<= Index  <= Zpět


RECENZE S UKÁZKAMI

Dane Rudhyar

LUNÁRNÍ UZLY, DRAČÍ HLAVA (severní, NN) a OCAS (jižní, SN)

(Person Centered Astrology, kapitola 20)

Symbol draka, který pohlcuje Slunce nebo Lunu, a tak působí zatmění. Dračí hlava nasává, pohlcuje energii a dračí ocas ji vyvrhuje, vypouští. Hlava, severní uzel tak odpovídá všemu, co slouží k budování osobnosti, dodává k tomu nový materiál. Tento materiál může být nejen absorbován, ale i metabolizován - to se může vztahovat jak na čtení knih, nebo absorbování nových myšlenek, stejně jako na pohlcování čehokoliv, co může být asimilováno vědomím individuální osobnosti. Jižní uzel pak odpovídá jakémukoliv materiálu, který organismus již nepotřebuje (ať se jedná o materiál fyzický, emocionálně psychický, či mentální) a ať už se jedná o materiál zahnívající, nebo jedovatý, či pozitivní, tvořivý výraz přirozených funkcí tělesného nebo mentálního organismu. (Analogie s vyprazdňováním moči nebo lejna a na druhé straně s orgasmem, s uvolňováním semene nebo vajíčka). Oba uzly tvoří osu, musíme mít na paměti, že severní uzel je na jedné straně a v přesné opozici na něj je jižní uzel! Severní uzel tak svým postavením ve znamení a v domu naznačuje, kde může být vybudováno pozitivní ohnisko vědomé existence, kde vůle může naleznout pole pro konstruktivní činnost, kde se díky nezměrnému napětí může osobnosti vrátit maximum spirituality. Jižní uzel není vždy jenom negativním faktorem, znamení a dům, v němž se nachází, není jen místem zničení nebo nedokončení, nebo dokonce jen místem obětování se ve smyslu zničení individuální osobnosti. V jižním uzlu jedinec nebuduje sice osobnost může ji však rozšiřovat, může tu uvolňovat, vypouštět svůj obsah, aby ho plně věnoval své komunitě a svému ideálu. Existuje mnoho způsobů jak se obětovat, některé zcela nesmyslné, jiné egocentrické, a dokonce i masochistické. Správným významem je "učinit posvátným, svatým", je to naprosté zasvěcení jedincových myšlenek a činů tomu, co nazývá Bohem, nebo Lidstvem, nebo určité skupině, kultuře či ideálu, je to vlastně vzdání se, kapitulace vůle ega. S jižním uzlem se může spojovat to, čemu říkáme OSUD, něco vyššího než jedinec a jeho základní funkce ve společnosti a ve vesmíru. V konečném významu to může být dokonce i resignace na harmonický rozvoj individuální osobnosti. Individualita a osud mohou bát považovány za polarity, pokud osud považujeme za vztah k něčemu, co je větší, důležitější než naše osobní self.

Postavení severního uzlu ve znamení zodiaku můžeme považovat za ukazatel způsobu nebo typu životní energie, která může být nejplodněji využita k budování jedincovy osobnosti, jaký druh pokrmu na všech úrovních je třeba "přežvýkat a asimilovat" s vědomým úsilím. Jižní uzel ve znamení pak upozorňuje na nebezpečí, které se skrývá v nerozlišujícím, nebo automatickém, nebo pod tlakem nevědomých komplexů užívání negativních stránek znamení.

Dům nativity v němž se nachází severní uzel obvykle představuje typ zkušenosti obsahující, zahrnující největší napětí nebo námahu osobnosti, které však za normálních okolností vedou k nejhodnotnějším výsledkům v tom, jak se jednotlivec dokáže postavit svému prostředí. Dům, v němž se nachází sestupný, jižní uzel v nativitě označuje zkušenost, z níž může mít jedinec největší užitek tak, že umožní zkušenosti kontrolovat, ovládat vědomí, místo toho, aby vědomí kontrolovalo zkušenost. Bývá to místo nejmenšího odporu a tedy nejmenšího napětí. To může spočívat v darech či schopnostech získaných geneticky od rodičů nebo předků, nebo pokud tato interpretace někomu vyhovuje, v "minulých životech". Zde se může projevovat jakýsi genius. Může to být také místo, které od nás vyžaduje oběť našeho rozmazlovaného ega, abychom se stali reprezentantem, symbolem pozoruhodného snažení pro naši komunitu nebo lidstvo.


NN (vzestupný, severní uzel, Dračí hlava) a

1. dům
Důležitou věcí pro jedince je učit se ze zkušeností, v nichž musí zaujímat osobní stanovisko. To může vést k jakémusi showmanství, ale také k originalitě. Hodnotné výsledky lze očekávat v oblasti partnerství, manželství nebo důvěrných vztahů (SN v 7.domu). Nebezpečí spočívá v důvěřivosti ve vztazích, v touze ztratit se mezi ostatními lidmi.

2.dům:
Není to pouze oblast peněz a majetku, ale i zděděných tendencí, fyzických a mentálních schopností, což jsou první vlastnictví vtěleného self. Hlavním námětem je tu, jak zacházet s vlastním majetkem, jak užívat vlastních sil. Pokud je užíváme úspěšně, velký užitek nám plyne z partnerství (SN v 8.domu). Můžeme ovšem vkládat příliš nadějí do partnerských a skupinových vztahů, a tak dojít zklamání. Měli bychom tu klást důraz na vlastní tradice a background, spíš než přílišně věřit ostatním.

3.dům:
Síla osobního života a rozvoj pevných základů ve světě, který nás obklopuje, závisí hlavně na schopnosti konkrétního myšlení a hodnocení celkové situace, a také na schopnosti jasně formulovat principy činnosti a metod, jak vytýčit vztahy mezi různými fakty. Linie nejmenšího odporu může být tendence uniknout do rozlehlých koncepcí a teorií 9.domu, které mohou být příliš vágní, nebo do metafyzických, náboženských či společenských ideologií. Vnadidlo metafyziky, mystiky nebo exotiky by mělo být vyváženo přísnou intelektualitou, kterou bude posuzována imaginace (nespoutaná). Osoba s tímto postavením NN a SN by mohla najít svoje poslání jako vůdčí osobnost, vůdce, v záležitostech 9.domu, tedy v oblasti filosofie, náboženství nebo společensko-politické.

4.dům:
Hlavním tématem je tu budování hlubokých základů osobnosti a osobního života na jedné straně, na straně druhé tu může být i osudová přitažlivost veřejného nebo profesionálního života. Typický je osud Richarda Wagnera, který nebyl příliš příjemným člověkem, jehož bohaté tvůrčí nadání využilo jako základ pro práci s obrazy a mýty dávné germánské kultury.

5.dům:
Potřeba sebevyjádření a intensivní tvůrčí emocionalita - předkové tu nalézají možnost promítnout se dál - je základním prostředkem jak rozvinout vlastní osobnost.Konstruktivní uspokojení může vést ke společensko kulturní žni/úrodě, k přátelům a lehké, snadné účasti na společenské aktivitě. SN v 11.domu však může naznačovat sklon k útěku do společenských utopií. Sen by měl být integrován do efektivní práce, nebo v různých formách vůdcovství. Osobní frustrace mohou vést k nezdravým reakcím na poli 11.domu, zvlášť v ohledu na přátele nebo společenské vztahy.

6.dům:
Tvrdá práce, zvládnutí techniky, zkušenosti z osobních krizí nebo z nemocí, mnohdy i zasvěcení se vtělenému duchovnímu učiteli, mohou přinést bohatou odměnu, pokud je vůle a vytrvalost dostatečná. Vynucená introspekce a přílišné podléhání vlivu společensko náboženských institucí nebo kolektivním módám může být nejslabším článkem (SN ve 12.domu), ale vrhnutí se do vnitřního života meditace, nebo osudová angažovanost v nějakém společenském případu mohou vést k dobrým výsledkům, pokud je na to Duše připravena, nebo pokud má být naplněn těžký osud (Karma).

7.dům:
Tento dům odpovídá těm zkušenostem, které člověk získává díky těsným vztahům s ostatními osobami, tedy těm vztahům, které v sobě nesou zárodečnou potencialitu účastenství na komunitě - nebo nějakém větším celku, k němuž je jedinec přitahován. Nejedná se tedy jen o vztah dvou isolovaných jedinců, přestože by to byl vztah trvalý. Důležité je, že vztahy 7.domu se projevují a fungují na pozadí společnosti a kultury, a teprve v rámci této společnosti či kultury nese plody. To je správný význam manželství nebo obchodního partnerství. V 7.domu si jedinec uvědomuje, díky vztahům k ostatním osobám, zásadní možnost jak zaujmout příslušné místo a funkci ve své společnosti - nebo v rámci celé planety Země, dokonce Vesmíru. Výzva, kterou tato představa implikuje, může být velmi tíživá. Může vést ke "smrti" individuálního ega v 8.domu. NN v 7.domu naznačuje důležitost mezilidských vztahů pro individualitu. Může mít spoustu práce, aby asimiloval ve svém vědomí lekce ve vztazích, může uniknout do negativního přístupu 1.domu (SN) nebo se může stát zosobněným projevem, ztělesněním lásky.

8.dům:
V tomto domě partneři objevují, jak lze dát partnerství konkrétní tvar a jak zacházet s jejich záležitostmi a individuálním vlastnictvím. Je to dům obchodu a obchod je založen na transakci, odpovídá to též osobní zkušenosti interakce mezi partnery, což může vést ke zkušenosti obětování našeho drahého ega ve prospěch větší, širší jednotky. Je to též dům okultismu a ceremoniální magie.Smysl této zkušenosti je závislý na výsledcích skupinové aktivity a na vztahu k neviditelným entitám. SN ve druhém domu může vést k finančním těžkostem a skandálům, ale teoreticky i k velkému bohatství, pokud je jedinec schopen využívat relativně skryté síly.

9.dům:
Takový člověk může být přitahován k expanzi, ať už fyzické, díky cestování a dobrodružstvím v cizině, nebo mentální a duchovní. Mívá tendenci absorbovat a asimilovat to, co je mimo normální lidský dosah. To může být známkou třeba imperialismu. SN ve 3.domu může odpovídat negativním výsledkům velkých dobrodružství v blízkém prostředí, stejně jako podivuhodné schopnosti pro plánování a strategii.

10.dům:
Lze nalézt v horoskopech mocných nebo ambiciozních lidí, kteří dosáhli a drželi společenskou a politickou moc s velkou námahou, úsilím. Úspěchu je dosaženo po dlouholetém snažení a bojích. Vyváženost veřejného a privátního života je velmi důležitá. Čím je veřejný život úspěšnější, tím prázdnější a bouřlivější může být osobní. Mnoho záleží na situaci 1.a 7.domu. Naplnění 10.domu závisí na možnostech, které nám zjevuje Ascendent.

11.dům:
Tradičně dům nadějí a přání, nebo přátel. Spíše se však jedná o výsledky veřejného života a profesionálních zkušeností. Pokud ty jsou normální a úspěšné, vede to k uspokojivým přátelským vztahům a ke splnění přání, může to ale vést člověka ke snaze změnit, nebo zlepšit systém. Může to znamenat jak tvrdou práci, tak pomoc Prozřetelnosti v době, kdy ke změně uzrál čas. V některých případech vede SN v 5.domu k přílišné pozornosti k osobním emocionálním tužbám, dokonce i k hazardu.

12.dům:
Jestliže 6.dům odpovídá osobní krizi, nebo reorientaci, pak 12.dům je spojen se společenskými nebo institucionálními záležitostmi v době přechodu nebo krize, nebo s výrazným tlakem minulé Karmy na jedince a touhou po transcendenci a znovuzrození. To může vést k introverzi, nebo SN v 6.domu k nemoci nebo přehnanému zájmu o zdraví.


Velmi důležité indikace nastávají, když se osa spojující uzly kryje s horizontem nebo meridiánem. Pak je základní struktura osobnosti velice ovlivněna uzly. Situace je však rozdílná od té, kdy je v těchto místech Luna sama. Protože v případech, kdy se jedná o uzly, má na osobnost vliv lunární oběžná dráha místo Luny jako tělesa, jde o vlivy mnohem hlubší a mnohem instinktivnější. Okamžiky, kdy se uzly kryjí s horizontem a meridiánem (pokaždé dvakrát za den) jsou velmi důležité, protože zaostřují charakteristiku vztahu Země - Luna na VĚDOMÍ A IDENTITU (ASC) a SCHOPNOST OSOBNÍ A SPOLEČENSKÉ INTEGRACE (MC) u lidí v tomto okamžiku narozených. Takový vliv je mnohem osudovější než při východu a kulminaci Luny.

Zpět na začátek stránky