0°-1° Berana: Stojící statný muž, oděný koží nebo těžkou, hrubou splývavou tkaninou, s rameny téměř obnaženými. Drží obušek. Silák. Stupeň síly a vášnivosti.
- Schopnost snášet nával práce, síla charakteru a odolnost. Vášnivost a agresivita, člověk je dobře vybaven pro střety.

1°-2° Berana: Stojící muž s mečem a kopím, bohatě oděný do šarlatu a purpuru, se šperky ve tvaru spon, přílba je ze zářivé mědi nebo ze zlata, muž je připraven k boji, jist si svým vítězstvím. Stupeň okázalosti.
- Bojovná povaha. Nezávislý způsob života.

2°-3° Berana: Žena sedí na židli, jako by s někým rozprávěla, ruce má zkříženy na kolenou; tváří se mile. Je oděna do řeckého šatu, krk a paže má obnaženy. Stupeň blahobytu a přepychu.
- Milé a dvorné chování, záliba ve společnosti. Hluboká touha po míru, harmonii a rozkoši.

3°-4° Berana: Les s množstvím divokých keřů a různých druhů rostlin. Stupeň syrovosti a drsnosti.
- Touha po životě na venkově, bohaté, překvapující, avšak nezkušené srdce. Plýtvání silami a nadáním.

4°-5° Berana: Osoba lezoucí za vichřice na skálu. Blesky osvětlují její temnou a silnou siluetu. Stupeň nejistoty, nebezpečí a konečného úspěchu.
- Síla charakteru, člověk přes počáteční, téměř nepřekonatelné obtíže nalezne své poslání.

5°-6° Berana: Muž jedoucí na koni na pokraji útesu a hledící do údolí, kde pracuje lid. Stupeň nadřazenosti, talentu a pocty, avšak plný nebezpečí.
- Velitelská povaha, osud ji umístí do vysokého postavení, které s sebou ponese nebezpečí životních zkoušek.

6°-7° Berana: Liška běžící po pěšince ve stínu zdi. Stupeň opatrnosti.
- Lest, obezřetnost, velká duchapřítomnost v nebezpečí může vést k vysvobození.

7°-8° Berana: Muž obklopený muži, kteří se ho snaží vyprovokovat k hádce. Stupeň unáhlenosti a prudkosti.
- Sklony k vyhledávání nebezpečí, střet povah.

8°-9° Berana: Muž stojící na vyvýšeném místě, ruce má založeny na prsou a vztyčenou hlavu. Stupeň pýchy.
- Udatný a plný smělosti. Milující svobodu a pohrdající pomocí, příliš hrdý na to, než aby si dal poradit.

9°-10° Berana: Muž na koni, sám uprostřed bitevního pole, na němž leží mrtví a umírající. Stupeň vítězství.
- Pozoruhodný charakter, riskantní činy, úspěch v podnikání.

10°-11° Berana: Osaměle stojící žena půvabného vzezření, polooděna hávem, jenž jí spadá z ramene. Stupeň krásy a mírnosti.
- Mírný, ale slabý charakter nechávající se svést touhou.

11°-12° Berana: Muž vedoucí za každou ruku jedno dítě. Stupeň uchovávání.
- Společenská povaha, libující si v rodinném životě.

12°-13° Berana: Muž na vrcholu hory, ozářený zapadajícím sluncem, v pravé ruce drží hůl a v levé korunu. Stupeň odměny.
- Utrpením a tvrdou prací dosáhne člověk na sklonku života vysoké vážnosti a důležitých poct. Vyznamenání a význačnost dosažené úsilím.

13°-14° Berana: Vyhladovělý a zoufalý muž na prámu uprostřed oceánu. Stupeň osamocenosti.
- Samota a odvržení. Možnost exilu.

14°-15° Berana: Člověk zmítající se ve vodě a nad ním prolomená lávka. Stupeň zrady.
- Sklony k chybnému úsudku. Neblahé spekulace nebo známosti.

15°-16° Berana: Muž s knihou v ruce, toulající se po mýtině. Listovím prosvítá slunce a osvětluje mu tvář. Stupeň pasivní krásy.
- Láska k přírodě a studium jejích zákonů.

16°-17° Berana: Žena držící váhy, na jedné misce je číše červeného vína a na druhé hromádka zlatých mincí. Stupeň připoutání k pozemským věcem.
- Z jedné strany zasvěcení, z druhé zlato. Možnost dvojí volby.

17°-18° Berana: Stojící muž a žena, drží se za ruce a hledí na sebe s láskou. Stupeň přátelství.
- Příznivé pro vztahy mezi pohlavími. Milá a společenská povaha.

18°-19° Berana: Starý muž v prostých a značně obnošených šatech si k hrudi úzkostlivě tiskne dva měšce zlata. Stupeň zisku.
- Lakota. Mizantropická povaha.

19°-20° Berana: Opásaný a ozbrojený muž, vybavený na obtížnou cestu. Stupeň zvědavosti.
- Člověk je přitahován cestami a objevy. Dobrodružná povaha.

20°-21° Berana: Silný muž v rozkvětu sil, stojící s předpaženýma rukama, v nichž má číši vína. Stupeň vědomé zásluhy.
- Milosrdnost, rozhodnost, upřímnost a velkodušnost. Četní přátelé.

21°-22° Berana: Nejistě a vrávoravě kráčející muž, rozlévající vodu, již nese. Stupeň vratkosti, nestability.
- Slabá a nevyrovnaná povaha, která může přijít o jmění. Nejasný osud.

22°-23° Berana: Stojící muž, který se chce napít z přikrytého hrnku. Dva muži po jeho boku si něco říkají a odvracejí přitom zrak. Stupeň slabosti.
- Škody způsobené žárlivostí, intrikami přátel, člověk se snadno do něčeho zaplete.

23°-24° Berana: Muž, hrající si s barevnými koulemi, za ním stojí necudná žena. Stupeň hlouposti.
- Zrozenec zakusí problémy s osobami druhého pohlaví. Málo ctižádosti.

24°-25° Berana: Urostlý, ramenatý muž v sedle bujného koně, kterého drží na uzdě. Stupeň ovládnutí.
- Silná povaha, udržující si důstojnost a postavení energičností a sebevědomím.

25°-26° Berana: Král, nabízející žezlo klečící osobě. Stupeň nadání.
- Nadaní, ctižádostivost a neocenitelná pomoc vedou k prvořadému postavení.

26°-27° Berana: Bohatě oděný muž ztratil půdu pod nohama a padá k zemi. Stupeň úpadku.
- Rána osudu a možnost rozpadu rodiny.

27°-28° Berana: Světlovlasá, bohatě oděná, osaměle stojící žena. Stupeň přízně.
- Úspěch, za nějž osoba vděčí nějaké ženě nebo veřejnosti.

28°-29° Berana: Silný, prostý muž poráží sekerou strom. Stupeň práce.
- Vítězný boj s překážkami. Energická a impulsívní povaha.

29°-30° Berana: Rytíř, vystrojený a vyzbrojený jako do boje, pozoruje ubývající měsíc. Stupeň osamocení.
- Velká samostatnost, avšak možnost utrpení způsobeného nějakou ženou.

0°-1° Býka: Dobře oblečená žena s příjemným zjevem a chováním stojí před mečem s hrotem skloněným k zemi. Hledí k severu a hlavu má zalitu poledním sluncem. Stupeň sebeobrany.
- Duch, který zvítězí díky své přirozené síle a vrozené diplomacii.

1°-2° Býka: Na zemi leží umírající muž, slunce je za mraky a zapadá. Stupeň zkázy vlastní vinou.
- Neděje mohou být zklamány, úsilí může být marné.

2°-3° Býka: Žena sklízí hrozny a plní jimi koše. Stupeň zisku a sklizně.
- Užitek a úspěch ve zralém věku. Vyplnění osudu zpožděno.

3°-4° Býka: Žhnoucí oharek pod tlapou rozzuřeného lva. Stupeň rozkladu.
- Násilí a boje se mohou obrátit proti sobě samému.

4°-5° Býka: Muž dobráckého vzezření řeže pŘed venkovským domem dřevo. Poblíž zahrádka, ovocné stromy, pasoucí se ovce. Stupeň bohatosti srdce.
- Dispozice k vnitřnímu štěstí a patriarchální lásce k vlasti. Dobrý konec života.

5°-6° Býka: Muž v rozkvětu sil stojí pod baldachýnem, v pravé ruce drží svitek papíru; na hlavě má vavřínový věnec. Stupeň bohatosti ducha.
- Pocty a přízně dobyté inteligencí.

6°-7° Býka: Pěkná kravka pasoucí se v parku ve stínu dvou stromů. Stupeň tělesné bohatosti.
- Laskavá povaha, u ženy krása a možnost přepychu.

7°-8° Býka: Starý, uboze oděný muž stojí na břehu řeky a hráběmi loví kousky dřeva a slámy. Stupeň zemdlenosti.
- Možnost ztráty dědictví. trudné stáří.

8°-9° Býka: Tlustý muž, kráčející mezi holuby, kteří se mu slétávají k nohám. Stupeň veřejné funkce.
- Zájem o rodinu, vzdělávání a správu obecních věcí.

9°-10° Býka: Na slunci se rozvaluje vůl a spí, na hřbetě mu sedí dva ptáci. Stupeň vulgárnosti.
- Lenost a tělesné choutky. Možné příživnictví.

10°-11° Býka: Na trůnu sedí muž a drží žezlo, kolem známky bohatství. Stupeň uchopení moci vlastní zásluhou.
- Dosažení skvělého úspěchu vlastními silami.

11°-12° Býka: Světle oranžový květ, na němž odpočívají dva motýli a mihotají křídly. Stupeň vzájemnosti.
- Sympatická povaha, uspokojivé manželství nebo jiné svazky.

12°-13° Býka: Dva běžící psi; jeden drží kost a druhý ho pronásleduje. Stupeň sobectví.
- Závistivá a hádavá povaha, jež se může honit za přeludy. Touhy budou zřídkakdy uspokojeny. Nepříliš šťastné manželství.

13°-14° Býka: Stůl s úhelníkem a plánem. Stupeň štědrosti.
- Smysl pro efektivnost, spravedlnost, život ve službách ideálu.

14°-15° Býka: Ctihodný muž sedí v tlumeném světle, před ním několik knih a kolem vědecké přístroje. Stupeň tajemství.
- Intuitivní povaha pronikající do vnitřní podstaty jevů a tajemných záměrů matky přírody. Tajemství a osamocení.

15°-16° Býka: Dvě bílé krávy v houštině; za nimi tygr připravený ke skoku. Stupeň polevení, opuštění původních nároků.
- Druhá půle života je ohrožena neúspěchem.

16°-17° Býka: Muž marně plave proti proudu řeky. Stupeň neúčinnosti.
- Nebezpečí neoblíbenosti a prohry po dlouhodobém úsilí.

17°-18° Býka: Dva proti sobě bojující býci. Stupeň boje.
- Bojovná povaha.

18°-19° Býka: V poli mezi fialovými květy spí lehce oděná žena. Stupeň nezpůsobilosti.
- Sklon k netečnosti, nerozhodnost.

19°-20° Býka: Vrána nebo havran stojí na džbánu s vodou. Stupeň závisti.
- Pletichářská a lstivá povaha, vhodná pro roli prostředníka nebo rádce.

20°-21° Býka: Na stromě sedí sova, ve větvích svinutý had. Stupeň předvídání.
- Povaha opatrná a lstivá, nadání pro okultismus, meteorologii atd.

21°-22° Býka: Hustě zarostlá louka, strom s rojem včel. Stupeň užitečnosti.
- Nabývání majetku, práce a šetrnost.

22°-23° Býka: Král sedí na trůnu; za ním postava zahalená v černém. Stupeň zhroucení.
- Neštěstí nebo selhání na vrcholu nebo uprostřed kariéry.

23°-24° Býka: Vyschlé koryto řeky, v němž vrány hledají potravu. Stupeň úpadku.
- Člověk může být užitečným příkladem, ale zároveň se vystavuje nevděku.

24°-25° Býka: Lev, jenž se vyšplhal na vyvýšené místo. Stupeň hrdosti.
- Mocná, pyšná a nadřazená povaha.

25°-26° Býka: Žena držící za ruku dítě. Stupeň svornosti.
- Ochrana v dětství. Sociální cítění. Obratnost v jednání s lidmi.

26°-27° Býka: Alchymista při práci v laboratoři; na stole mnoho zlata. Stupeň úspěchu.
- Povolání, ve kterém hrají roli schopnosti dedukce, vynalézavosti, smysl pro okultno. Úspěch.

27°-28° Býka: Člověk šplhající na vyvýšeném místě na kůl. Stupeň přeludu.
- Bažení po marnostech, mrhání silami v honbě za cílem, který je mimo zrozencův dosah.

28°-29° Býka: Silný muž s bičem v pravé ruce žene před sebou dva spoutané otroky. Stupeň despotismu.
- Sklony k vojenské dráze; zrozenec se může také uplatnit v čele průmyslového podniku.

29°-30° Býka: Na pohovce odpočívá snědý, bohatě oděný muž, obklopený služebníky a dvořany. Stupeň rozkoše.
- Záliba v přepychu, zdobnosti, pohodlí, přátelských vztazích.

0°-1° Blíženců: Dva žluté květy rostoucí ve stínu košatého stromu. Stupeň bezpečí.
- Zrozenec bude ochraňován přátelským vlivem z vysokého místa. Milá příjemná povaha.

1°-2° Blíženců: Muž leze přes zeď po provazovém žebříku. V zubech drží meč a v pravé ruce střelnou zbraň. Stupeň chrabrosti.
- Troufalost, odvaha, překonávání mocných překážek.

2°-3° Blíženců: Trubadúr sedí nad srázem, vedle sebe má nástroj a naslouchá zpěvu vodopádu. Stupeň harmonie.
- Bohémství a snivost. Velká představivost, láska ke všemu neobvyklému.

3°-4° Blíženců: Muž ctihodného a dobrotivého vzezření, oblečený jako státní ministr. Stupeň důstojnosti.
- Zrozenec bude zastávat zodpovědná místa, vynikne vlastní zásluhou.

4°-5° Blíženců: Dva muži při souboji v lese. Mezi nimi leží na zemi purpurový a zlatý šat a pouzdro se šperky. Stupeň štěstěny.
- Nebezpečné boje a střety se soupeři.

5°-6° Blíženců: Stojící žena, v jedné ruce má knihu a v druhé váhy. Stupeň posuzování.
- Nestrannost, nevalná oblíbenost, úspěch díky nadání.

6°-7° Blíženců: Tiché údolí, jezero, na němž pluje labuť, v pozadí vysoká hora. Stupeň pokoje.
- Klidné štěstí, kontemplativní duch a mírný, pokojný osud.

7°-8° Blíženců: Hořící dům v noci. Stupeň boje.
- Sklon k ničení, neuspořádaný rodinný život.

8°-9° Blíženců: Žena držící kouli a žezlo. Stupeň vlády.
- Významné postavení, možné nadání pro vládní funkci. Úspěch.

9°-10° Blíženců: Stojící žena příjemného zjevu podává dítěti sklenici s nápojem. Stupeň uzdravení.
- Milosrdnost, zájem o vědu a lékařství.

10°-11° Blíženců: Tlupa pobudů sedí kolem ohně, na němž se připravuje jídlo. Stupeň násilí.
- Vratké šance, osud spjatý s cestováním.

11°-12° Blíženců: Mladý, povadlý vavřín zlomený větrem. Stupeň oloupení.
- Nepředvídaná smůla, zvláště v citovém životě.

12°-13° Blíženců: Dva vlci za svitu měsíce trhají kostru. Stupeň nenasytnosti a egoismu.
- Lstivost, nestálost.

13°-14° Blíženců: Muž skrytý ve stínu stromu, noc. U nohou mu leží mrtvá kráva. Stupeň loupení.
- Bohatství získané transakcemi, lstí a mnohdy pochybnými prostředky.

14°-15° Blíženců: Větrem pocuchaná žena nese otýpku roští. Bloudí a hledá cestu. Stupeň zmatenosti.
- Nestálost, zrozenec za příznivých okolností rád předvádí své vědomosti.

15°-16° Blíženců: Muž sedí na bobku a kladivem roztlouká kamení. Stupeň sterility.
- Nedostatek schopností nebo štěstí.

16°-17° Blíženců: Na zemi rozbitý džbán a kolem rozsypané ovoce. Stupeň neschopnosti.
- Málo trvalého prospěchu, fiasko nebo ztráta nějaké moci.

17°-18° Blíženců: Letící šíp. Stupeň uskutečňování plánů.
- Vysoké aspirace, obratné zvládání práce.

18°-19° Blíženců: Sklesle stojící žena, obnažená ňadra si zahaluje vlasy. Stupeň nebezpečí.
- Zrozenec je opuštěn přáteli nebo láskami. Zklamané naděje.

19°-20° Blíženců: Dva dobře oblečení muži, jeden drží za uzdu bílého koně. Stupeň nesouměrnosti.
- Duchovní vlohy, sny a vize. Záliba ve vědách.

20°-21° Blíženců: Mladý muž vhazuje mince do šálku. Stupeň lhostejnosti.
- Excentrické sklony. Zaměstnání, v němž člověk baví druhé.

21°-22° Blíženců: Pod stromem leží mladá žena a krmí ptáky. Stupeň dobrého přátelství.
- Svůdnost, nadšení pro poezii a harmonii.

22°-23° Blíženců: Starý dub bez listí a bez kůry rozlomený vichřicemi, sám v pusté bažině. Stupeň opuštěnosti.
- Zrozenec opuštěn rodiči, sklony k samotářství a k celibátu.

23°-24° Blíženců: Několik štěbetajících vrabců se popelí v prachu. Stupeň přátelství.
- Společenskost, schopnost přesvědčovat druhé.

24°-25° Blíženců: Stará kniha otevřená na psacím stole a vedle ní rozžatá lampa. Stupeň kulturnosti.
- Mimořádně inteligentní osoba, intelektové nadání a konceptualita.

25°-26° Blíženců: Na tržišti diskutuje několik mladých lidí. Mávají přitom klacky. Stupeň souboje.
- Nepříliš sympatická povaha, tvrdohlavost a svéhlavost.

26°-27° Blíženců: Rozcuchaný mladík sedí na vyprahlé skále nad mořem a pláče. Stupeň smutku.
- Melancholie, milostné hoře, zklamání v lásce nebo úmrtí milované osoby.

27°-28° Blíženců: Velký, dobře obdělaný pozemek. Stupeň plodnosti.
- Venkovské zaměstnání, mnoho přátel, záliba v životě pod volným nebem.

28°-29° Blíženců: Temné nebe a mračna hnaná větrem, hejno špačků. Stupeň pochyb a změny.
- Pesimismus, mnohé plány, vrtkavost. Nedostatek sebedůvěry.

29°-30° Blíženců: Vlk pronásleduje ovci na odlehlé stezce. Stupeň zklamání.
- Intriky, klam, možnost života na cizí účet.

0°-1° Raka: Na staré zdi se v letním slunečním svitu pne réva obtěžkaná hrozny. Stupeň sympatie.
- Náklonnost, dobré manželství, úzké styky s vlastí a s rodinou.

1°-2° Raka: Pes drží ohlodanou kost; proti němu dva psi polomrtví hladem. Stupeň apatie.
- Lest a důvtip na úkor druhého.

2°-3° Raka: Sedící uplakaná, nedbale oblečená žena s rozpuštěnými vlasy. Drží několik zvadlých květů, mezi nimi lilii a růži. Stupeň oloupení.
- Slabá vůle a silné city, vášně a potom opuštěnost a lítost.

3°-4° Raka: Stůl plný zbytků po hostině. Stupeň smyslnosti.
- Světácké sklony, vášnivá vzplanutí, sklon k prostopášnostem.

4°-5° Raka: Mladý ohnutý strom. Stupeň zrady.
- Sklon k důvěřivosti, citová zrada. Potíže s páteří.

5°-6° Raka: Okázale oděná žena, pohrávající si s několika šperky v klíně. Stupeň vnějšího zdání.
- Sklony k posuzování podle zevnějšku, možnosti, avšak výstřednost.

6°-7° Raka: Na pařezu železná rukavice, meč a bič. Stupeň sebeprosazení.
- Silná osobnost, pevná ruka, sebepotvrzování nebo sebeprosazování dané osudem.

7°-8° Raka: Na zemi leží holub, nad ním se komíhá had a chystá se k útoku. Stupeň opuštění sebe sama.
- Osud bude záviset na nějakém jemném okouzlení nebo tajné náklonnosti.

8°-9° Raka: Víska v úrodném údolí. Stupeň spokojenosti.
- Skromné vykonávání velkých věcí. Zaměření na soukromý život.

9°-10° Raka: Košatý dub s výhonky kolem kořenů, na jeho větvích zpívají ptáci. Stupeň plodnosti.
- Ochrana druhých, bohaté stáří, úspěšné manželství.

10°-11° Raka: Loď vyvržená na písečnou pláž. Stupeň obstrukce.
- Možnost chybného úsudku a skrytých obtíží.

11°-12° Raka: Dýka vedle lidské lebky. Stupeň zkázy.
- Destruktivní sklony.

- Silné city.

12°-13° Raka: Merkurova hůl mezi přibývajícím a ubývajícím měsícem. Stupeň vědění.
- Pozoruhodné schopnosti, pronikavý duch, časté cesty. Lékařství.

13°-14° Raka: Kytice jarních květů, nad ní září hvězda a její paprsky jiskří na temně modrém nebi. Stupeň úspěchu.
- Poetické sklony, vysoké postavení, vlohy pro botaniku atd.

14°-15° Raka: Pódium s trůnem, na němž spí pes. Stupeň uzurpace.
- Více štěstí než zásluh, překvapivý vzestup.

15°-16° Raka: Muž podobný Herkulovi nebo Samsonovi stojí vedle skoleného lva. Stupeň dobývání.
- Houževnatost a fyzická i morální síla. Nebezpečí, které člověk překoná.

16°-17° Raka: Oslepující blesk. Stupeň průkopníka.
- Silné nervy, zdroj světla pro druhé, reformační možnosti.

17°-18° Raka: Povadlá kytice exotických květin, vydávající nasládlou mdlou vůni. Stupeň sytosti.
- Život v přepychu bez ohledu na prostředky.

18°-19° Raka: Erb s harfou a železnými rukavicemi. Stupeň realizace.
- Hudební nebo vojenská dráha. Ohromné možnosti.

19°-20° Raka: Muž sedící na bujném oři oděný jako podkoní. Stupeň služby.
- Zrozenec bude ve svém postavení sloužit spravedlivé věci.

20°-21° Raka: Ubývající měsíc v mracích osvětluje loď ztracenou na moři. Stupeň vratkosti.
- Toulavost, mnoho schopností a značná vrtkavost.

21°-22° Raka: Muž spí v žáru dne a vedle sebe má pohozeny nástroje. Stupeň netečnosti.
- Střed života je snadný a šťastný, snivost a poezie.

22°-23° Raka: Muž s holí v ruce stojí na hoře. Jeho silueta se odráží v zapadajícím slunci. Stupeň vyvýšení.
- Člověk na sebe upozorní na sklonku života.

23°-24° Raka: Mohutný hrad na vysoké skále, nad cimbuřím vlaje vlajka s korunou. Stupeň nadřazenosti.
- Síla a panovačnost, schopnost odolávat a vítězit.

24°-25° Raka: Ozbrojený jezdec jede pouští k zalesněným pahorkům. Stupeň sebevědomí.
- Duchovní nezávislost, svobodné povolání, záliba v tělesných aktivitách.

25°-26° Raka: Letící meteor nebo hvězda. Stupeň nejistoty.
- Umělecká povaha, postavení podléhající změnám. Jemný duch.

26°-27° Raka: Silná klisna zapřažená do pluhu. Stupeň poslušnosti.
- Duch, který může uspět, je-li podněcován někým jiným.

27°-28° Raka: Překrásná, okouzlující krajina, vzbuzující tichý úžas. Stupeň harmonie.
- Povaha, jež může ze svého života učinit jediný úspěch. Záliba v přepychu.

28°-29° Raka: Uvázaný kůň, k němuž se plíží tygr. Stupeň útlaku.
- Osoba je svými nepřáteli udržována v šachu, svoboda odejmutá následkem dějinných událostí.

29°-30° Raka: Mladý kůň zvedá hlavu proti větru, nasává vzduch, běží přes pole a vleče za sebou provaz. Stupeň svobody.
- Vnitřní žár, pohrdání veřejným míněním, vášnivost.

0°-1° Lva: Lev na vyvýšeném místě pozoruje východ slunce. Stupeň důstojnosti.
- Sebedůvěra a vlohy pro organizaci a řízení.

1°-2° Lva: Korouhev, jakou námořníci zjišťují směr větru. Stupeň slabosti.
- Kolísavé, nepevné vlohy, změny názorů, přehnaná nervozita.

2°-3° Lva: Vlnovka matného světla uprostřed zakrytá mrakem. Stupeň pomatení ducha.
- Duch s nejistými principy, mentální nepokoj a nestabilita.

3°-4° Lva: Kočka číhající na kořist. Stupeň obezřelosti.
- Opatrnost a diplomacie, úspěch díky vytrvalosti.

4°-5° Lva: Had ovinutý kolem stromu a připravený k útoku. Stupeň důvtipu.
- Vlohy pro strategii, bojovný život, lstivost, vědu a umění.

5°-6° Lva: Dva zkřížené meče nad železnou rukavicí, vytvářející erb. Stupeň udatnosti.
- Hrdá, martovská povaha, předurčená k dobývání a řízení.

6°-7° Lva: Žezlo s diamantem zářícím jako hvězda. Stupeň nadřazenosti.
- Vůle a energie povedou k dominantnímu postavení.

7°-8° Lva: Aureola z oblaků s ohnivým trojúhelníkem, do něhož je zakresleno oko. Stupeň zápalu.
- Psychické, náboženské, duchovní schopnosti a síly, ctižádostivost.

8°-9° Lva: Zámek s parkem a terasami. Vpředu se naparuje páv a rozevírá ocas. Stupeň okázalosti.
- Záliba v přepychu, možní aristokratičtí předci, hrdost a okázalost.

9°-10° Lva: Větrem zlomený dub, pod ním kostra zvířete. Stupeň nebezpečí.
- Vrtkavost, osudové zkoušky, síla v utrpení nebo v životních zkouškách.

10°-11° Lva: Muž a žena sedí u stolu plného masa a vína. Stupeň shovívavosti k sobě samému.
- Smyslnost, přátelské a radostné dispozice, Málo energie.

11°-12° Lva: Statný bílý býk se pase v parku ve stínu velkého stromu. Stupeň nadřazenosti.
- Klidný Život, zvláště na venkově. Trpělivost a vytrvalost.

12°-13° Lva: Skalní výběžek, na němž má pár chomáčů trávy zajištěnou bídnou, ale jistou existenci. Stupeň stálosti.
- Rozhodnost a pevnost. Možnost, že člověk dosáhne po bojích úspěchu.

13°-14° Lva: Na zemi se válí polámané kolo, opodál se pase kůň. Stupeň bezcílnosti.
- Podléhavost, četné změny zaměření.

14°-15° Lva: Postava podobající se Slunečnímu Andělu (Michaelovi) a bijící o zem hrotem ohnivého meče. Stupeň nadřazenosti.
- Ctižádostivost, síla schopnost působit na lidi i události.

15°-16° Lva: Beran dupající do země na pusté skále. Stupeň impulsivity.
- Skvělost v provádění idejí, nadšení a nepokoj. Málo bohatství.

16°-17° Lva: Muž jede na velbloudu, za ním kráčejí služebníci. Stupeň cestování.
- Schopnost vést armádu nebo obchodní jednání. Osud spjatý s dálkami.

17°-18° Lva: Jasné zrcadlo, v němž se odrážejí sluneční paprsky. Stupeň záření.
- Zářná inteligence, schopná vytvářet koncepce. Ušlechtilost.

18°-19° Lva: Muž deroucí se proti větru, aniž postupuje vpřed. Jeho oděv vlaje v cárech. Stupeň hlouposti.
- Člověk kráčí proti proudu mínění druhých i proti realitě. Zatvrzelost a omyl.

19°-20° Lva: Přibývající měsíc s jednou zářící hvězdou. Stupeň znamenitosti.
- Četné změny, z nichž některé jsou způsobeny ženami. Skvělý duch.

20°-21° Lva: Lidská tvář a po stranách šikmo nad ní svinutý had a vztyčená ruka. Stupeň pronikání.
- Bystrá inteligence, jíž budou odhalena tajemství přírody.

21°-22° Lva: Hnízdo s ptáčaty, nad nímž krouží krahujec. Stupeň bezpráví.
- Nebezpečí osiření. Člověk se může stát obětí nenasytnosti druhých.

22°-23° Lva: Jasná světle modrá hvězda září nad jezerem. Stupeň inteligence.
- Intuitivní duch, diplomatické vlohy; člověk zazáří ve sféře svého působení.

23°-24° Lva: Muž poráží strom. Stupeň prostoty.
- Schopnost dlouhé, tvrdé, usilovné práce, věrnost a vytrvalost.

24°-25° Lva: Na červeném podkladu trojúhelník vrcholem dolů. Stupeň vratkosti.
- Vášnivost a pronikavost, zrozenec však nebude kráčet po vyšlapaných cestách.

25°-26° Lva: Muž orající párem volů pole, za nímž začíná hustý les. Stupeň pevnosti.
- Vlohy k vykonávání práce fyzické nebo duševní, houževnatost a síla.

26°-27° Lva: Dýka. Stupeň ničení.
- Impulsívní činy, možnost ničení, ať už v dobrém, či ve zlém.

27°-28° Lva: Dvě ruce v přátelském stisku. Stupeň pomoci a podpory.
- Milá společenská povaha. Lidskost.

28°-29° Lva: Dva zlaté kroužky spojené modrou stužkou zavázanou na dva uzly. Stupeň manželství.
- Možnost dvojího manželství, povaha milá a milující svornost.

29°-30° Lva: Zubožený pes se plazí a kňučí. Stupeň nouze.
- Člověk, který místo činů naříká. (Může se také jednat o lékařské pokusy.)

0°-1° Panny: Slavnost nebo setkání svátečně oblečených venkovanů. Stupeň hostiny.
- Nabídka přátelství, zrozence potká štěstí díky jeho společenské povaze.

1°-2° Panny: Osamocená skála na poušti. Stupeň chudoby.
- Pevnost, stálost, odolnost a trpělivost. Pozdní možnosti a samota.

2°-3° Panny: Muž s kulatou čepičkou pracující s vědeckými přístroji. Stupeň zkoumání.
- Vlohy pro chemii a vědu, bádání a kontrolování.

3°-4° Panny: Pole se zralými a vysokými klasy. Stupeň vydávání plodů práce.
- Moc a úspěch. Plodná představivost. Hojné dílo.

4°-5° Panny: Voják připravený do boje. Stupeň účinnosti.
- Schopnosti výkonné a rozhodovací.

5°-6° Panny: Muž a žena u hry, vedle nich stůl s ovocem, květy a vínem. Stupeň zábavy.
- Vitalita a veselost, společenská úloha.

6°-7° Panny: Muž a žena stojí k sobě zády. Stupeň skromnosti.
- Upřímné city, kterým se však nevyhne utrpení. Zdrženlivost a cudnost.

7°-8° Panny: Lesní krajinka, v pozadí na kopci věž. Stupeň rozjímání.
- Úspěch v životě, ideál, kontemplativní duch, stáří v ústraní.

8°-9° Panny: Zarostlý rybníček. Stupeň stagnace.
- Apatie a marnotratnost, neblaze ovlivňované manželství.

9°-10° Panny: Na stole váček s penězi, vedle stojí tmavovlasá žena s maskou. Stupeň svádivého úspěchu.
- Chamtivost a vášnivost, ve zrozencově osudu bude hrát významnou úlohu nějaká žena.

10°-11° Panny: Lidská ruka, jejíž ukazováček směřuje vzhůru, jako by něco přikazoval. Stupeň užitečnosti.
- Zrozenec bude mistrem svého oboru. Praktický, vynalézavý duch.

11°-12° Panny: Žena se zavázanýma očima, kterou vede muž. Stupeň komplikací.
- Zrozenec bude bez ohledu na pohlaví veden nesoudnou vášní.

12°-13° Panny: Širé lány, mezi nimiž se ve svitu měsíce vine řeka. Stupeň harmonie.
- Mírnost, zájem o umění.

13°-14° Panny: Muž prokopávající špičákem skálu. Stupeň služby.
- Usedlý život prožitý v tvrdé práci. Neochvějně sledovaný ideál.

14°-15° Panny: Hezká žena má v každé ruce holuba a tiskne si je k ňadrům. Stupeň oddanosti.
- Něha a dva výrazné citové vztahy v životě.

15°-16° Panny: Několik svátečně oděných mužů debatuje. Stupeň sdružování.
- Úspěch spojováním osob, jež si budou navzájem užitečné.

16°-17° Panny: Stařec sklízející hrozny. Stupeň opatrnosti.
- Pracovitost, osoba při práci pomýšlí na budoucnost.

17°-18° Panny: Bělovlasý stařec obklopený šťastnými dětmi. Stupeň ochrany.
- Zrozenec pozná rodinné radosti a prožije šťastné stáří.

18°-19° Panny: Chovatel nebo obchodník s dobytkem drží bič. Stupeň přísnosti.
- Hrubost a pánovitost.

19°-20° Panny: Dva šermující muži, muž v černém je pozoruje. Stupeň boje.
- Vlohy k hádkám a svárům. Bojovný život.

20°-21° Panny: Muž nesoucí v každé ruce váček s penězi. Stupeň chtivosti.
- Bohatství, příležitosti, významné finanční spekulace.

21°-22° Panny: Bohatá ošklivá žena před zrcadlem. Stupeň smyslnosti.
- Povaha smyslná a přelétavá, snadno oklamatelná a sama klamající.

22°-23° Panny: Loď s napjatými plachtami. Stupeň tuláctví.
- Povaha rozmarná, přitahovaná mořem, některými sporty (např. windsurfingem) nebo zámořím.

23°-24° Panny: Na skále vyčnívající z moře sedí nahý muž a zakrývá si rukama oči. Stupeň samoty.
- Mizantropická povaha; zrozenec může být vypovězen nebo žít v exilu.

24°-25° Panny: Dva zkřížené meče, na nich koruna. Stupeň agrese.
- Bojovná a agresivní povaha, předurčení k boji a k vítězství.

25°-26° Panny: Dvě ženy se procházejí zavěšeny do sebe a důvěrně rozmlouvají. Stupeň svornosti.
- Milá povaha určená k sbližování a spojování. Šťastný domov.

26°-27° Panny: Přeražené kladivo nebo palice na tesařově stole. Stupeň prudkosti.
- Váhání a potíže na profesionální úrovni.

27°-28° Panny: Strom obtěžkaný ovocem. Stupeň plodnosti.
- Vysoká inteligence, více mentálních schopností, než má zrozenec zapotřebí.

28°-29° Panny: Muž v kardinálském oděvu. Stupeň církevního hodnostáře.
- Vlohy k církevním nebo vládním funkcím.

29°-30° Panny: Stojící muž bez hlavy nebo s hlavou pokrytou černým suknem. Stupeň zatemnění.
- Melancholická dispozice, nebezpečí pro tělesný nebo duševní život.

0°-1° Vah: Muž s taseným mečem a v hrozivém postoji. Stupeň zranění.
- Povaha vojácká a hádavá, málo ohledů k druhým.

1°-2° Vah: Muž v oděvu mnicha učence. Stupeň zkoumání.
- Vědecké bádání, inteligence a duchovnost.

2°-3° Vah: Spoutaný muž. Stupeň spoutanosti.
- Možnost soudního procesu nebo jakéhokoli jiného omezení.

3°-4° Vah: Muž v širém poli a před ním zlámaný pluh. Stupeň ztráty.
- Nedostatek příležitostí a náhlé obtíže.

4°-5° Vah: Červený trojúhelník. Stupeň popudu.
- Vysoká inteligence, pozoruhodné schopnosti, zrozenec je pod ochranou okultních sil.

5°-6° Vah: Jalovice poháněná bodcem a táhnoucí pluh. Stupeň práce.
- Trpělivost, houževnatost, zrozenec sklidí plody své práce.

6°-7° Vah: Nahý muž padající ze skály do jezera. Stupeň pádu.
- Slabá povaha, jež se musí střežit svodů.

7°-8° Vah: Panna plačící na hrobě. Stupeň zániku.
- Přecitlivělá povaha, možnost rodinných zármutků.

8°-9° Vah: Gladiátor s dýkou a štítem připravený k boji. Stupeň boje.
- Síla a velká akční schopnost, zrozenec je pánem svých sil

9°-10° Vah: Okovaná brána vězení. Stupeň osamocení.
- Zrozenec dá své síly důležitému poslání nebo práci.

10°-11° Vah: Kentaur s lukem a šípy. Stupeň volby.
- Bystrá povaha, hnaná ctižádostivostí a touhou.

11°-12° Vah: Světlovlasá žena zhlížející se v zrcadle. Stupeň frivolnosti.
- Mondénní dispozice. Povaha společenská a ženská.

12°-13° Vah: Černý mramorový sloup nahrubo vytesaný ve skále. Stupeň odloučenosti.
- Zrozenec dokáže vzdorovat smůle; silný a mocný charakter.

13°-14° Vah: Maškarní maska. Stupeň napodobování.
- Povaha se sklony k uměleckému poslání. Málo upřímnosti.

14°-15° Vah: Muž se prochází se dvěma ženami, jež jsou do něj zavěšeny. Stupeň kolísavosti.
- Sklony k intrikánství. Člověk společenský a shovívavý k sobě samému.

15°-16° Vah: Ledová tříšť na pobřeží, v pozadí polární záře. Stupeň síly.
- Vědecké vlohy, záliba v cestování, neobvyklý osud.

16°-17° Vah: Stará vrata, do nichž je zabodnuta dýka. Stupeň bláznivosti.
- Kritický a hádavý duch.

17°-18° Vah: Rozsvícený dům s otevřenými dveřmi. Stupeň pohostinnosti.
- Přátelská povaha. Oblíbenost.

18°-19° Vah: Mramorový kvádr, v němž je vytesáno žezlo a koruna. Stupeň vládnutí.
- Hrdá a ctižádostivá povaha, možnost kariéry ve státních funkcích.

19°-20° Vah: Muž v kněžském, stojící v křížové chodbě, do níž dopadá oknem shora světlo. Stupeň náboženství.
- Náboženské sklony, záliba v kontemplativním způsobu Života.

20°-21° Vah: Zbytky mostu nad korytem vyschlé řeky. Stupeň rozpadu.
- Člověk se může dostat na špatnou cestu a zůstat bez pomoci.

21°-22° Vah: Muž spící vedle několika váčků s penězi. Stupeň bezstarostnosti.
- Povaha shovívavá k sobě, nicméně předurčená k bohatství.

22°-23° Vah: Stařec s doktorskou čepičkou obklopený vědeckými přístroji. Stupeň zkoumání.
- Vlohy pro vědu. Duchovní pocty a vyznamenání.

23°-24° Vah: Osamělý strom, v dáli nad skalnatou výšinou tmavý a hrozivý mrak. Stupeň hrdosti.
- Nezávislost, možnost cvičit druhé a vést je.

24°-25° Vah: Skalnatý výběžek osvětlený poledním sluncem a posetý množstvím různobarevných květů. Stupeň vyniknutí.
- Půvab, kouzlo a oblíbenost. Uměnímilovná povaha.

25°-26° Vah: Silný muž v brnění a s chocholem připravený k útoku - rytíř. Stupeň vítězství.
- Síla a nezávislost. Bojovný život.

26°-27° Vah: Letohrádek chráněný rozložitým cedrem. Stupeň dobročinnosti.
- Prostota, pohostinnost, úspěch a šťastný rodinný život.

27°-28° Vah: Osel pohánějící žentour. Stupeň služebnosti.
- Lopota, práce pro druhého.

28°-29° Vah: Chmurný rybník ve stínu hustého listoví. Stupeň meditace.
- Klidný život, inspirace a básnické či myslitelské nadání.

29°-30° Vah: Muž spící na balíku šatstva; nad ním krouží sup, chystá se ho uštknout had a chce na něj skočit leopard. Stupeň lhostejnosti.
- Zrozenec se ve společnosti setká s mnoha soupeři. Nejistota.

0°-1° Štíra: Kočovný bojovník s kopím a střelnými zbraněmi. Stupeň síly.
- Člověk má k dispozici mnohé prostředky. Síla a opatrnost.

1°-2° Štíra: Mys tyčící se nad mořem za východu slunce. Stupeň velikosti.
- Pevnost a naděje. Člověk bude postupovat až k úspěchu.

2°-3° Štíra: Zamyšlený stařec sedící se schýlenou hlavou pod stromem. Poutník. Stupeň rozčarování.
- Filozofie na sklonku života, nebezpečí samoty a nepochopení.

3°-4° Štíra: Lyra a vavřínový věnec. Stupeň zvuku.
- Inspirace a city. Možná umělecká dráha.

4°-5° Štíra: Louka ve vichřici. Stupeň bláhovosti.
- Násilí a destrukce. Člověk proletí jako meteor.

5°-6° Štíra: Násep ze zeminy a kamení, na něm kvetoucí keř. Stupeň kontinuity.
- Dobrá pověst a postavení dosažené vlastním úsilím.

6°-7° Štíra: Muž s nohou na rýči drží šperk zářící na slunci. Stupeň štěstěny.
- Jedinečné životní štěstí, které zrozence povýší a vyznamená bez jakéhokoli úsilí.

7°-8° Štíra: Lučištník střílející na hejno ptáků. Stupeň nerozvážnosti.
- Neklidná, nerozvážná, příliš entuziastická povaha.

8°-9° Štíra: Spadlé hnízdo s holátky. Stupeň osiřelosti.
- Krušné mládí, úmrtí v rodině, těžké začátky.

9°-10° Štíra: Muž v divadelní masce. Stupeň předstírání.
- Komedie a diplomacie. Hluboké myšlenky.

10°-11° Štíra: Zajíc sedící u své nory, za ním vychází měsíc. Stupeň nejistoty.
- Obavy a obtíže, kterým lze čelit bdělostí.

11°-12° Štíra: Vila obklopená lesíkem. Stupeň obrany.
- Opatrný duch, s mnoha prostředky a stále ve střehu.

12°-13° Štíra: Vysoká věž na skále. Stupeň stability.
- Mocná a nezávislá povaha, zrozenec bude mnohým příkladem. Vysoké postavení.

13°-14° Štíra: Několik mužů sedících u stolu s číšemi vína. Stupeň družnosti.
- Svobodomyslnost a duševní otevřenost, avšak mrhání časem a prostředky.

14°-15° Štíra: Medvěd spící pod stromem, kolem něho roj včel. Stupeň nevšímavosti.
- Ve zralém věku síla a akceschopnost.

15°-16° Štíra: Pohár, z něhož vyzařují rudé paprsky. Stupeň mírnosti.
- Ve zralém věku síla a akceschopnost.

16°-17° Štíra: Starý vrak na pobřeží. Stupeň opuštění.
- Ztroskotaný život, rozpad rodiny, toulavá, nestálá existence.

17°-18° Štíra: Žena zaklínající hady, jež se jí obtáčejí kolem krku. Stupeň žárlivosti.
- Okultní nebo dramatické schopnosti, avšak obtížný milostný život.

18°-19° Štíra: Stilet. Stupeň nenasytnosti.
- Duch připravený k obraně, pln síly a života.

19°-20° Štíra: Slunce vycházející z moře. Stupeň třpytu.
- Povýšení a pocty. Mnohé změny, časté cesty.

20°-21° Štíra: Buvol stojí na pahorku, hrabe nohama a funí. Stupeň nezávislosti.
- Nenucená povaha, prosazující své myšlenky a názory.

21°-22° Štíra: Skalní vodopád. Stupeň tísně.
- Neklidný a impulsivní duch hnaný potřebou plodit a zkoumat.

22°-23° Štíra: Muž sející proti větru. Stupeň mrhání.
- Povaha marnotratná a málo praktická. Obtíže při sklizni.

23°-24° Štíra: Prostě oblečený muž, štípající dříví před chatrčí. Stupeň užitečnosti.
- Práce a solidnost. Člověk buduje pro sebe a své blízké.

24°-25° Štíra: Vlk nad koňskou mršinou. Stupeň kořisti.
- Inteligence a lstivost.

25°-26° Štíra: Muž plovoucí v rozbouřeném moři. Stupeň oběti.
- Rozhodnost a odvaha, zrozenec nedbá nebezpečí.

26°-27° Štíra: Válečník s chocholem hovořící k vojsku. Stupeň přesvědčování.
- Silná, mocná povaha, schopnost shromažďovat kolem sebe přívržence.

27°-28° Štíra: Skála a v ní je vytesán kříž. Za ní vycházející slunce. Stupeň bezpečí.
- Jasnozřivá povaha. Náboženské nebo duchovní dispozice.

28°-29° Štíra: Muž sedící u psacího stolu s perem v ruce. Před ním je na listu papíru několik oblázků. Stupeň talentu.
- Jmění a sláva díky literárnímu talentu nebo nadání pro vědu.

29°-30° Štíra: Žena v šatech s vlečkou si pohrává s hůlkou, kolem níž se ovíjí had. Stupeň přitažlivosti.
- Lest a uhrančivé kouzlo, možnost velké moci nad druhými.

0°-1° Střelce: Muž ležící na kraji cesty na hromadě kamení. Stupeň oproštění.
- Přirozená prostota a duševní svoboda.

1°-2° Střelce: Muž s taseným mečem. Stupeň zranění.
- Povaha milující boj a polemiky. Válečnický duch.

2°-3° Střelce: Bohyně milosrdenství. Stupeň sympatie.
- Lidumilnost a soucit, znající to pravé milosrdenství.

3°-4° Střelce: Voják za oknem s kuší. Stupeň opatrnosti.
- Opatrnost a rezervovanost ve společenském životě. Ostře vyhraněný smysl pro spravedlnost.

4°-5° Střelce: Muž středního věku bdící nad kolébkou. Stupeň zármutku.
- Zármutek a rozluka. Rozpad domova.

5°-6° Střelce: Kolo větrného mlýna. Stupeň služebnosti.
- Vynalézavý duch, jenž se však dává ovlivnit nespravedlností.

6°-7° Střelce: Stádo dobytka pasoucí se na slunci. Stupeň mírnosti.
- Trpělivost, záliba v domácích radostech nebo v životě na venkově.

7°-8° Střelce: Dva muži hrající karty. Stupeň štěstěny.
- Žoviální a společenský duch. Štěstí při spekulacích.

8°-9° Střelce: Hořící dům. Stupeň nadšení.
- Intuitivní a filozofický duch, výjimečný mozek, invence.

9°-10° Střelce: Úplněk na nebi bez mráčku. Stupeň schopnosti.
- Nenucenost a půvab, zrozenec se zaskví svým talentem a schopnostmi.

10°-11° Střelce: Plížící se tygr připravený ke skoku. Stupeň strategie.
- Síla obětovaná vychytralosti, mocný a intrikující duch.

11°-12° Střelce: Světlovlasá žena na divanu. Stupeň smyslnosti.
- Duch oddávající se smyslovým požitkům, příliš velký vliv opačného pohlaví.

12°-13° Střelce: Velká padající mříž před vchodem do vězení. Stupeň omezení.
- Povaha určená k samotě nebo odloučení. Pevný duch.

13°-14° Střelce: Množství neuspořádaných knih a papírů. Stupeň inteligence.
- Intelektuální povolání, živá představivost.

14°-15° Střelce: Šíp letící vzduchem. Stupeň směřování.
- Pronikavý duch nadšený pro pokrok.

15°-16° Střelce: Temný otvor ve skále nebo vchod do jeskyně. Stupeň prázdnoty.
- Duch zaobírající se malichernými plány. Pesimismus.

16°-17° Střelce: Muž plující na voru. Stupeň opuštění.
- Nerozvážné a zbrklé podnikání, nejistá situace.

17°-18° Střelce: Tvář muže s rozcuchanými vlasy. Stupeň nepořádku.
- Zabývání se marnými plány, výstřední způsob života.

18°-19° Střelce: Had v ohnivém kruhu. Stupeň zajetí.
- Bystrý duch, zapletený do obtíží, z kterých však vždy dokáže vyklouznout.

19°-20° Střelce: Zahrada plná rozmanitých květů. Stupeň svornosti.
- Život ve svornosti a přátelství. Společenskost.

20°-21° Střelce: Dva propojené trojúhelníky a nad nimi třetí. Stupeň nadřazenosti.
- Fyzické a duchovní síly vedou zrozence k mistrovství.

21°-22° Střelce: Dva zkřížené šípy. Stupeň boje.
- Agresivní povaha, ohrožená soupeři nebo soudními procesy.

22°-23° Střelce: Lidské srdce v obruči probodnuté mečem, jehož jílec je zdoben drahokamy. Stupeň omezení.
- Nejisté city, neopětovaná láska.

23°-24° Střelce: Strom rozpolcený bleskem. Stupeň odnětí.
- Zmařené plány, náhlé obtíže způsobené kolektivním osudem.

24°-25° Střelce: Tři číše vína postavené do trojúhelníku. Stupeň přemrštěnosti.
- Intelektuální záliby a vnitřní žár, avšak možná zhýralost.

25°-26° Střelce: Maska psa. Stupeň nápodoby.
- Věrnost a přátelství.

26°-27° Střelce: Muž pod lví tlapou. Stupeň bezmocnosti.
- Povaha potýkající se s mocnými nepřáteli nebo soupeři.

27°-28° Střelce: Želva. Stupeň trpělivosti,
- Stálost, trpělivost a vytrvalost.

28°-29° Střelce: Zajíc. Stupeň neúčinnosti.
- Morální síla, avšak nesmírná váhavost. Neklidná mysl.

29°-30° Střelce: Rýč zaražený do země. Stupeň objevování.
- Vědecký, archeologický nebo jiný výzkum. Důležitá práce.

0°-1° Kozoroha: Mládenec a dívka zavěšeni do sebe. Stupeň dvojí volby.
- Jemnost a rozlišování. Možnost dvojího života.

1°-2° Kozoroha: Korouhvička ukazující k severu. Stupeň kolísání.
- Energické, avšak rozmaruplné úsilí. Osud spjatý s cizinou.

2°-3° Kozoroha: Had ovíjející se kolem majáku. Stupeň lesku.
- Bystrý a hluboký duch. Lékařské nebo okultní vlohy. Prozíravost nebo jasnozřivost.

3°-4° Kozoroha: Zažehnutá chrámová lampa. Stupeň zasvěcení.
- Duch zaměřený k výšinám a oddávající se studiu duchovních problémů.

4°-5° Kozoroha: Venkovský dům s dveřmi dokořán. Stupeň pohostinnosti.
- Pohostinná velkodušná povaha, avšak nedostatek opatrnosti.

5°-6° Kozoroha: Srdce a nad ním svatozář. Stupeň oddanosti.
- Cituplná obětavá povaha, věrná ve svých citech a svých záměrech.

6°-7° Kozoroha: Srdce proražené hřebem. Stupeň žárlivosti.
- Silná příchylnost, avšak egoismus. Zášť a zahořklost.

7°-8° Kozoroha: Orel unášející kořist. Stupeň pýchy.
- Jasnozřivost v politice nebo humanitních vědách. Silný, mocný duch.

8°-9° Kozoroha: Zlomený kříž a zlomený klíč. Stupeň bezmocnosti.
- Osoba žije v předtuše možného duchovního zasvěcení, bouřlivost, smělost a opovážlivost.

9°-10° Kozoroha: Sova sedící na stromě ve svitu měsíce. Stupeň okultismu.
- Opatrný a hluboký duch vidící jasně tam, kam ostatní nedohlédnou.

10°-11° Kozoroha: Zapečetěný pergamenový svitek a žezlo. Stupeň autority.
- Důvěrné a odpovědné postavení nebo vládní místo. Ráznost a vedení.

11°-12° Kozoroha: Liška běžící ve svitu měsíce. Stupeň prohnanosti.
- Bystrost a lstivost, možnost exilu nebo expatriace.

12°-13° Kozoroha: Trojnožka s uhlím, z něhož šlehají plameny. Stupeň ctižádostivosti.
- Ctižádostivá a aktivní povaha, až s přehnanou potřebou dobývat.

13°-14° Kozoroha: Brány na poli. Stupeň kritiky.
- Sarkastická povaha, vzbuzující spíše nesympatie a odmítání.

14°-15° Kozoroha: Bílý oblak na jasném obzoru. Stupeň změkčilosti.
- Přívětivost, tolerance a něha. Možný vzestup.

15°-16° Kozoroha: Cválající jezdec. Stupeň vzdělávání.
- Romantický život, mnohé cesty určené k zvládání situace.

16°-17° Kozoroha: Lyra na věnci z květů. Stupeň přesvědčování.
- Ochota, harmonické a elegantní vyjadřování.

17°-18° Kozoroha: Dva zuřivě zápolící muži. Stupeň boje.
- Agresivita a hádavost, vyžívání se ve svárech.

18°-19° Kozoroha: Skála vyčnívající z rozbouřeného moře. Stupeň pevnosti.
- Pevný a neohrožený charakter, osoba dokáže čelit nepopulárnosti.

19°-20° Kozoroha: Opice sedící před zrcadlem. Stupeň nápodoby.
- Marnivost a směšnost, zrozenec zavádí novou módu. Komediálnost.

20°-21° Kozoroha: Starý, hieroglyfy popsaný rukopis, retorta a tyglík. Stupeň obnovy.
- Okultní nebo vědecká práce, jemný a v hlubinách bádající duch.

21°-22° Kozoroha: Pluh. Stupeň rozhodnosti.
- Namáhavá a dlouhá práce, přesnost v plánech. Víra a vytrvalost.

22°-23° Kozoroha: Převržená sklenice vína. Stupeň nemírnosti a požitkářství.
- Zrozenec nebude schopen ovládat své vášně, málo moudrosti, mrhání silami.

23°-24° Kozoroha: Na stole hrnek s pokličkou. Stupeň upřímnosti.
- Vážnost a schopnosti ve službách užitečného a plodného života.

24°-25° Kozoroha: Poletující bubliny. Stupeň povrchnosti.
- Nedostatek pevnosti, převládá lehkost a fantastičnost.

25°-26° Kozoroha: Pohled na moře, v dálce plachetnice. Stupeň zalíbení.
- Přemýšlivá povaha, záliba v cestování, a to hlavně do ciziny.

26°-27° Kozoroha: Zvlněná krajina a okraj lesa. Stupeň obhroublosti.
- Nevrlý a nevyrovnaný charakter, prudkost ve vyjadřování, život v ústraní.

27°-28° Kozoroha: Sextant a kompas. Stupeň přesnosti.
- Znalosti a přímost. Námořnické a astronomické vlohy.

28°-29° Kozoroha: Chmurný, pustý rybník se zarostlými břehy. Stupeň kontemplace.
- Meditativní povaha s hlubokými city. Intuice a tvořivost.

29°-30° Kozoroha: Vystřelený šíp. Stupeň úpadku.
- Ctižádostivost směřující ke vzdáleným cílům.

0°-1° Vodnáře: Muž spící na snopu pšenice, vedle něj jídlo. Stupeň zemdlenosti.
- Silná představivost, ale málo vytrvalosti při realizaci plánů.

1°-2° Vodnáře: Kniha, kompas a přesýpací hodiny. Stupeň rozpínání.
- Vědecký duch, studium přírodních zákonů a problémů s nimi spojených.

2°-3° Vodnáře: Muž kráčející se skloněnou hlavou a opírající se o hůl. Stupeň vytrvalosti.
- Velké problémy, ale člověk je vyzbrojen pro dlouhou a těžkou cestu.

3°-4° Vodnáře: Důstojník nebo hodnostář v purpurovém, modrém a zlatém šatu. Stupeň autority.
- Hodnost dědičná nebo získaná vlastním úsilím, státnická funkce.

4°-5° Vodnáře: Nahá žena, pozorující v jezeře svůj obraz. Stupeň egocentrismu.
- Sympatická povaha, ovlivňující své okolí, umělecké vlohy.

5°-6° Vodnáře: Lučištník napínající velký luk. Stupeň vědomé vůle.
- Člověk obohacuje své prostředí novými myšlenkami. Ctižádostivost a znamenitost.

6°-7° Vodnáře: Terč a v něm zabodnutý rapír. Stupeň zranitelnosti.
- Schopnost pronikání a jednání, avšak pozor na reakci.

7°-8° Vodnáře: Lev v aréně. Stupeň unikání.
- Prudká a nezávislá povaha, nesnášející donucování.

8°-9° Vodnáře: Velká skála rozeklaná bleskem. Stupeň zvratu.
- Mocný, agresívní, prudký a divoký charakter, velká moc.

9°-10° Vodnáře: Uťatá hlava a ruka. Stupeň roztržky.
- Nebezpečí nervového onemocnění, neuspořádaný život nebo odloučení od rodiny.

10°-11° Vodnáře: Dva býci zápasící na pokraji propasti. Stupeň prudkosti.
- Síla a energie, avšak soupeření. Zrozenec by se měl naučit umírněnosti.

11°-12° Vodnáře: Lev se zuřivě vrhá na mříže klece. Stupeň donucování.
- Síla a moc, ale člověk je otrokem svých vášní. Omezení.

12°-13° Vodnáře: Ozbrojený jezdec. Stupeň sebepotvrzování.
- Bdělá a ostražitá povaha, kariéra polemika nebo vojáka.

13°-14° Vodnáře: Most nad řekou. Stupeň zhroucení.
- Nepředvídaná nebezpečí, hrozba úpadku.

14°-15° Vodnáře: Loď na moři za slunného dne s napjatými plachtami. Stupeň hojnosti.
- Podnikavá a dobrodružná povaha, kosmopolitický a vrtkavý duch.

15°-16° Vodnáře: Kovářská výheň a měch. Stupeň inspirace.
- Jiskra víry nebo lásky, nadšení a vysoké aspirace.

16°-17° Vodnáře: Nemocný muž v posteli s tváří zabořenou do polštářů. Stupeň apatie.
- Netečnost, potřeba dlouhého odpočinku.

17°-18° Vodnáře: Na stoličce sedí choulící se stařena. Stupeň izolace.
- Sobectví a žárlivost. Mizantropie a nebezpečí opuštěnosti.

18°-19° Vodnáře: Člun na moři, jehož se chytá tonoucí muž. Stupeň nejistoty.
- Možná pohroma, ale Prozřetelnost zasáhne včas.

19°-20° Vodnáře: Velká želva. Stupeň prozíravosti.
- Opatrný, bystrý a značně odolný duch.

20°-21° Vodnáře: Zraněný nebo nemocný muž ležící na zemi. Stupeň slabosti.
- Apatie nebo tělesná slabost. Pravděpodobná nesvéprávnost.

21°-22° Vodnáře: Rozzuřený býk rozdupávající psa. Stupeň násilí.
- Vášně překračující míru, lze se obávat důsledků svých činů.

22°-23° Vodnáře: Bobr hlodající strom nad soutěskou. Stupeň práce.
- Horlivost a věrnost, silná odolnost.

23°-24° Vodnáře: Stéblo ohýbající se pod těžkým klasem. Stupeň ochabování.
- Pozoruhodné duševní schopnosti, fyzická síla méně výrazná.

24°-25° Vodnáře: Chmurná tvář vyjadřující zuřivost, na čele má pásku zbrocenou krví. Stupeň zlovolnosti.
- Pomstychtivý a vášnivý duch, bez jakékoli vlády nad svými činy.

25°-26° Vodnáře: Muž se zavázanýma očima kráčející k hluboké jámě. Stupeň zaslepenosti.
- Chaotické a zmatené plány, člověk se žene sám do nebezpečí.

26°-27° Vodnáře: V lukách velké panské sídlo obklopené stromy. Stupeň vlastnictví.
- Láska k rodině, příjemná a přímá povaha.

27°-28° Vodnáře: Číše, karty a kostky. Stupeň vydírání.
- Nebezpečí rozmařilého a neuspořádaného života, morální slabost.

28°-29° Vodnáře: Dva zkřížené meče a vavřínový věnec. Stupeň vykonávání činů.
- Velká dovednost a morální síla, vojenské nebo polemické vlohy.

29°-30° Vodnáře: Žezlo a koruna. Stupeň autority.
- Předurčení k vysokým místům a ke vzestupu. Síla a nadání.

0°-1° Ryb: Muž a žena stojící tvářemi k sobě a držící se za ruce. Stupeň svazku manželského.
- Společenská povaha, žijící v souladu s ostatními. Ochraňovaná láska.

1°-2° Ryb: Truhla plovoucí na moři. Stupeň netečnosti.
- Pokojná a klidná povaha, schopnosti inspirace.

2°-3° Ryb: Kančí hlava na podnosu. Stupeň veselého společníka.
- Společenskost, velkodušnost, pohostinnost a štědrost.

3°-4° Ryb: Dva kamenné sloupy s překladem, v nich je vsazená železná mříž. Stupeň obrany.
- Uzavřený nebo egoistický duch, přehnaná nezávislost nebo starostlivost o sebe.

4°-5° Ryb: Tři mniši držící se v podpaží. Stupeň shody.
- Důležité společenské styky, ale přemrštěná záliba v požitcích.

5°-6° Ryb: Opuštěná loď plující na klidném moři. Stupeň záchrany.
- Střežit se zkázy a přemrštěností. Ochrana Prozřetelnosti.

6°-7° Ryb: Výklenek, v něm lampa a kniha nebo misál. Stupeň mystického osvícení.
- Náboženství, filozofie nebo výtvarné umění. Snaživý a ústraní milující duch.

7°-8° Ryb: Muž se vztyčenýma rukama zaplavovaný deštěm. Stupeň nezpůsobilosti.
- Rána osudu, inspirace, ale málo praktičnosti.

8°-9° Ryb: Stařec s rancem na zádech a s holí v ruce sestupující z kopce. Stupeň putování.
- Dobrodružný duch, osud spojený s dálkami, pokojná rezignace.

9°-10° Ryb: Na stole laboratorní přístroje, křivule, paličky a hmoždíře. Stupeň pokusu.
- Vědecké vlohy, osud spojený s průmyslem nebo vědami.

10°-11° Ryb: Divoký kůň přeskakující překážku. Stupeň svobody.
- Svobodomyslná a energická povaha, nesnášející jakékoliv omezení.

11°-12° Ryb: Komolý kužel. Stupeň redukce.
- Možnost dosáhnout vysokého postavení, avšak uprostřed kariéry číhá nebezpečí.

12°-13° Ryb: Kruh v kruhu. Stupeň ochrany.
- Život omezující se pro druhého. Štěstí v manželství.

13°-14° Ryb: Do půl těla svlečený muž štípající dříví. Stupeň práce.
- Skrovné životní prostředky, existence naplněná těžkou prací, avšak prostota a přirozenost.

14°-15° Ryb: Šíp prolétávající hustým dýmem. Stupeň přímosti a upřímnosti.
- Břitkost a ctižádostivost, zrozenec kráčí bezpečně po své cestě. Daleké cesty.

15°-16° Ryb: Tygr ochraňující svá mláďata. Stupeň bdělosti.
- Silná příchylnost a oddanost, obrana hraničící až s krutostí.

16°-17° Ryb: Muž propadávající mezi trámy mostu. Stupeň zřícení.
- Nebezpečí nebo nehoda uprostřed života. Zhroucení plánů.

17°-18° Ryb: Padající kůň s jezdcem při skoku přes živý plot. Stupeň katastrofy.
- Dobrodružné podniky, vášnivý zájem o jezdectví a automobilismus.

18°-19° Ryb: Dva zkřížené meče. Stupeň zranění.
- Povaha se sklonem k boji, válečnický duch.

19°-20° Ryb: Svitek stočený do spirály. Stupeň bloudění.
- Povaha nerozhodná, přelétavá a proměnlivá.

20°-21° Ryb: Srpek měsíce nořící se z oblaku a zasažený bleskem. Stupeň osvícení.
- Vysoké myšlenkové koncepce. Inspirace a nápaditost.

21°-22° Ryb: Zachmuřená žena stojící nad mužem, který před ní leží tváří k zemi. Stupeň vysílení.
- Povaha podléhající ke své újmě plně vlivu druhého pohlaví. Slabost nebo pohana.

22°-23° Ryb: Bojovník v přílbě, střílející z velkého luku. Stupeň spekulace.
- Silná povaha, s jasně určenými cíli. Značná akceschopnost.

23°-24° Ryb: Nedostatečně oblečená žena na pohovce. Stupeň smyslnosti.
- Přepych a změkčilost mohou pokazit charakter, zvláště u ženy.

24°-25° Ryb: Koruna a meč. Stupeň vítězství.
- Silou a přesvědčením dosáhne zrozenec vysoké hodnosti.

25°-26° Ryb: Muž v brnění a se štítem. Stupeň bezpečí.
- Obezřelá povaha schopná přemáhat soupeře. Věrnost a oddanost.

26°-27° Ryb: Zemětřesení. Stupeň zvratu.
- Náhlá a nepředvídatelná pohroma. Člověk může v sobě cítit velké síly.

27°-28° Ryb: Vztyčený had v ohnivém kruhu. Stupeň vědění.
- Nevšední inteligence, studium tajů přírody. Lékařské nadání.

28°-29° Ryb: Muž na prámu na širém moři. Stupeň osamění.
- Nedostatek iniciativy, nestálá a nejistá povaha.

29°-30° Ryb: Sloup a hlavice. Stupeň sobectví.
- Velký osobní vliv, ale chybějí přizpůsobivost a dobrota.

Pozn.: Text vytištěný kurzívou je text tradiční. Za ním následuje stručný, volně použitelný komentář.

Literatura : HADES : Učebnice vědecké a tradiční astrologie, přeložil dr. Václav Lepičovský.

Page Up