytvářet negativní faktor, jestliže člověk chce vést normální život ve znamení vnějších úspěchů.

I když danosti natálního Merkura udávají základní sklony mentality, přesto však ve většině životů dochází k několikeré změně polarity mentálního života. Můžeme je vypočítat na základě Merkurových sekundárních progresí, přímých a konverzních. Marc Jones za 2. světové války uveřejnil v časopise American Astrology článek, nazvaný “Mercury magic”, ve kterém ilustruje důležitost merkurovských změn polarity během života. Ve stručnosti říká, že rok, který odpovídá v sekundárních progresích (přímých nebo konverzních) změně Merkurovy polarity, je vždy v životě jedince rokem důležitým. Protože mu před nakreslením horoskopu stačilo podívat se do efemerid a zaznamenat roky, kdy v životě toho kterého člověka Merkur měnil směr, využíval této informace k získání “klientovy” důvěry. Protože tato korespondence je obecně správná, pak klient - i když byl zpočátku skeptický - cítil, že má před sebou dobrého astrologa a věnoval pak více pozornosti tomu, co mu tento astrolog říká dál. Jestliže ponecháme stranou využití progresívního Merkura, změny vědomé mentálního postoje se obecně shodují se změnami Merkurovy polarity podobně jako dochází ke změnám v elektrickém a nervovém potenciálu organismu. Hlavní rozdíl mezi indikacemi, které nám poskytují přímé a konverzní progrese, spočívá v okolnosti, že všechny pohyby směrem dozadu symbolizují v humanistické astrologii návrat ke zdroji. Konverzní progrese se tedy budou vztahovat k faktorům, které jsou zakořeněny v dávné minulosti rasové nebo duchovní, která se vynářejí na povrch vědomí pod tlakem karmických sil. Obvykle je cosi osudového a nekontrolovatelného ve všem, co se měří konverzními progresemi. Platí to zvláště pro případ Merkura, Marsu a Venuše a konverzní novoluní a úplňky.

Podobně jako u Venuše začíná tranzitní cyklus Merkura v okamžiku dolní konjunkce se Sluncem uprostřed období retrogradity. Když Merkur dosáhne své dolní konjunkce a nachází se tedy nejblíže Zemi, je umístěn mezi Sluncem a Zemí. Symbolicky je to, jako by Merkur tuto solární energii zvláště silně zaměřoval na nás. V tomto okamžiku mění fázi: z retrográdního Epimétea se stává retrográdní Prométeus. Konjunkce indikuje tedy převrácení polarity v elektromagnetickém poli všech živých organismů a v důsledku toho potřebu nového nastavení ve všech merkurických záležitostech a funkcích. Z tohoto důvodu se dolní konjunkce a celé období retrogradity Merkura vztahují k důležitým změnám jak v životě společenském, tak v životě jedinců. Může rovněž odhalit nové mentální hodnoty, které jsou nezbytné pro osobní vývoj. Toto zavedení “nového” si zpočátku může vyžádat proces přísné očisty, zvláště během období mezi okamžikem, kdy je Merkur retrográdně stacionární a dolní konjunkcí. Ať je forma, kterou tyto příležitosti k růstu mohou mít, jakákoli, klíčem pro to, co přijde, je stupeň a znamení dolní konjunkce. V tomto myšlenkovém sledu bude pro astrologa s psychologickou a duchovní orientací maximálně informativní využití symbolu stupně, zvláště za použití sabiánských symbolů.

Když je Merkur retrográdní, existuje tendence k mentální introverzi. Znamená to, že všichni budou zaměstnáni především svými vlastními záležitostmi a budou mít k dispozici méně energie pro objektivní činnost a mezilidské vztahy. Bude tedy moudřejší netlačit na rozhodování nebo se neutápět v nových plánech, protože lidé obecně nebudou mít sebemenší zájem o projekty někoho jiného. Když je Merkur retrográdní, měli bychom pozorovat a čekat a pokoušet se co nejobjektivněji pochopit, co se děje v našem vlastním myšlenkovém poli, v životě jiných lidí a ve světě obecně. Není na místě prosazovat nějaké staré nadšení, které se za fáze Epimétea nachází na bodě, kdy se vyčerpává. A nadto - během fáze retrográdního Prométea, která následuje bezprostředně po dolní konjunkci, je ještě příliš brzy spoléhat na nový merkurický proud, který je ještě v počínající a nejisté fázi růstu.

Humanistický přístup tedy předpokládá, že člověk vědomě využívá období retrogradity Merkura k tomu, aby se pokusil reorganizovat a vyčistit své mentálno a osvobodit své vlastní myšlení od obvyklých nutkavých impulzů přirozených instinktů. Samozřejmě, jestliže se o to pokusíme, nebudeme pravděpodobně schopni věnovat veškerou svou pozornost extravertním činnostem, které se označují jako normální. Musíme být ochotni na čas obětovat vnější efektivnost svému úsilí po sebezdokonalování. V této chvíli by člověk měl hledat nové cíle, vyvíjet nové techniky a dělat vše, co je nutné pro změnu kvality myšlení.

Období retrogradity Merkura je rozděleno na dvě části. První část, počínaje změnou směru až do dolní konjunkce, je určitým druhem fáze 12. domu v končícím cyklu Slunce-Merkur. Měla by se jako taková chápat a využívat se jako období rekapitulování, během kterého se hodnotí úspěchy a nezdary. Člověk tedy bude schopen rozhodnout, které nové faktory by měly být zavedeny, a které chyby by se měly napravit. Jestliže starý cyklus v tomto okamžiku staví před nás nějaké problémy, můžeme doufat v jejich možné vyřešení v okamžiku dolní konjunkce. Můžeme také využít poslední poloviny období retrográdity, abychom na něm pracovali. U nových tendencí, které se daly do pohybu, je možno očekávat jejich naplnění v době následující horní konjunkce Slunce-Merkur, která je symbolicky v tomto cyklu fází “úplňku”. Natální dům, kterým retrográdní Merkur tranzituje, bude polem zkušeností, kterým bychom měli věnovat zvláštní pozornost. Bude zaostřovat merkurovskou výzvu po zlepšení kvality našeho vlastního myšlení a hledat nová kritéria a nové životní ideály. Každá natální planeta, dotčená retrográdním Merkurem, bude do tohoto procesu rovněž zahrnuta.

Na závěr této kapitoly o třech osobních planetách je potřeba říci, že nejdůležitějšími obdobími retrogradity jsou samozřejmě ta, kdy se retrográdní planety pohybuje na osách horoskopu a především na ascendentu. Podobné tranzity se vztahují obecně k potřebě regenerace nebo přehodnocení svého vlastního postoje. Odbývá se to v ovzduší mentálního a nervového napětí v případě Merkura a psychologicko-emocionálního napětí u Venuše a Marsu. Tato období retrogradity by se neměla využívat pro opravdu nové začátky, přesto však poskytnou příležitost - i když je to z donucení a s rizikem, že nás věci ovládnou - abychom dali do pořádku to, co jsme ve svém osobním životě podnikli omylem nebo nepřiměřeně.


___________________________
1 Události na Blízkém Východě během období retrogradity Marsu od 30. října 1977 do 26. dubna 1978 jsou toho dobrým příkladem.

Interní materiál Turnovský - ISTA - pracovní překlad Ludmily Pláškové kapitoly IV. knihy Alexandera Rupertiho: Cycles of Becoming / Les cycles du devenir (Cykly proměn)

Zpět na začátek stránky