<= Index  <= Zpět   


RECENZE S UKÁZKAMI

Dane Rudhyar
PLANETY VE DVANÁCTI DOMECH

Vztah mezi planetou a domem lze interpretovat dvěma způsoby. Na jedné straně určitá planeta v kterémkoli domě naznačuje, že základní typ zkušeností, ke kterým se daný dům vztahuje, může být nejlepším způsobem zužitkován pomocí fyziologického a zvláště psychologického působení symbolizovaného danou planetou. Na straně druhé pak skutečnost, že se planeta nachází v konkrétním domě, naznačuje, že charakter zkušeností reprezentovaných tímto domem bude mít vliv na způsob, jakým se za normálních okolností projevuje působení této planety. Pro dokreslení tohoto bodu bychom mohli uvést, že pokud člověk žije v arktických oblastech, jeho játra a jeho energie nasměrovaná k fyzickým výkonům se zřetelně liší od toho, co lze očekávat v tropech.

Domy jsou také často spojovány s nejrůznějšími typy životních okolností (circumstances) a tato interpretace je do určité míry správná. V astrologii humanistické a přísně zaměřené na jednotlivce je totiž právě zkušenost (experience) jednotlivce za těchto typů okolností to nejdůležitější (circum-stances doslova znamená to, co obklopuje toho, jenž prochází zkušeností); jinými slovy, subjektivní hledisko domů je zdůrazňováno více než objektivní situace, která k dané zkušenosti vede. Toto se zdá být mnohem důležitější, neboť shodné vnější okolnosti mohou u různých osob, nebo dokonce i v různých obdobích života jedné osoby vést k různým zkušenostem. Z psychologického a holistického hlediska však záleží především na přístupu dané osoby k tomu, co nastává.

Planeta v určitém domě naznačuje, jakým druhem projevu působení bude tento přístup přirozeně podmiňován. Pro kočku je "přirozená" touha žrát ptáky, nicméně ji lze vychovat, aby ptáky nelovila. Z hlediska ekologické rovnováhy v přírodě je ovšem pro jakýkoli živý organismus "nejlepší" chovat se podle vlastních instinktů, přičemž smrt se tak stává pouze jednou fází v nekonečném rytmu přírodního procesu. V eposu Bhagavadgíta božská manifestace Kršna učí svého žáka Ardžunu, aby následoval svou dharmu, což u lidí představuje vědomý ekvivalent nutkavých a nevědomých instinktů u zvířat a rostlin. Ardžunovi, vůdci “kasty” Válečníků, je dán pokyn, aby udeřil na nepřátele nikoli v návalu osobní nenávisti, nýbrž jakožto posvěcený prostředník božské Vůle, a aby výsledek zápasu ponechal na této Vůli.

Nachází-li se tedy v prvním domě nějaké osoby planeta Mars, bude taková osoba shledávat zcela "přirozené" jít jakožto jednotlivec kupředu s martovskou impulzivností, a tím, že tak bude činit, dojde taková osoba “nejlépe” k uvědomění si své nejvlastnější “pravdy bytí”, dharmy neboli duchovní identity. Na druhé straně ovšem působení planety Mars na takovou osobu bude pravděpodobně do značné míry individualizované, neboť jeho základním posláním bude odhalit této osobě, kým doopravdy je. Působení Marsu bude nejúčinnější - nejlépe naplní své poslání - bude-li využito, pokud jde o záležitosti prvního domu, a nikoli, pokud jde o záležitosti například pátého domu, milostných vztahů a dětí, nebo druhého a osmého domu, vztahujících se k řízení osobních a manželských záležitostí, atd.

Pochopitelně to neznamená, že působení Marsu se nemůže projevit ve všech životních okolnostech, kde je ho zapotřebí; nicméně typický charakter takového působení by ve výše uvedeném případě měl nést známku vysoce individualizovaného poslání a - v určitém ohledu - přinejmenším by se měl neustále vztahovat k ústřednímu problému sebeobjevování, jestliže právě to má pro osobu s planetou Mars v prvním domě být největším přínosem.

Jsem přesvědčen, že jedině tehdy, když tento základní přístup k planetám a jejich postavení v natálních domech je dobře pochopen, může student astrologie využít tohoto konkrétního astrologického nástroje ke svému plnému prospěchu. Potíž s uváděním konkrétních příkladů spočívá v tom, že postavení planety v domě je pouze jedním z mnoha faktorů, které jsou navzájem v neustálé interakci. Přitom by však mělo být zřejmé, že planety v kterémkoli domě a v kterémkoli znamení horoskopu si vždy zachovávají základní charakter svého působení. Tradiční pojetí, které říká, že planeta je silná nebo slabá, v exaltaci (povýšená) nebo v detrimentu (poškozená) v určitém postavení v domech nebo znameních, je otevřeno ke zkoumání, v každém případě však síla či slabost nemění charakter funkce dané planety. Přinejlepším to může pouze naznačit, zda okolnosti a genetické kódování jsou více či méně příznivé pro projev působení příslušné funkce. Relativně slabé funkci může dominovat vědomí organismu, a dokonce snad i najít náhradní činnosti, jestliže takové činnosti jsou nezbytné pro přežití nebo pro základní poslání jedince; navíc bychom si měli uvědomit, že takzvané disharmonické aspekty mohou být zároveň zdrojem velké síly. Umístění planety velmi blízko jedné z hlavních os horoskopu nicméně činí její působení dominantním prvkem v základním přístupu k životu dané osoby.

To, co následuje, je třeba považovat pouze za soubor všeobecných tvrzení nebo návodů k interpretaci. Zdůrazňuji, že uvedené může být pozměněno mnohými faktory a že žádný astrolog nemůže zjistit, na jaké úrovni se bude funkce planety projevovat v životě jedince, jehož horoskop je zkoumán, ledaže by byl znám nebo hluboce a intuitivně vnímán stav vědomí a vývojový stupeň onoho jedince. Ani tehdy však není možné mít absolutní jistotu, neboť ve většině případů je vpravdě na daném jedinci, jak odpoví na jakoukoli základní výzvu.

VÝZNAM PLANET V DOMECH HOROSKOPU

SLUNCE v každém z domů naznačuje, že druh zkušenosti reprezentovaný příslušným domem bude vyžadovat spontánní vynaložení relativně značného množství životní energie.

V 1.domě by tato energie měla být zaměřena na hledání identity a intuitivního poznání sebe sama. Člověk, jehož Slunce právě vychází, bude pravděpodobně vyba ven vnitřním nadšením, svěží povahou, či prostě robustním zdravím, jež mu umožní s jistotou a převahou vyzařovat podstatu své osobnosti a intenzitu emocí. Sluneční funkce mu bude napomáhat k úspěchu. Nega tivním aspektem tohoto postavení může být pýcha a “nestydatost”.

Ve 2. domě povzbuzuje Slunce vytváření vnitřního nebo vnějšího bohatství, což znamená, že osobnost bude vstřebávat kolektivní, zděděné nebo sociální energie. Tyto kolektivní energie - které se mohou projevovat ve formě peněz - mohou přemoci individualitu příslušné osoby, mohou člověka ovládnout, místo toho, aby on ovládl je. Vitalita se může stát hrabivostí, “mít” může znamenat víc než “být”. Na druhé straně se ovšem takový člověk může stát velmi úspěšným správcem bo hatství, a naplnit tak svůj individuální osud.

Ve 3. domě by měla sluneční vitalita zvýraznit schopnost přizpůsobit se okolnímu světu, což ve speci ficky lidském smyslu znamená inteligenci. Intelektuální úsilí bude přitahovat mohutný proud energie. Silou du cha, který je současně jasný a analytický, je možno do sáhnout osvícení. Slunce ve 3. domě nečiní člověka nutně intelektuálem v obvyklém slova smyslu. Může jej však obdařit mohutnou schopností poskytovat svému okolí životodárnou energii.

Ve 4. domě zdůrazňuje Slunce životodárnou sílu vnitřních zkušeností a vývoje osobnosti, v mnoha případech naznačuje živý kontakt s předky, s domovem a tradicí. Kořeny osobnosti jsou silné a prožitek této síly může přirozeně a spontánně vést k jistému druhu osví cení. Toto postavení Slunce může přinášet sebedůvěru a hlubokou víru ve vlastní “původ”, může však také zna menat nutnost usilovat o jistotu, případně o ni bojovat.

V 5. domě může - ale nemusí - Slunce naznačovat uměleckou tvůrčí sílu a spontánnost v sebevyjádření. Životní síly mají tendenci projevovat se v dobrodruž ných a snad i spekulačních akcích, které jsou obvykle naplněné emocionálním obsahem, často však také egocentrické,pak jsou výrazem vnitřního tlaku, který se zdá být nesnesitelný. Může přitom převládat motiv lásky, jako např. v případě vévody z Windsoru. Může však také jít o silnou touhu po využívání moci a po vůdčím postavení, zejména v situacích, které vyžadují silnou vitalitu. Zde by bylo možno jmenovat Franklina D. Roosevelta a Lenina.

V 6. domě může Slunce naznačovat hodnotu, kterou má cesta služby a oddanosti, tuto cestu může osvěcovat mistrovský jedinec. Tvrdá práce nebo soustředění vyvolá z hloubi osobnosti energie pocházející z prvotního zdroje síly. Krizím a změnám bude takový člověk čelit s velkou silou a důvěrou. Taková osobnost by si měla uvědomit, že proměnlivému osudu je nutno čelit a že je možné mu čelit s úspěchem. Je možno očekávat smysl pro oddanost velmi vzrušujícímu úkolu, avšak Slunce v domě, který se vztahuje také ke zdraví a nemoci, může také naznačovat nutnost využití síly vůle pro sebeuzdravení. Neznamená nízkou vitalitu, nýbrž spíše koncentraci životních energií s cílem překonání určité slabosti, karmy nebo důsledků chyb.

Stojí-li Slunce v 7. domě , směřují životní energie k uplatnění především v meziosobních vztazích. Jedinec obvykle dospěje k jasnému poznání svého hlavního životního úkolu tím, že se spojí s jinými lidmi ve snaze o vytvoření základny, na níž je možno vybudovat pocit spoluúčasti na řešení určitého sociálního úkolu. Takový člověk může být světlem pro své partnery nebo může své poslání nalézt ve zkoumání meziosobních vztahů, jako např. psycholog C. G. Jung. V negativním smyslu to může být autokrat, který využívá svých partnerů k vlastnímu úsilí o dosažení mistrovství. V každém případě zde meziosobní vztahy vyžadují velkou pozornost a také se jim jí dostane. Právě ony přispějí k uplatnění toho nejlepšího, co v jedinci je, podle charakteru jeho osobnosti a podle jeho osudu.

V 8. domě žehná Slunce plodům každého vztahu, jakož i všemu, co rozšiřuje a osvětluje pocit těsného sepětí se skupinovým procesem a zapojení se do něj (sociální či okultní rituál). Může posilovat řídící schopnosti i schopnost ztotožnění se s každou silou, která může člověku pomoci prorazit bariéru známého, egocentrického. Zvýrazňuje využití síly, vznikající ze vztahů a z výsledků nedávné minulosti. Odtud plyne vztah tohoto domu k dědictví.

V 9. domě dává Slunce porozumění, může však také naznačovat nezřízenou ctižádost. Podporuje také snahy o vlastní či skupinovou expanzi. Vyvolává velkou přitažlivou sílu všeho cizího a exotického, jakož i mystického. Zdůrazňuje význam náboženství a filosofického úsilí, životní energie se zaměřuje na poznání základu všech sociálních a kosmických vztahů. Je zapotřebí sledovat a studovat “velké sny”. Nebezpečí zde spočívá v opojení velikostí či ve velikášství, které může vést ke ztrátě kontaktu s každodenní realitou.

10. dům je oblast naplnění a veřejné či profesionální činnosti. V tomto domě tedy může Slunce naznačovat vnější úspěch, vůdčí postavení, společenskou moc a prestiž. Toto postavení může přinášet proslulého otce nebo život v autoritářské společnosti. Může také znamenat, že základní energie osobnosti bude více méně trvale vynakládána na zvládání obtížných či nepříznivých situací. Postavení planety v určitém domě může vyvolávat problémy s druhem síly, kterou planeta reprezentuje. Při tomto postavení Slunce se často dosahuje vynikajících výsledků sebepřemáháním, jindy jde o přirozené, spontánní a nepotlačitelné charisma osobnosti.

V 11. domě stojí Slunce u takových lidí, kteří se vyznačují nadšeným úsilím o sociální či kulturní reformu nebo revoluci, kteří vnášejí novou vitalitu do sociálních či kulturních skupin, k nimž náležejí. Energie těchto lidí se bude orientovat spíše na budoucnost než na naplňování tradičních představ. Mohou to být bojovníci za určitý cíl, jako byli George Washington, Sun Jat- sen nebo Upton Sinclair. Mohou také být výtečnými správci společenského bohatství. Měli by si vážit přátelství a kultivovat svůj vkus.

Slunce ve 12. domě směřuje k osvětlení “nevyřízených” záležitostí z minulosti. Vyjasnění karmy se může stát ústředním životním úkolem, což může znamenat očištění podvědomí a překonání přízraků neprožitého života, ať již ve smyslu reinkarnace, nebo pokud jde o prvních 28 nebo 56 let tohoto současného života. Ke zvládnutí tohoto úkolu bude takový jedinec potřebovat velkou sluneční energii a tento úkol bude stále znovu na sebe poutat jeho pozornost. K osvícení může dojít za pobytu ve vězení nebo během odloučenosti způsobené zdravotní, sociální nebo psychickou krizí. Identifikace s některým velkým vzorem z kolektivního nevědomí může být zdrojem síly pro nový začátek.


LUNA naznačuje v každém domě takovou oblast zkušenosti, která vyžaduje schopnost přizpůsobit se požadavkům každodenního života. Jedinec musí jít po své cestě obezřetně a být ochoten k potřebným kompromisům. Musí se mít na pozoru, aby nepodléhal vlastním náladám nebo požadavkům těch, kdo jsou závislí na jeho vedení či péči.

V 1. domě se tento lunární rys, pokud jde o přizpůsobivost a instinktivní odhad možností a nebezpečí, projevuje v rámci více méně přesně diferencované individualistické struktury. Jedinec potřebuje tuto vlastnost - která se může projevovat také jako důvěra v mateřskou osobnost - k tomu, aby mohl uskutečnit svou jedinečnost a svůj osud. Při určitých aspektech Luny mohou být zkušenosti vztahující se k sebepoznávání povrchní a iracionální. V horoskopu ženy může zkušenost mateřství nabýt rozhodujícího významu pro celý další průběh života.

Ten, kdo má Lunu ve 2. domě, musí pružně využívat všech svých schopností a s otevřeností přijímat všechno, co život přináší. Je-li veřejným činitelem, umělcem nebo spisovatelem, bude ohlas veřejnosti podmiňovat jeho finanční situaci, která bude vždy spíše kolísavá. Osoba s Lunou ve 2. domě se může vyznačovat velkou citlivostí pro potřeby doby a požadavky kolektivního nevědomí.

Luna ve 3. domě by měla povzbuzovat intelektuální činnost a schopnost najít vlastní cestu v narušeném či chaotickém prostředí. Vztahy ke stejně starým osobám či k ženě z příbuzenstva - nebo k ženám vůbec - mohou povzbuzovat fantazii a usměrnit vývoj bystrého intelektu. K překonání náladovosti je zapotřebí objektivity.

Ve 4. domě se Luna vztahuje převážně na vliv matky a na city, které člověk chová ke svému domovu a k vlastní tradici. Takový jedinec často opouští své psychické základy, možná ze strachu před rušivými konfrontacemi. Pro přežití či pro mír v duši potřebuje značnou schopnost vcítit se do pocitů jiných lidí a do atmosféry místa, kde žije. Tato schopnost však také může vyvolat problémy příliš subjektivním přístupem k tvrdé životní realitě.

Luna v 5. domě může povzbuzovat básnickou představivost, ale také nestálý citový život, který je řízen vášněmi. Funkce Luny zde vytváří buď matku, nebo mystickou Mzu, která inspiruje umělce. Matka s tímto postavením Luny by neměla dopustit, aby se její děti staly na ní psychicky závislými, i když velmi potřebují její vedení.

V 6. domě může Luna přinášet velké porozumění pro potřebu změny a nové orientace. Jedinec potřebuje tuto lunární funkci k tomu, aby se dokázal přizpůsobit často velmi namáhavým pracovním podmínkám nebo se vyrovnal se zdravotními potížemi. V obtížných obdobích může toužit po někom, kdo by o něho pečoval, místo toho by se však měl spolehnout na svou schopnost přizpůsobit se a přijímat účinné kompromisy.

V 7. domě by měla Luna poskytovat pochopení pro zvláštnosti a potřeby partnera. Pružnost v meziosobních vztazích, zejména v manželství, je velmi důležitá. Vztah sám o sobě by měl být posilován a měla by mu být věnována větší pozornost než partnerovi. Měl by být zvolen takový partner, který dokáže reagovat na projevy vlastní psychiky, zejména jde-li o 7. dům v horoskopu muže.

V 8. domě by se funkce Luny měla vztahovat ke schopnosti předvídat vývojové trendy v oblasti praktického podnikání, případně k potřebě zaujímat chápavé postoje k náladám veřejnosti. Na tomto poli zkušenosti může být Luna magickým zrcadlem, které odhaluje činnost neviditelných sil. Stojí-li však v neharmonických aspektech k některým planetám, může takto aspektovaná Luna přinášet zmatek a pasivitu vůči elementárním silám. Dobrý návod a analytický, praktický duch má v takovém případě velkou cenu.

V 9. domě naznačuje Luna potenciální schopnost přizpůsobit se nezvyklým a snad i exotickým nebo transcendentním podmínkám existence, jakož i schopnost přijímání nových pojetí a symbolů. Toto postavení Luny je velmi cenné pro ty, kdo plní velké úkoly nebo hledají metafyzické pravdy a abstraktní principy. Umožňuje vědomí zpracovat to, co duch nedokáže rozumově analyazovat. V některých případech může poskytovat jasnovidecké schopnosti nebo bystré chápání spodních proudů v politice, jakož i schopnost formulovat použitelné operační plány.

V 10. domě naznačuje Luna schopnost uskutečňovat velké projekty nebo společenské plány v případě, že jsou praktické a užitečné. Zrozenec dokáže přesně odhadnout, co je v daném okamžiku třeba, i náladu veřejnosti ve vztahu k sociální a politické situaci. Potřebný čin pak následuje zcela snadno, není-li ovšem funkce Luny narušena jinými faktory. Prezident Franklin D. Roosevelt je dobrým příkladem pro Lunu v 10. domě, v jejíž blízkosti však stojí silný Mars, který dává impuls k jeho veřejné činnosti. Dalším příkladem může být Gándhí.

V 11. domě může Luna vyjadřovat úspěchy společnosti nebo její způsob života a přináší jedinci dobré přátele i pocity uvolnění. Zrozenec však také může mít silné vědomí sociální nespravedlnosti a společenských zlořádů spolu se schopností vyjádřit kolektivní pocit nespokojenosti a snad i vzpoury. V tradičním horoskopu Jany z Arcu je Luna v 11. domě v konjunkci s Jupiterem, což je značně výmluvné postavení pro osobnost, jejíž “hlasy” vedly k povstání a k osvobození porobené vlasti.

Ve 12. domě může Luna naznačovat psychické nadání nebo schopnost ducha zpracovat význam přechodu od končícího cyklu ke zrodu nového. Všechno závisí na tom, jak se této schopnosti využije. Může totiž jedince přemoci a uvést ve zmatek, může také náhle přivodit karmu a vést tak k jakémusi konečnému zúčtování. Člověk se pak musí vyvarovat pasivního postoje nebo deprese a nesmí se příliš poddávat vlivu kolektivního nevědomí či vlastních komplexů.


MERKUR v některém z domů naznačuje oblast zkušenosti, v níž se může nejúčinněji uplatnit schopnost sdělovat informace, hodnotit minulé zkušenosti a uvádět tyto zkušenosti do vzájemných vztahů. Ukazuje také podmínky, které jsou k uplatnění této schopnosti zapotřebí.

Stojí-li Merkur v 1. domě , bude mít člověk sklon využívat svých duševních schopností k tomu, aby objevil podstatu svého bytí a svého osudu. Svou odlišnost od ostatních lidí bude spatřovat ve svém rozumovém přístupu k vlastním problémům. Mnoho zde bude záviset na tom, zda Slunce stojí pod či nad obzorem. V horoskopu hinduistického mystika Rámakrišny stojí Merkur a Jupiter v 1. domě, avšak Slunce a Luna jsou v konjunkci ve 12. domě, čímž byly jeho náboženské životní energie polarizovány.

Ve 2. domě může Merkur vyvolávat nutnost intelektuálně se zaměřit na finanční nebo správní problémy, případně na způsoby využítí myšlenkových popudů vycházejících z vlastní kultury například ke zlepšení přírodních produktů, výrobních postupů či určitého výrobku. Je zde možnost vydělat peníze intelektuálním úsilím.

Ve 3.domě působí Merkur v oblasti zkušenosti, ve které se zvlášť dobře uplatňuje. Ve vztahu k okolnímu světu je nutno klást důraz na intelektuální schopnosti, procesy učení a vše, co souvisí se sdělováním informací. Toto postavení je velmi příznivé pro ty, kdo se věnují vědeckým výzkumům (Louis Pasteur).

Ve 4. domě by měl Merkur poskytovat zejména sílu intelektuální koncentrace spolu se schopností rozpoznat nejvhodnější prostředky k vytvoření pevného základu osobní jistoty a síly charakteru. Někdy je při tomto postavení duševní život člověka ovládán národními či náboženskými tradicemi.

V 5. domě může Merkur přinášet literární nadání a schopnosti vyjadřovat vlastní citové impulsy formou sdělitelnou jiným lidem. Tvůrčí impulsy však mohou být příliš systematické a formální, čímž mohou ztrácet na určitosti a spontánnosti. Jinak také může jít o ducha poháněného emocemi a egocentrismem.

V 6. domě má Merkur vztah k duševní práci. Ukazuje význam využití duchovního potenciálu pro vlastní práci nebo pro oddanou službu nějakému úkolu či velké osobnosti. 6. dům se vztahuje ke krizovým situacím a k přeměně sebe sama, duch by proto měl být pružný, kritický a schopný objektivity vůči vlastnímu citovému životu i emocím druhých. K osobnostem s Merkurem v 6. domě patří C.G.Jung, Franklin D. Roosevelt a V.I.Lenin.

Merkur v 7. domě příznivě ovlivňuje kontakty s intelektuály a všechny činnosti, které definují meziosobní vztahy: smlouvy a intelektuální dohody všeho druhu. Duch bude dosahovat zralosti spíše pomocí vztahů k lidem než studiem knih. Člověk by měl být v každém ohledu objektivní a usilovat o odstranění nejasností.

V 8. domě přispívá Merkur k vypracování praktických detailů smluv na všech úrovních. Měl by také dodávat objektivitu pocitům sdílení a snahám o transcendentní zkušenosti. V tomto domě nabývá Merkur větší hloubky, jako tomu bylo např. v životě Ralpha Walda Emersona.

V 9. domě umožňuje Merkur jasné definování abstraktních představ nebo náboženských vnuknutí, či opatrné plánování dalekých cest a pokusů o rozsáhlou expanzi. Posiluje schopnost člověka vzpomínat si na své sny a pomáhá mu pozrozumět významu neobvyklých zkušeností pro vlastní individualitu a její úkol.

V 10. domě přináší Merkur s jistou pravděpodobností intelektuální základ pro poslání jedince. Vytváří potřebu jasného definování vlastní vědomé účasti v určitém společenství či společnosti jako celku. Dává sklon angažovat se v naléhavých sociálních či pracovních problémech, neboť zrozenec je přesvědčen o své schopnosti nalézt jejich řešení.

V 11. domě může Merkur přinášet mnoho cenných společenských kontaktů s intelektuály. Zrozenec by se měl především zaměřit na studium a hodnocení minulosti a na plánování lepší budoucnosti. Přátelé od něho očekávají duchovní podněty a intelektuální rady. Měl by se pokusit jasně formulovat vlastní naděje a přání.

Ve 12. domě naznačuje Merkur život obrácený dovnitř, život v meditaci, možná věnovaný transcendentním úkolům. Společnost nebo nemoc může jedince přinutit, aby se zřekl vnější aktivity. Velká pozornost by měla být věnována vnuknutím, myšlenkám nebo vnitřnímu vedení. Duch se může zaměřit na odstranění socíálních krizí nebo křivd či na vlastní karmu a podvědomé pudy.


VENUŠE v jednom z domů naznačuje oblast zkušenosti, v níž se bude touha po meziosobních vztazích a sdílení hodnot uplatňovat spontánně a s největší účinností a v níž tento druh zkušenosti nabývá pro zrozence největšího významu.

Osoba s Venuší v 1. domě bude pravděpodobně usilovat o poznání své jedinečné povahy a svého individuálního úkolu otevřeným a magicky přitažlivým způsobem, protože vycítí, že toto poznání zahrnuje i její vztahy k ostatním lidem. Bude zde sklon vztahovat na sebe sama všechno, co se uskuteční ve spolupráci s jinými. Takový člověk chce především to, co přinášejí milostné zkušenosti a kulturní hodnoty. Přitahuje jiné lidi, avšak často jen proto, aby si je přisvojil.

V 2. domě se může vlastnický charakter Venuše projevovat velmi silně. V nitru takového jedince může vzniknout významný trend, který vychází z jeho kulturní nebo rodové minulosti a vede k jejímu naplnění. Pokud toto postavení Venuše přináší bohatství, měl by člověk toto působení uplatňovat ve svém životě harmonicky a smysluplně, neměl by majetku podřizovat lásku ani jiné hodnoty.

Člověk s Venuší ve 3. domě se bude chtít dělit o hodnoty a lásku s blízkými lidmi, příbuznými a sousedy. Venuše v tomto domě podporuje snahu utvářet co nejlépe nejbližší okolí. Takový člověk by měl usilovat o zkrášlení a harmonizování psychického a psychologicko- sociálního životního prostředí, měl by k čirému intelektuálnímu oportunismu přidávat vlídnost.

Ve 4. domě přináší Venuše harmonický domov a vede k tomu, abychom vlastní pocit zakořenění v rodině, v zemi a tradici chápali ve smyslu vlastní odpovědnosti, kterou máme uplatňovat v rámci těchto hodnot. Jistý stupeň introverze může být užitečný, protože jedinec musí najít smysl svých citů.

Venuše v 5. domě naznačuje, že taková osoba dospěje ke zhodnocení vlastního života a k pochopení své povahy nejlépe tím, že se bude věnovat tvůrčí činnosti, nebo se přidruží k někomu, kdo ji bude podněcovat k odhalení archetypální pravdy jejího bytí. Jedinec se musí projevovat navenek, aby spatřil odraz své tváře v očích a lásce druhého člověka. I když takovéto projekci bude stále něco bránit, bude o ni vytrvale usilovat. Může přitom jít o sebeprojekci do vlastního dítěte: je-li tomu tak, je nutno se vyhnout příliš silné fixaci a vlastnickým sklonům.

V 6. domě vyzařuje Venuše do zkoušek, které přináší doba přechodu, vřelou naději a víru, neboť kritické stadium mezi dvěma stavy lze snáze pochopit na základě smyslu celého procesu existence. Služba může být prodchnuta láskou, pracovní rutina vzájemným pochopením mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Citový život žáka se může soustředit na mistra a může být skutečně obětován. Obvykle je to však podmíněno obtížným překonáním vlastního já a změnou citové polarizace.

7. dům je teoreticky onou oblastí zkušeností, ve které může Venuše vskutku zazářit, může však také vyžadovat, abychom v každém intimním vztahu hledali jeho nejhlubší smysl a jeho základní hodnotu. Kvalitě vztahu může být přisuzován větší význam než osobě partnera: bez vztahu by však byl život pustý. Neharmonické aspekty k Venuši mohou potřebě vztahu dodat negativní, anebo dokonce sadistický chatakter. Adolf Hitler je výmluvným příkladem pro Venuší působící na cestě ničení. Venuše byla rovněž vládkyní jeho Ascendentu ve Vahách. Venuše může poskytovat lásku, ale také ničit.

V 8. domě poskytuje Venuše příznivé výsledky obchodních dohod a všech druhů smluv. Dělení mezi partnery probíhá obvykle harmonicky, přičemž nemusí vždy jít jen o peníze. Venuše v tomto domě by měla spojovat v lásce členy skupiny, která něco vytváří, či skupinu hledačů trancendentních pravd. Měla by napomáhat tomu, aby hodnota a význam skupiny neztratily na přesvědčivosti.

Typickým zkušenostem 9. domu by měla Venuše dodávat smysl pro individuální hodnotu, který může snadno ztratit člověk ctižádostivý nebo usilující o únik do exotických či pseudomystických oblastí vědomí. Venuše v tomto domě může každému dobrodružství a každé dlouhé cestě dodat lesk a vzrušení. Tvůrčímu umělci může poskytnout představivost inspirovanou náboženskými, metafyzickými nebo kosmickými motivy.

V 10. domě může Venuše přinášet umělecké nadání nebo schopnost organizovat a stmelovat skupiny lidí - nebo věcí - a dávat jim smysluplnou formu. Je to příznivé postavení pro půvabnou a inteligentní ženu, která chce mít salón, v němž se setkávají významní lidé. Taková žena pak může hrát významnou roli tím, že umožňuje setkání vhodných lidí pro (z jejího hlediska) správný účel.

V 11. domě může být Venuše silným magnetem určujícím oblasti přitažlivé síly, v nichž se lidé mohou těšit z výsledků své veřejné nebo profesionální činnosti buď jako přátelé, nebo jako vyznavači společného ideálu. K možným zkušenostem zde patří láska ke kráse a k umění nebo hluboký soucit s lidmi, které společnost utlačuje. Venuše v tomto domě vytváří velkého humanistu i kultivovaného vzdělance. Společenské hodnoty budou pravděpodobně kladeny výše než hodnoty osobní.

Ve 12. domě může Venuše představovat buď závislost na tradičních hodnotách a na ziscích ze státních institucí, nebo snahu jedince těžit z vlastní minulosti a z úspěchů své společnosti, většinou s cílem vytvořit si dobrou základnu pro nový začátek. Špatně aspektovaná Venuše ve 12. domě může svědčit o emočních komplexech, které je nutno zkoumat a zvládnout, pravděpodobně na odloučeném či uzavřeném místě.


MARS v jednom z domů odhaluje oblast zkušenosti a okolnosti, v nichž je možno, pokud jde o individuální osud člověka, co nejúspěšněji uplatnit fyzickou sílu, iniciativu při uskutečňování vlastních cílů i jistou dávku agresivity.

V 1. domě můžeme Martovy energie nejlépe využít k tomu, abychom pronikli za jevy a proklestili si cestu do centra vlastního nejhlubšího bytí. Obvykle nalezneme obraz sebe sama nejlépe pomocí činnosti, které se cele věnujeme. Dobrým příkladem je prezident Theodore Roosevelt, který poskytl silný impuls americké expanzivní politice. Své zdravotní potíže kompenzoval Roosevelt tím, že se stal symbolem agrese.

Mars v 2. domě neznamená nedostatek peněz, jak tvrdí někteří astrologové, nýbrž neustálé utrácení, které znemožňuje vytvoření úspor. Ve finančních záležitostech se zrozenec vystavuje rizikům, snad na základě iracionálních popudů. Osoba s Martem v 2. domě může být finanční génius nebo pouhý marnotratník.

Ve 3. domě naznačuje Mars potřebu iniciativy a odvahy v záležitostech, které mají vliv na okolí. V opačném smyslu může znamenat vliv agresivních sourozenců, příbuzných nebo sousedů, který vede jedince k tomu, aby svůj pružný intelekt využíval k rychlému jednání. Duch bude pravděpodobně bystrý a analytický, možná kousavý, pokud by jeho názory byly napadány. Dante, Victor Hugo, Pasteur a Harold Wilson měli Marta ve 3. domě.

Ve 4. domě může Mars v domácím životě vyvolávat situace, které člověka rozčilují a roztrpčují; tyto situace jsou výzvou, aby zaujal pozitivní postoj. Výrazně se může projevit snaha bojovat proti zkažené tradici, jako je tomu v případě Martina Luthera. Jedinec se může vytrvale snažit o nalezení pevné základny pro svou vlastní aktivitu bez ohledu na překážky nebo nátlak rodiny.

V 5. domě, který se vztahuje na silné emoce a sebevyjádření, poskytuje Mars touhám jedince neobyčejnou sílu a velikost. Může zvýraznit uplatňování vůle, hodnotu bezvýhradné sebeprojekce a přijímání rizika. Měl by povzbuzovat sílu víry a uměleckou představivost. Účel, na který se vůle a přestavivost zaměřuje, záleží na úrovni, na níž se jedinec projevuje. Lenin a papež Pius XII. měli takto postaveného Marta.

Mars v 6. domě mnohdy naznačuje vrozené úsilí o překonání nějakého postižení - často tělesného - a vůli změnit sebe sama prací, tréninkem, službou anebo oddaností nějaké věci. Nemoc je považována za výzvu k usilování o uzdravení či o vyšší formu zdraví. Mary Baker Eddyová, která měla Marta v tomto domě, založila “Kristovu církev” na vědecky formulované bázi víry, vůle a odmítání zla.

Osoba s Martem v 7. domě bude horlivě usilovat o jakoukoli formu těsného spolužití. Takový člověk by měl projevovat iniciativu v mezilidských vztazích a hledat partnery, v nichž dokáže vzbudit nadšení pro úkol , který možná vytýčila jeho představivost a víra. Potíže s partnery se mu stanou popudem k tomu, aby zaměřil svoji vůli na přežití a získání síly.

V 8. domě vybízí Mars k tomu, aby člověk zaujímal agresivní, nebo alespoň pevný postoj v obchodních záležitostech, a aby povzbuzoval skupinu svých spolupracovníků k činům. V tomto postavení je Mars vůdcem sociálních nebo okultních rituálů a často vede jiné lidi k určitému cíli impulzivně a nezodpovědně.

Mars v 9.domě způsobuje, že člověk s nezdolnou silou a odvahou usiluje o uskutečnění velkolepých záměrů, ať již usiluje o získání bohatství, moci, či pravdu nebo poznání Boha. Toto postavení by mělo být příznivé pro prokurátory a advokáty, jakož i pro politiky v období národní expanze; je příznačné pro vnitřní impulsy, které z Disraeliho učinily symbol britské rozpínavosti.

Zkušenosti 10. domu může Mars dodat energii a sílu, která žene jedince k úspěchům na veřejnosti a ke slávě. Mohou se vyskytovat překážky, které je nutno překonat, ale dobrý boj je něco, co je žádoucí. Úspěchu dosáhne zrozenec především iniciativou, odvahou a vírou. Svou energii bude vynakládat na veřejné účely. Jako příklad lze uvést opět F.D. Roosevelta a skladatele Richarda Wagnera.

V 11. domě by se měl Mars projevovat jako síla vůle v boji za uskutečnění vlastních ideálů. Člověk bude muset pozitivně přistupovat k přátelství nebo k podpoře kulturních či duchovních cílů. To může znamenat nepříjemnosti anebo intelektuální spory, které budou ostré a nabité emocemi. Toto postavení je příznivé pro reformátory a kritiky sociální nespravedlnosti.

Člověk, který má Mars ve 12. domě, může ve své vzpouře proti společnosti nebo jejímu nevědomí, někdy také v boji proti kolektivnímu nevědomí lidstva jít až do krajnosti. Martova síla může být využita k překonání starých iluzí nebo “karmických pozůstatků” s cílem naplnění a proměny minulosti, nebo prostě k tomu, že jedinec prosazuje své nároky vůči sociálním institucím. Příkladem pro první možnost může být velký indický politický vůdce, jogín a básník Šrí Aurobindo.


JUPITER v jednom z domů nemusí znamenat “velké štěstí” v záležitosteh, které tento dům představuje. Jupiter naznačuje, ve které oblasti života je možno nejúčinněji uplatnit snahu o naplnění života. V podstatě symbolizuje Jupiter lidské kamarádství a růst blahobytu nebo síly jako výsledků soužití a spolupráce.

SATURN je ve většině oblastí Jupiterovým protipólem, protože představuje snahu o sebeomezení, která má zajistit větší jistotu a soustředěnější způsob činnosti. Vzhledem k tomu, že člověk v podstatě představuje sociální jednotku, nalézá funkce Saturna své pravé pole působnosti ve výsledku působení Jupitera, t.j. v oblasti společenských vztahů. Saturn dodává člověku jistotu, že jej jeho společnost přijímá a že v ní má zajištěno své místo.

V 1. domě Jupiter naznačuje, že jedinec nalezne sebe sama pomocí uplatnění vlastní autority a svých řídících schopností. Guru uskutečňuje své “božské vlastnosti” rozšiřováním svého vědomí v rámci kruhu svých žáků a následovníků, manažer potřebuje sociální aktivity, které je nutno spravovat. Je zde zásadní nezbytnost využívání tradičních hodnot, které ve skupině platí.

Jestliže stojí v 1. domě Saturn, poukazuje na potřebu definovat pro sebe a skrze sebe sama to, čím člověk je. Je zde tendence ke lpění na formě nebo na všem, co dodává konkrétní formu intuici a vnitřním impulsům. Takové lpění svědčí o tom, že přežití či duševní zdraví může záviset na jasné definici a na pevném bodě. Žádné postavení Saturna není “špatné”. Saturn nepřináší negativní výsledky v oblasti zkušenosti naznačené domem. Říká prostě, jak má člověk nejlépe této zkušenosti využít a kde bude sebeochraňující a na sebe zaměřená Saturnova síla nejúčinněji působit.

V 2. domě dodává Jupiter zkušenosti vlastnění pocit hojnosti, někdy až přesycení. Funkce Jupitera vede k tomu, abychom hmotné či duchovní statky spravovali v souladu s jejich uznávaným společenským uplatněním. Vlastník by se měl považovat za správce tohoto bohatsví ve prospěch společnosti, protože hodnota jeho bohatství má společenský charakter. Sobecké využívání privilegií je negativním aspektem tohoto postavení Jupitera.

Stoji-li ve 2. domě Saturn, neznamená to nepřítomnost majetku, nýbrž skutečnost, že v pojetí a pocitu vlastnictví dochází ke krystalizaci. Převládá zde strnulost minulých sociálních zvyklostí, protože jedinec má pocit nejistoty. Jeho úkolem je soustředit svůj smysl pro vlastnictví tam, kde může mít pocit jistoty: do sebe sama. Neměl by usilovat o expanzi do stále větších nových oblastí, ale měl by se naopak soustředit na své vlastní tradiční hodnoty. Karikaturou tohoto snažení je starý lakomec.

Ve 3. domě by měl Jupiter dopomoci k rozvoji zkušenostem, jež jsou vlastní této oblasti. Při úsilí nejen o pouze uspokojivé, ale o stimulující přizpůsobení se požadavkům okolního světa by se měl rozum opírat o velké sociální a morální nebo náboženské myšlenky. Osoba by měla vyhledávat možnosti, které souvisí s experimentováním, učením nebo s předáváním informací v duchu přátelství a sociálního cítění; duch by měl shromažďovat velké množství informací a zpracovávat je tak, aby sloužily jako základ pro abstraktní zobecnění a zásady organizace.

Naproti tomu by měl Saturn ve 3. domě naučit zrozence soustředění na podstatné věci, a obezřetnosti, objektivitě a hospodárnému využívání prostředků. To vše mu umožní formulovat nebo sdělovat své vědění. Bezprostřední okolí může být nebezpečné, jedinec může na jeho tlak přecitlivěle reagovat. Mladá osobnost musí být ochraňována, aby se mohla zdravě rozvíjet.

Ve 4. domě dává Jupiter předpoklady pro rozšíření společenské základny osobnosti a pro vytvoření skutečného společenství ze všech členů zrozencovy domácnosti. Zkušenosti vztahující se na rozvoj osobnosti a na ztotožnění se s tradicí či určitou zemí se uplatní nejlépe tehdy, když jsou přijímány s optimismem a důvěrou ve spolupráci všech zúčastněných. V negativním smyslu může toto postavení znamenat, že jedinec se pyšní svými předky či rodinným majetkem. Také zde může jít o přehnanou honbu za ziskem či o snahu shromažďovat kolem sebe obdivovatele vlastní osoby.

Saturn ve 4. domě působí omezení domáckého života, obrací energie osoby zpět k výchozímu bodu a vnucuje jejímu vědomí přísný morální kodex či ustrnulý vzorec osobnosti vyplývající ze strachu a nejistoty. Tento vliv může mít svou cenu, je-li ho zapotřebí pro život ve smyslu správné hierarchie hodnot. Jedinec by neměl opouštět svou vlastní hlubinu a vždy by měl opatrně zkoumat půdu pod svýma nohama. Saturn ve 4. domě může naznačovat karmickou situaci doma či velký tlak ze strany rodičů, ještě více obtíží však může přinášet Jupiter přehnaným optimismem a hluboce zakořeněnou touhou po “velkých věcech”.

V 5. domě dává Jupiter množnost plného a velkorysého milostného života zahrnujícího bohaté a temperamentní lidi. Jedinec by si měl i v těžkých dobách zachovávat důvěru ve svůj budoucí úspěch. Vyučování a výchova by se pro něho mohly stát plodnými oblastmi činnosti. Může věřit ve své společenské poslání, i kdyby tato víra měla sloužit pouze k tomu, aby podporovala jeho pokusy o vyjádření vlastního já. Jupiterova funkce v 5. domě může vyvolávat touhu po sebeuspokojení a pohodlném životě, k jejímuž naplnění jedinec využívá jiných lidí.

Saturn v 5. domě naopak vyvolává zdrženlivost v úsilí o sebevyjádření a ve sklonu k riziku v lásce, spekulaci a ve hře, protože způsobuje pocit nebezpečí a nejistotu, která se projevuje jako plachost a únik ze společnosti. Saturn v tomto postavení však také může dodávat větší hloubku tvůrčí činnosti, i když omezuje tvořivost na malý počet děl či na velmi vybrané nebo technické obory. Právě omezení však mohou vytvářet základnu pro úspěch či slávu jedince - jako v připadě hluché a slepé Helen Kellerové.

Jupiter v 6. domě staví do popředí vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem či mezi učitelem a žákem. Vytváří porozumění a náklonnost, aniž přitom oslabuje smysl pro odpovědnost nebo autoritu. Poskytuje aktivní zájem o pracovní problémy či o všechy formy léčení. Člověk, který prožívá krizi či proměnu, by si měl zachovat naději a důvěru, léčitel či rádce by se měl plně věnovat svému úkolu. Člověk by se neměl snažit působit důležitě a neměl by usilovat o to, aby byl jakýmkoli způsobem uctíván.

Saturn v 6. domě zvýrazňuje pocity méněcennosti, pokud jde o zdraví, sílu nebo společenské schopnosti a zdůrazňuje tím potřebu cvičení, sebekázně a čistého, skromného života. Je užitečné cvičit vůli, což může posílit ego, ale také vytvářet strnulý charakter. Kázeň by se neměla proměnit ve strnulou závislost na neměnné rutině, která nepřipouští žádné alternativy.

V 7. domě ukazuje Jupiter hodnotu prohlubujícího se porozumění pro meziosobní vztahy a pro náklonnost k lidem. Zkušenost partnerství by měla být chápána ve smyslu společenského a kulturního úkolu, t.j. jako základ pro účinnější součinnost s vlastním společenstvím nebo se společností. Je-li Ascendent zrozence ve Střelci, bude taková osoba hledat svou vlastní podstatu s pomocí vztahů. Takový člověk bude buď usilovat o vztahy k množství různých lidí, nebo o vztah k osobě, která mu může ukázat mnoho možných cest ke sdílení myšlenek a energií. Příklad: C. G. Jung.

Saturn v 7. domě se vztahuje k omezenému, ale pravděpodobně velmi intenzivnímu citu pro meziosobní vztah. Bezpečnost vztahu bude vyžadovat respektování stanovených pravidel tradičních rituálů. Určitá vrozená plachost či úzkost musí být překonána společenskými mechanismy, které jedince chrání, nebo - v některých případech - maskou agresivity. Může dojít k přenesení role otce na manžela nebo na autoritativní postavy ze společnosti, jejichž ctižádost vyžaduje bezvýhradnou poslušnost, avšak plní v životě významný úkol.

V 8. domě poukazuje Jupiter na potřebu účinně a velkoryse spravovat plody jakéhokoli partnerství. Společnost od takového vůdce nějaké skupiny bude potřebovat schopnost porozumění, rozvážnost a smysl pro poctivou hru. Jeho vrozené společenské cítění bude vyhledávat situace, které mu umožní pracovat ve skupině a plnit řídící funkci při nějaké rituální činnosti.

Také Saturn v 8. domě přívádí osobnost do vztahu ke skupině, ale především proto, aby pomocí své společenské aktivity a tím, že získá možnost podělit se o své problémy a snad i o svůj strach s ostatními, nalezla větší jistotu. Takový člověk by se měl snažit načerpat co nejvíce skupinové energie, může však také odmítat podílet se na něčem, co považuje za nejisté nebo co přesahuje hranice jeho představivosti. Pokud se však přesto zúčastní, může se cítit osamělý a nabýt dojmu, že úkol přesahuje jeho síly.

9. dům představuje pole zkušenosti, na němž může Jupiter zazářit ve vší své nádheře a povzbudit buď silnou společenskou ctižádost a touhu po moci, nebo horlivé úsilí o pochopení procesu existence, ať již na společenské, právní, historické, náboženské, či na kosmické úrovni. Duch - a snad i ego - dosahuje stále větší šíře ve snaze o pochopení dějů a jejich redukování na použitelné vztahy nebo vzorce. Nebezpečí zde spočívá ve fanatismu či ve ztrátě individuality uprostřed příliš velkolepých projektů.

Saturn v 9. domě může rovněž podporovat myšlenku expanze, vyžaduje však, aby každý krok procesu byl dobře zabezpečen. Abstraktní ideu nebo mystickou zkušenost je nutno převést do konkrétní formy. “Prožitek Boha” sdělený osvícenou duší se v rukou jejích následovníků stane institucionálním souborem symbolů. Ctižádost směřuje k omezení osobnosti na cokoli, co zajišťuje hodnost a postavení na tradičním základě.

Jupiter v 10. domě vyžaduje, aby jedinec usiloval o velké role, jejichž společenská, politická či náboženská síla se veřejně ukazuje a oslavuje. Může se do takového společenského postavení narodit (královna Viktorie) nebo dlouholetým úsilím dosáhnout slávy a uznání (Victor Hugo, George Gershwin). I v případě, že jedinec nedosáhne veřejného ocenění, měl by ve svém vědomí stále živit snahu podílet se významnou měrou na životě společnosti nebo na obecných lidských záležitostech. Tato úloha je podstatou jeho osudu, i když snad bude nucen překonávat osobní překážky.

Také Saturn v 10. domě bude zaměřovat život jedince na společenskou aktivitu, ale výsledky této činnosti budou často sloužit především k tomu, aby dodávaly osobnosti trvalý pocit jistoty a snad i neotřesitelnou pozici síly. Přesto se takto postavený Saturn v některých případech vztahuje k cílenému využívání společenské nebo politické moci pro úkoly, které alespoň zpočátku slouží blahobytu společenství nebo národa, v případě společenství či národa žijícího v nepříznivé a nebezpečné situaci. Hitler je dobrým příkladem pro toto postavení Saturna, rovněž tak Napoleon; dále jsou to britský ministerský předseda Benjamin Disraeli a zakladatel moderní Číny Sun Jat-sen. Tradiční představa, že Satrun v 10. domě znamená politický úspěch, který vede k porážce, nemusí platit ve všech případech. Ostatně v humanistické astrologii nejsou důležité události, ale stav vědomí jedince. Napoleon, Disraeli i Hitler měli “úspěch” v tom, že se stali symboly v dějinách západního světa; rolikterá jim byla určena, tak zřejmě splnili.

Jupiter v 11. domě naznačuje, že jedinec má zaměřit své schopnosti na uplatnění svých ideálů v rámci společnosti. Dobrým příkladem úspěchu v tomto smyslu je Henry Fond, jakož i vůdce Mormonů Brigham Young. Ideál však může spočívat také v zajištění příjemného života s přáteli po odchodu do důchodu. Úspěch v povolání je přitom chápán ve smyslu finančních výsledků, které zajistí pohodlný život ve stáří.

Saturn v 11. domě zdůrazňuje osobní motivy, cenu přátel a kulturních kontaktů ve smyslu zajištěných požitků. Zatímco Jupiter v 11. domě může usilovat o významnou společenskou změnu - Ford bezpochyby přímo či nepřímo změnil život miliard lidí - podporuje Saturn konservativní a tradiční hlediska a strnulé postoje, jako v případě královny Viktorie. Dokonce i ve styku s přáteli může jedinec pociťovat potřebu spoléhat se na formalismus a morální tabu, přestože této Saturnovy funkce lze využít prostě k vyjádření snů nebo jako symbolu smrti a deprese.

Ve 12. domě může mít Jupiter mnoho významů podle toho, jaký byl základní vztah jedince k jeho společnosti a ke kultuře jeho doby. Může přinášet bohatství, pocty a pohodlný život na konci cyklu zkušeností, který představoval úspěšný společenský vzestup. Soucitné a sociálně angažované osoby může vést k tomu, že poskytnou přátelství a náklonnost lidem, které zranila bezohledná společnost. Z tvůrčích osobností může učinit symboly velkých vymožeností kulturní epochy chýlící se ke konci, jakým se stal Dante na sklonku středověku. Může přinášet proměnu podvědomí osoby a přínosné využívání snů, dovnitř obrácenému životu v meditaci může dodat vědomí duchovního vedení - zejména v dobách společenské krize - a snad také vůli k sebeobětování.

Saturn ve 12. domě může vést člověka k tomu, aby vyjádřil podvědomé obrazy nebo vnitřní tlak konkrétní, viditlenou či slyšitelnou formou. Z psychické nejistoty vzejde touha po všem, co by zmatenému vnitřnímu životu dodalo řád a stabilitu, zejména je-li okolní společnost ve zmatku nebo jestliže jedinci vnutila izolaci nebo exil. 12. dům se nazývá “domem karmy a svázanosti”. To sice nemusí platit, avšak Saturn přece jen zdůrazňuje význam vyrovnání se “nedokončenou záležitostí” z minulosti, což mohou někteří vzkládat jako “minulé životy”, ať již tento dvojznačný výraz chápeme v jakémkoli smyslu.


Vzhledem k tomu, že se planety za oběžnou dráhou Saturna zdržují v jednom znamení zvířetníku několik let, je postavení, které zaujímají v domech horoskopu, zvlášť významné. Tyto planety reprezentují hluboké a radikální procesy přeměny a problém interpretace spočívá v tom, že je nutno intuitivně určit způsob, jak může jedinec na tyto procesy reagovat, a zejména to, zda je schopen reagovat konstruktivně a pozitivně.


URAN v některém z domů naznačuje druh zkušenosti, který umožní nejúčinnější uplatnění síly proměny a obnovy v hlubině bytí. V některých případech jsou jen malé předpoklady pro radikální proměnu a osoba by nedokázala čelit ještě ostřejším krizím. Avšak zdánlivě bezvýznamná krize může někdy pouze ohlašovat dalekosáhlou a úplnou proměnu, která se uskutečňuje pod rovinou vědomí. Transit Urana přes Slunce v radixu osoby naznačuje téměř ve všech případech hlubokou změnu, nelze však s určitostí říci, jak se tato změna projeví. Především půjde o změnu vědomí a postoje, což se může projevit formou šoku, vyvolaného nějakou krizí. Takový šok je však ve skutečnosti důsledkem osudu jedince. S určitou nejistotou je proto nutno počítat i při interpretaci významu Urana v jednotlivých domech horoskopu.

V 1. domě Uran naznačuje, že zrozenec bude svou základní pravdu nalézat především v krizích, které jej povedou k tomu, aby si alespoň sám pro sebe určil své postavení a své cíle. Jedinec bude postupovat od krize ke krizi, z nichž každá mu může přinést osvícení. Je to situace rozeného reformátora nebo vůdce ve věci, při níž jde o změnu daného stavu. (Annie Besantová, Mary Baker Eddyová, Cromwell.)

Vlivem Urana ve 2. domě mohou nenadálé události změnit finanční situaci osoby, nebo genetické faktory mohou vyvolat fyziologické poruchy. Jedinec se může vzdát rodinného bohatství a vyjádřit svůj odmítavý postoj tím, že bude usilovat o finanční nezávislost.

Ve 3. domě může Uran vytvářet neklidného ducha a časté změny nejbližšího okolí, které vyžadují, aby se jim jedinec rychle přizpůsoboval. Změny poměrů pro něho mohou být vítané - příkladem zde může být japonský císař Mucuhito, reprezentující přechod své země od feudalismu k moderní industrializaci.

Ve 4. domě poukazuje Uran na možnost, že jedinec bude konstruktivně vykořeněn, což z něho učiní prostředníka radikálních a revolučních změn. Bylo by zbytečné, aby se upínal na statické představy domova. Mnoho zde záleží na postavení Saturna a Luny v rodném horoskopu, neboť Uran je velkým odpůrcem Saturnské jistoty i normálního přizpůsobení se spořádanému okolí.

S Uranem v 5. domě může jedinec v tvůrčí činnosti uplatnit originalitu či vynalézavost. Takový člověk by neměl být závislý na tradičních vzorech nebo způsobech vyjadřování, naopak, měl by najít nový způsob uplatnění svých energií a svého působení na společnost. Příklady: Thomas A. Edison, irský básník a okultista William Butler Yeats a Svámí Vivékánanda, hinduistický mystik a jogín.

V 6. domě Uran vyžaduje, abychom krizím čelili odhodlaně a s důvěrou. Vědomí důsledků minulých selhání v nás má probouzet vůli se změnit. Nemoc by měla být považována za zkoušku vyspělosti. Měli bychom sloužit vyvíjející se budoucnosti a ne přítomnosti, zakořeněné v nepotřebné minulosti. Příkladem může být Richard Wagner, průkopník “hudby budoucnosti”, jehož život byl dlouhou řadou krizí.

Jedinec s Uranem v 7. domě nenajde uspokojení ve zcela normálním vztahu, což platí i pro manželství. Může se zabývat krizemi v meziosobních vztazích jako psycholog - C. G. Jung - nebo zhroucením starých kolektivních struktur soudržnosti, jako George Washington či Sun Jat-sen. Takový člověk by měl přispět něčím novým do oblasti lidské spolupráce, jako to učinil Henry Ford ve výrobě svou metodou běžícího pásu.

Uran v 8. domě vyžaduje nový postup v uzavírání obchodních dohod a svobodného ducha, schopného hledat transcendentní pravdy a pracovat prostřednictvím skupin. Zdůrazňuje potřebu radikálních změn v sociální oblasti (Lenin, Percy Bysshe Shelley)

V 9. domě vybízí Uran jedince k duchovní vzpouře proti tradičním postojům vůči církvím a zákonům. Může jej vést po cestách hmotných nebo duchovních objevů. Nic není tak velké a bezpečné, aby nebylo možno postavit se tomu na odpor, často nezvyklým způsobem (Gándhí, vévoda a vévodkyně z Windsoru).

V 10. domě naznačuje Uran život na veřejnosti, který vyžaduje, aby jedinec akceptoval podstatné změny; pokud to neučiní, zničí se. (Mussolini, popravená francouzská královna Marie Antoinetta.) Kdo chce dosáhnout úspěchu, musí uskutečňovat nové pojetí organizace společnosti nebo způsobu práce. Změnám se nelze stavět na odpor.

Jedinec, který má Uran v 11. domě, se zabývá společenskými, politickými nebo kulturními ideály, podílí se na reformách nebo revoluci. Potřebuje dynamické a inspirující přátele, kteří ho povzbudí k uskutečnění jeho ideálů. (Victor Hugo, Disraeli.)

Ve 12. domě se Uranova energie může nejlépe soustředit na vlastní podvědomé pohnutky a na komplexy, vyplývající z vlastního “neprožitého života”. Scéna by měla být vyklizena a připravena pro znovuzrození, i kdyby se to mělo dít v izolaci nebo v situaci zdánlivé porážky. Jakmile se vnitřní život otevře budoucnosti, načerpá novou energii. (Šrí Aurobindo, který měl i Marta v tomto domě.) Jedinec se tak stane prostředníkem kolektivní proměny.


NEPTUN v jednom z domů radixu způsobuje proměny tím, že rozpouští vše, co ještě zbylo z minulosti. Při tomto rozpouštění a odosobnění však zůstávají zachovány nejasně naznačené obrysy větší a obsažnější budoucnosti, možná to, co se obvykle nazývá utopií.

Vzhledem k tomu, že se zkušenosti vztahující se k 1. domu obvykle soustřeďují na to, co představuje jedinečnost a odlišnost osoby, naznačuje Neptun v tomto domě, že toto není cesta k pravému vnitřnímu bytí. Pozornost by se měla spíše zaměřit na celek, jehož částí jedinec je. Jeho vědomí by se nemělo soustřeďovat na žádný předmět, mělo by se otevřít vesmíru, čímž by já, alespoň teoreticky, nabylo univerzálního smyslu. Tato pozice může naznačovat cenné dušení vlastnosti a také silný soucit s utlačenými a ukřivděnými. (Victor Hugo, autor “Bídníků”.) V negativním smyslu může toto postavení vést k mediálním stavům a ke zmateným představám o sobě samém, snad i k závislosti na psychedelických drogách.

Ve 2. domě může Neptun potlačovat normální smysl pro vlastnictví. Člověk se může spoléhat na společnost nebo na život sám, že mu poskytne to, co potřebuje. Jindy si může jedinec záměrně zvolit cestu, na které se může nerušeně uplatňovat působení kolektivních sil a hnutí.

S Neptunem ve 3. domě by měl člověk kolektivním nebo mystickým silám dovolit, aby působily na jeho ducha i jeho postoje k okolnímu světu a přetvářely je. Může se stát hlasatelem idejí, které mohou působit na kvalitu okolního světa. U C. G. Junga předznamenávalo toto postavení jeho celoživotní otevřenost vůči kolektivnímu nevědomí.

Ve 4. domě vyzývá Neptun jedince, aby se vzdal své opory spočívající v tradici nebo rodinných svazcích (vévoda z Windsoru), snad ve smyslu velkého ideálu nebo okouzlení nějakým člověkem. Může však také znamenat využití potřeb společenství k vybudování širší základny existence, nebo může zrozence vybízet k tomu, aby se začal zajímat o novou oblast zkušenosti. Henry Ford to učinil, alespoň symbolicky, a jeho populární automobil se stal účinným nástrojem pro překonání hranic “domácího hřiště”.

Osobu s Neptunem v 5. domě mohou přitahovat velká dobrodružství a neodůvodněná rizika. Tato osoba se možná pokouší zapůsobit na své společenství tím, že mu dá, co si žádá, místo aby se projevila ve své vlastní, osobité pravdivosti. Neptun v 5. domě může naznačovat hudební či divadelní nadání, nebo snadnou cestu k milostným zkušenostem.

V 6. domě pomáhá Neptun člověku zbavit se pýchy a očistit se překonáváním osobních krizí. Jedinec by měl rozvíjet svůj soucit, sloužit humanitárním cílům, léčit nebo využívat léčivých sil k dosažení jednoty své osobnosti. V horoskopu Gándhího naznačoval takto postavený Neptun metodu nenásilí a využívání síly pravdy.

Člověk s Neptunem v 7. domě se zřejmě nedokáže soustředit jen na jeden partnerský vztah. Nebude mít zájem kohokoli vlastnit, nebude však ani chtít stát se sám vlastnictvím někoho jiného. Vědomí by se mělo otevřít novým ideálům meziosobních vztahů. Toto postavení zdůrazňuje význam lidskosti a jedinec se může cele oddat hledání transcendentního splynutí (Richard Wagner).

V 8. domě umožňuje Neptun všeobecnou účast na skupinových rituálech nebo na hromadné výrobě. Spojuje vědomí účastníků mystického prožitku nadosobní jednoty. V oblasti pozemských záležitostí zvyšuje působení propagandy a “skrytého ovlivňování”. Může vyvolávat iluzorní stavy blaženosti.

V 9. domě svádí Neptun k mysticismu a vyvolává touhu po dosažení pocitu splynutí s Bohem či s vesmírem. U člověka více pozemského může vést k povolání lékaře, či ještě spíše léčitele. Některé jedince přivádí toto postavení Neptuna na moře.

Vlivem Neptuna v 10. domě proniká do veřejného života sociální uvědomění, usilující o ideální společenství a upínající se ke vzdáleným obzorům. V této situaci může jedinec přijmout socialismus jako prostředek k dosažení tohoto cíle. Přitažlivě zde může působit také lesk života ve společnosti.

Neptun v 11. domě vytváří v jedinci sklon k humanitárním ideálům a ke snění o krásných utopiích. Zkušenosti vztahující se k hudbě a umění, jež více méně ztělesňují abstraktní a transcendentní ideály, pro něho mají nesmírnou cenu. Pravděpodobně jej budou přitahovat idealističtí nebo sociálně cítící přátelé.

Ve 12. domě může Neptun jedinci poskytnout schopnost odpoutat se od vazeb na minulost, nebo psychické nadání a schopnost získat si přístup k velkému, ale těžko dostupnému vědění. Vědomí je často pod vlivem podvědomých představ a prenatálních pudů. Zušlechťující zkušenosti může přinášet soucit s trpícími a s těmi, od nichž se společnost odvrátila.


PLUTO může setrvávat v jednom zvířetníkovém znamení mnoho let, a proto vyjadřuje zejména životní styl určité epochy nebo generace. V radixu jedince naznačuje postavení Pluta v jednom z domů, ve které oblasti zkušenosti může tento jedinec nejvíc udělat pro společnost i pro lidstvo. K této pozici v podstatě nelze nic dalšího dodat, protože mnoho lidí zřejmě nebude reagovat na to, co tento symbol typu člověka 20. století znamená. Pokud tento symbol působí, naznačuje obvykle neměnné či nepotlačitelné zkušenosti zasahující do hloubky. Pluto směřuje k dokončení procesu proměny zahájeného Uranem, přičemž současně zahajuje novou fázi vývoje vědomí. To, co tato fáze přináší, však normální vědomí člověka soustředěného na sebe sotva dokáže zpracovat.

Člověk mající Pluta v 1. domě prospěje své společnosti nejvíce tím, že zvýrazní jedinečnost své osobnosti. Takový člověk by měl zaměřit kolektivní nebo duchovní síly jedním směrem a měl by to učinit bez výjimek a kompromisů.

Jedinec s Plutem ve 2. domě by měl využívat ve prospěch společenství schopností, které jsou skryty v celku jeho fyzického i psychického bytí. Tyto schopnosti, které zdědil po svých předcích, se mohou jeho přičiněním stát pro lidstvo novou hodnotou.

Stojí-li Pluto ve 3. domě, může právě schopnost osoby smysluplně jednat se svým okolím - její inteligence a nadání k předávání informací - být tím nejcennějším, co může lidem kolem sebe předávat.

Pluto ve 4. domě způsobuje, že nejcennějším přínosem jedince pro jeho společnost je jeho schopnost (kterou může projevovat také ve svém osobním životě) integrovat různé energie a pudy do zdravé a silné osobnosti. Tato integrace se projevuje dvojím způsobem: jedinec, který má pevné kořeny ve své kulturní tradici, na tomto základě buď dospěje k příkladnému novému vyjádření bytí, nebo objeví své vlastní centrum, z něhož bude čerpat jistotu a vnitřní sílu.

V 5. domě vytváří Pluto pro člověka možnost tvůrčí budoucnosti, kterou takový člověk naplní, pokud nepřipustí, aby nějaký podružný zájem odvedl jeho pozornost od cíle a zlákal jej na bludné cesty emocí. Jeho díla pak budou jeho nejvýznamnějším přínosem.

Je-li Pluto v 6. domě, spočívá největší přínos člověka v jeho schopnosti vyrovnaně a soustředěně pracovat a v jeho vůli obětavě sloužit, i kdyby se jeho práce zdála být v absolutním smyslu nedůležitá.

Pluto v 7. domě naznačuje, že největším přínosem takové osoby je její schopnost vytvářet blízký vztah s partnery, spíše však ve smyslu společných zásad a úkolů v sociální oblasti než na citovém a osobním základě. Toto postavení může dodat nové zabarvení lidským kontaktům, a tudíž také společenským procesům.

V 8. domě může Pluto znamenat účast na rituálu. Osoba, která se narodila s Plutem v tomto postavení, prospěje společenství nejlépe, podá-li důkaz o tom, že lidé mohou společně vytvářet nové hodnoty a uvolňovat transcendentní energie.

Největším přínosem jedince s Plutem v 9. domě jsou zkušenosti a intelektuální nebo duchovní poznatky, které získal při svém hledání prapůvodních hodnot a významů.

Člověk, jehož Pluto je v 10. domě, prospěje společenství nejvíce osobitou účastí na svých záležitostech a na “věcech světa” vůbec, protože to je jeho způsob spojování obou pólů existence, individuálního a kolektivního.

V 11. domě dodává Pluto ideálům člověka a jeho představě o lepší budoucnosti pro něho i jeho bližní určitý, možná osudový charakter. Už to, že takový člověk dokáže projevovat trvalý a bezvýhradný zájem o tyto ideály, bude samo o sobě cenným důkazem jeho ušlechtilosti.

Ve 12. domě působí Pluto svým charakteristickým vlivem na znaky konce cyklu zkušeností. Přijme-li člověk tento “rozsudek” a vyrovná-li se odvážně a bez výhrad s jeho důsledky, znamená to velmi významný a tvůrčí přínos pro typickou lidskou schopnost učit se jak z porážky tak i z naplěnní a na tomto základě postupovat od jednoho cyklu k dalšímu.

Tento interní materiál Základního kurzu humanistické a transpersonální astrologie Pavla Turnovského tvoří jedna kapitola Rudhyarovy knihy vydané roku 1972, THE ASTROLOGICAL HOUSES: The Spectrum of Individual Experience (Astrologické domy: Spektrum individuální zkušenosti), Garden City, NY, 1972

Zpět na začátek stránky