<= Index  <= Zpět


Původní článek Antonína Baudyše jr. z časopisu Astro 6/1999, na nějž několik autorů na naší stránce odpovědělo.

Přístupy k astrologii aneb Když víme kam a nevíme odkud

Ptal se mne vedoucí jedné z mála našich astrologických institucí, zda by měla být v jeho podniku dávána přednost spíš astrologii intuitivní nebo astrologii psychologické. Na chvíli mne tím zmátl, netušil jsem, že se taková otázka dá položit. Intuice nebo psychologie? Při troše cynismu bych si jeho otázku mohl přeložit jako jestli více fanrtazírovaz nebo kafrat. V astrologii jde - myslím - o něco jiného. (O co, to pojednají další odstavce.) O psychologii nebo intuici běží až ve druhém sledu. Subjektivní stránka věci může vstoupit do hry teprve tehdy, když jsou položeny nějaké minimální objektivní základy nebo spolehlivá pravidla. Bez pevného základu má astrologie hodnotu přibližně srovnatelnou s beletrií. Někdo s takovou úrovní možná bude spokojen. Připusťme si ale, že máme na víc.

Hledání pevné půdy

Vybojování pevného základu si žádá:
1. práci se spolehlivými daty
2. kvalitní výkladový klíč
3. jeho opakované ověření v praxi
4. smysluplný směr interpretace

S prvním druhým a třetím bodem jsme si snad všichni nějak poradili, diskuze by se mohly vést o bodu čtvrtém. Chtěl bych v dalším ukázat, že směr interpretace je pro nás dán předem. Určuje ho život se všemi jeho lapáliemi, určují ho všední praktické otázky, které v sobě nosíme my i naši klienti.

Prodávat drůbež?

Následující příklad jsem zvolil proto, že i dnes klienti přicházejí za astrologem se zcela konkrétními požadavky. Jenom dva příklady z mé praxe: živnostnice z východních Čech svého času založila firmu spolu s podílníkem XY. Ráda by znala prognózu, jak se jejich obchodní činnost bude vyvíjet v příštím roce a jestli mají nadále obchodovat s tím, s čím doposud, totiž s drůbeží.

Jiná paní mi telefonovala kvůli svému manželovi, který má v poslední době potíže na pracovišti. Budou trvat ještě dlouho? Jak by se k nim měl postavit? Tyto úkoly předpokládají zběhlost v nativní astrologii s fungováním tranzitů. O.K., to je běžná minimální výbava profesionála. Jsou zde však i direkce a málo sledované šířkové a deklinační aspekty, tranzity a direkce. Připouštím, že pracovat s těmito položkami je namáhavá piplačka. Připouštím, že řešit s někým jeho obchodní záměry je přízemnější, než např. řešit úlohu lidstva v rozvoji vesmírného bytí anebo budovat ze svých přívrženců duchovní předvoj lidstva. Uznávám, že je možné zabývat se intersubjektivními vrstvami kolektivní psychiky. U mne však žádný klient o takový námět zatím neprojevil zájem a ani se neptal na nic, co by vedlo tím směrem. Směr interpretace je tedy určen zájmem klientů. Astrologie je pro lidi a pokud není užitečná pro ně, ptám se pro koho tedy.

Přistání na zemi

Na začátku našich astrologických pokusů stojí vždy to, co bylo i na úsvitu astrologie na březích Eufratu a Tigridu. Počítání a pozorování. Jinými slovy matematika a dedukce. Když se sumerský král ptal na vyhlídky při žních nebo jakou strategii má zvolit před bitvou s Akkady, nezajímaly ho dojmy jeho kněží nebo výpovědi o složitosti psýchy. Obilí buď bude nebo nebude, válku buď vyhrajeme, nebo prohrajeme a záleží při tom na tom a onom.

Matematika a pozorování

"Matemetika a pozorování, to jsou ty sloupy astrologie", odpověděl jsem známému. Nezdálo se mu, že jsem nechal intuici stydnout kdesi venku před prahem. Také se mu nelíbilo, že by něco mohlo vratce stát jen na dvou nohách. Ptá se mne: to vedle tvých sloupů není nic třetího? Ale je. Třetí je zkušenost. Ta se však (v lepším případě) dostavuje teprve po ovládnutí výše jmenovaného. Vzpomínám si na televizní pořad, ve kterém dlouholetá pracovnice podniku Koh-i-nor sáhla poslepu do krabice s narovnanými tužkami s tím, že jich vytáhne dvanáct.Sáhla do krabice a vytáhla jich dvanáct. A stejně ještě několikrát za sebou. Stála u pásu už tak dlouho, že si vypěstovala cit na správné rozevření prstů a hmotnost tužek. S astrologickými zkušenostmi jde o podobný příběh. Jako nepoznáme, kolik tužek v ruce zrovna držíme, tak z horoskopu automaticky nepoznáme básníka. Leda, kdybychom horoskopů básníků již viděli x. Jak velké by toto x nuselo být, na to se názory různí. Mně jich stačilo dvacet. S pomocí elektronických databank nemusíme čekat, až nám básník sám zaklepe na dveře. Při disponování daty (dnes i "via internet") a troše píle lze charakteristické znaky jednotlivých profesních, sociálních nebo charakterových skupin selektovat dříve, než se s jejich zástupci seznámíme osobně.

Do minulosti a zase zpátky

O psychologii se říká a píše, že je mladší dcerou astrologie. Je to možné. Nicméně, psychologie a astrologie vycházejí z různých kořenů. Psychologie jako akademicky akceptovaný obor vznikla v druhé polovině minulého století v prostředí inteligence západoevropských velkoměst, ačkoliv měla své ojedinělé a nesystematické předchůdce již dříve. Je velkým výdobytkem naší doby, za který by měl být soudný člověk vděčný.

Mnoho dnešních vědních směrů má své předchůdce v ezoterní podobě téhož směru (chemií počínaje). Astrologie od počátků úzce souvisela s meteorologií, astronomií, matematikou a medicínou. Ani církev neměla s astrologií potíže, pokud se tato aplikovala na zemědělství a politiku a nevměšovala se do svobodné vůle člověka. Dokládají to například medicínskoastrologické spisy svatého Raimunda (katalánský básník, mystik, teolog a universitní vědec Ramon Llull, nar. 1316). Středověká i renesanční astrologie byla v drtivé většině omezena na panovnické dvory a na prostředí církve a university. Na universitách se až do začátku 17.století přednášela spolu s medicínou. S prosazením měčťanstva v 16.století se zároveň rozšířila mezi další vzdělance. V té době se však dostává do stínu mocně se rozvíjejících přírodních věd a jejich empirického přístupu. Zde se však příběh dělí do dvou nestejných pohádek, nauka se rozlamuje do vědy a ezoteriky. (Toto oddělení trvá a sám jsem přímluvcem jeho zachování. Jen při jejich oddělených pozicích a metodách práce se budou moci navzájem obohatit.) Lidovou záležitostí se zázemím i mimo velká města se astrologie stává teprve od konce 19.století, kdy se v Evropě po dlouhém ústupu ze scény vrací k životu přes kratochvilné almanachy v Anglii a Spojených státech.

Zjišťování stupně rozpadu

Po masivním a úspěšném nástupu psychologie v našem století dochází mezi sférou vědy a ezoteriky ke dvojímu pohybu. Ezoterici zjišťují, že vědeckost vědy, například psychologie, teologie nebo i sociologie je často vědecká leda svým slovníkem ("...pacient se chová takto, vyjma specifických okolností, kdy se chová jinak.") Empirická verifikovatelnost hypotéz se příliš nekoná koneckonců ani ve světové ekonomii, jak ukazují události posledních dvou až tří let. Letošní ekonomická krize mimochodem vyvrátila teorie nositelů Nobelovy ceny za ekonomii z loňského roku. Letos si stejnou cenu vysloužil indický badatel za definování pojmu chudoby (není toto snad epochální objev?) Druhým, opačným pohybem je zájem psychologů v západním světě o astrologii. Tomuto zájmu se dá rozumět. Hledat u klientů jejich dětské frustrace z mateřské školky a rozkrývat oidipovské vztahy k matce časem uondá každého. Přestěhování se psychologů do vod astrologie se dá srovnat s invazí německých turistů na malé Kanárské ostrovy vonící exotikou. Němci se tam rozhostili tak, že tvář "Kanárů" se zprůměrovala vůči zbytku světa a ostrovy o veškerou exotiku přišly. To se stalo i astrologii po nájezdu psychologů. Rozředili ji svými neurčitými větami bez začátku a bez konce a znepřehlednili svým umělým jazykem.

Je všechno láska a světlo?

Jeden z posledních mohykánů světové astrologie Robert Hand (*5.prosince 1942, 23.30GMT, 40N37, 074W26) konstatoval už v roce 1985 ve své předmluvě knihy "Znovuobjevení horární astrologie" paní Olivie Barcley své dojmy z poválečného vývoje astrologie. Popisuje, jak se s odklonem od astrologie předpovědí dostal do popředí zájem o "tady a teď" jednotlivce. Zájem o jeho aktivní přístup k přetváření sebe a svého života. Od nástroje poznání osudu se astrologie posunula k nástroji na uvědomění si vlastního potenciálu a své odpovědnosti za něj. Potud všechno v pořádku. Ujal se název humanistická astrologie. Humanismus astrologie měl spočívat i v eliminaci negativních výroků a nahlížení věcí co možná nejvíc v optimistickém světle. All You eed Is Love. Byl to ušlechtilý úmysl nebýt přetočení kormidla až do té polohy, kde se s bolestivými a tragickými prvky života přestávalo počítat. Ačkoliv si také myslím, že nemůže být nic, co by bylo absolutně špatné, v astrologii existuje mnoho symbolů, které vyjadřují přinejmenším nepohodlí, omezení a (proč to neříci) utrpení. Přesvědčovat někoho, že Saturn opozice Venuše je aspektem plným pozitivních možností, má stejnou cenu jako věřit, že když nám uschly všechny kytky v bytě, že to tak asi bylo pro obě strany lepší.

Brzy, jazyk, nazývati

Druhou výtkou Roberta Handa na adresu humanistické astrologie je rozředění jejího slovníku a ztráta pravidel. Astrologie adoptovala jazyk moderní hlubinné psychologie a odměnou za to jí mělo být, že bude schopna oslovit člověka své doby, že se vrátí do hlavního proudu uznávané vědy a očistí se od své podezřelé pověsti. Do užívání se tak dostal jazyk, který je méně přesný ve svém významu, a který je často oddělen od každodenní zkušenosti. Pokud v moderní astrologii všechno souvisí se vším, pak vše vyjadřuje všechno a zároveň nic. Nic není absolutně špatné, ale nic cení ani absolutně dobré. Hm. Ještě dnes se mnoho astrologů cítí být ve jménu osvobozující tvořivosti kompetentními k vlastním inovacím a k vyhlašování vlastních interpretačních zásad. Nezapomenu, když mne před několika lety v Německu zastihla zpráva o tom, že jedna renomovaná kolegyně v Hamburku zavedla do Zvěrokruhu mezi znamení Štíra a Střelce třinácté znamení Octopus. Časopis Der Spiegel tomu věnoval celou jednu stranu, s tím že jde o znamení nevalných kvalit. Ihned začal konstatovat, že se není co divit, když do něj spadají neoblíbení politici Scharping a Kinkel.

Zmatky s Chironem

Z pracně budované tradice se začala stávat prchavá vzpomínka. Jasně se pomalu nedalo vidět nic. Hand uvádí za příklad takového zmatku nedávno objevené těleso Chiron. Píše, že četba knih o Chironu musela vést čtenáře k víře, že Chiron je v horoskopu odpovědný za všechno. I domácí autoři se vyjadřují v tom smyslu, že Chiron zosobňuje princip holistického vědomí. Očekávám proto, že těleso objevené příště bude zosobňovat pro změnu principy holistického nevědomí.

S Chironem se nevázal konkrétní symbolický význam, ačkoliv literatura sepsaná o něm byla rozsahem srovnatelná s literaturou o ostatních tělesech. V moderní literatuře také nejdeme, že ego je v horoskopu vyjádřeno Sluncem. A také Lunou. Také mediem coeli, ascendentem nebo Saturnem. Definici ega přitom nenajdeme nikde. K čemu v astrologii pojem ego vlastně potřebujeme? A k čemu ve všedním životě? A když ho zkusíme popsat česky, budou nám klienti dokonce i rozumět (navrhuji pud přežití, můj, otec navrhuje souhrn dosavadních zkušeností jednotlivce).

Zákaz předpovídání

Když si prohlížím knihkupecké pulty s astrologickou literaturou v Praze, ale i v Mnichově nebo v Londýně, nemám obavy z nárůstu konkurence v oboru. Psychologové, kteří se v astrologii zkusili zabydlet, museli často zjistit, že tento nástroj se v jejich rukách nechová tak, jak jim upovídané příručky slibovaly. (Za všechny budiž zmíněno popletené dílo švýcarských manželů Huberových.) Pro nedostatek znalostí o tradičních metodách se jim nedařily předpovědi. Mimochodem se jim nedaří stále, a tak se musí omezovat jen na psychologické výpovědi natální astrologie a tvrdit, že předpovědi nefungují, že si astronomové středověku předpovědi "cucali" z prstu kvůli své obživě a panovníci jim bláhově věřili.Německý svaz astrologů DAV dokonce ve svém cechovním slibu zakazuje dělat předpovědi. Je to podobné jako se zmocnit letadla a pak s ním pro neznalost hejblátek namísto létání jezdit po kolečkách. V době, kdy kdejaký odborář samozřejmě předpovídá na léta dopředu přesná čísla růstu nezaměstnanosti a finanční experti z Expandie nám ráno v rádiu zasvěceně oznamují, že koruna se dnes bude pohybovat v pásmu 15 až 18 korun za marku. Astrologie předvídat může, existuje pro to řada přesvědčivých svědectví. Za všechny budiž zmíněna předpověď velkých změn v bývalém Sovětském svazu a v komunistickém bloku na rok 1989 ze strany pařížské astroložky Elizabeth Tessierové a dalších kolegů. Předpověď byla učiněna začátkem osmdesátých let na základě pozorování mundánní konjunkce Saturn Neptun. (Abychom my, Češi věděli, konjunkce byla exaktní 13. listopadu 1989

Zahlédnout nezahlédnutelné

Předpověď je něco, čím astrologie přesahuje a překonává omezení pozitivistického vědeckého přístupu. Předpovědí je člověk uváděn do jiných dimenzí myšlení a k jinému pohledu na dění v čase. Někomu může jít o to, vědět co se stane. Proč ne, je to zcela legitimní, to občas chceme všichni. Osobně ale toužím zahlédnout alespoň na okamžik, jak je náš svět zkonstruován. Z jakého materiálu je utkáno pletivo času. Každý člověk má v sobě zabudovanou touhu po nekonečnosti a nesmrtelnosti. Po vlastnostech božích. Na pozadí okamžiku, který člověk s každým horoskopem zkoumá, se vynořují kombinace nekonečného celku. Po nikom nechci, aby se tímto nadchl. Kde je dáno, že by měl každý nebo každý druhý či dvacátý astrologii znát a chápat. Nikdo není nucen se s jejími závěry seznamovat a vyvozovat z nich důsledky pro svůj osobní život. Většina z nás mohla bez astrologie žít dobře a spořádaně doposavad. Šlo by to bez ní i nadále. Ani objevem teorie relativity (týkající se zakřivení vesmírného prostoru) se peo drtivou většinu lidí nakonec nic nezměnilo. Kdo se však odváží zeptat na svoji budoucnost, ten si zaslouží odpověď. Ať pro ni však nejdřív sebere sílu. Pokud se mu odpověď nelíbí, neměl by se ptát.

Horor odpovědi

Tady je zakopán jeden z nejzubatějších psů astrologie. Nesmlouvavost jejích soudů může kdekoho rozhořčovat. My ty soudy můžeme různě mírnit, huhlat, že ono to tak horké samozřejmě nebude. Můžeme prosazovat všemožné kreativní astrologie, ve kterých si můžete svůj vlastní příběh sami vytvořit apod. Kdo však přemýšlí jen trochu přímočaře, položí si dříve či později prostou otázku: astrologie funguje nebo ne? Není možné, aby v ní něco fungovalo a něco ne. V matemetice je také nepřípustná dílčí platnost zákonů. Spíš je pravděpodobné, že něco z matematiky umíme a něco ne. Něco z astrologie umíme a něco ne. To, co umíme, pak funguje. My astrologové se za to můžeme klientům omlouvat, ale za našimi úsudky si musíme stát. Že jste celý život přemýšlela, jestli je váš manžel dobrák nebo mizera? A my jsme vám teď řekli, že byl odjakživa dobrák? To proto, že hvězdy říkají, že je dobrák. Není co dodat. Nanejvýš abyste tolik nepřemýšlela o něm, ale také o sobě. Astrologie jako taková je definitivní anebo není vůbec. Definitivní nejsou naše schopnosti, ty jsou jen odtud potud.

Klasická astrologie je na seznamu "ohrožených druhů"

Stav astrologie mi připadá neutěšený. Ale dobrá. Protože nemohu navštívit minulost, nevím, jestli to s ní nevypadalo kdysi navlas stejně. Je a asi vždy bylo málo těch, kteří by její složitý aparát dokázali ovládnout. Je málo knih, které by její složitý aparát zpřístupnily. V historii lidstva byly zapomenuty už i jiné dovednosti. Zbyly nám po nich často jen hmotné památky nebo zápisy v historických análech. Funkčnost těchto někdejších dovedností pak raději popíráme, než bychom si přiznali, že o tolik chytřejší než naši předci možná nejsme. Možná podobně jednou zmizí i drahocenná soustava tradiční astrologie. Jedinou cestou proti tomu je pomalá a trpělivá práce. Její ovoce totiž nejdéle vydrží. Ověřování si poznatků předchozích generací.

Přes překážky ke hvězdám

Ověřování si poznatků předchozích generací, které - nemaje počítače - musely všechny své poznatky dobývat mnohem pracnějším způsobem. S počítačem dnes dovedeme sami sebe zahrnout kvantem astrologických výpočtů a výsledků. Jejich množství však paralyzuje naši schopnost rozebrat se v nich, seřadit je podle významového žebříčku. Další překážkou pro úspěšný výkon astrologie je nutnost vyrovnat se s vlastním horoskopem. Nalakovat si jeho problematické rysy narůžovo a nedělat ze záporů klady. Tím se totiž rozvrací logika horoskopu, a co horšího, popírá se i spravedlnost vesmírného řádu, náš jediný orientační bod a jediná metafyzická jistota. Jsem stavěn před požadavek smířit se s tím, že můj horoskop není tak skvělý, jak bych si přál. Že mnoho horoskopů mých blízkých nebo příchozích svědčí o větší inteligenci, poctivějším charakteru a šťastnějším životě, než je ten můj. Smířit se s tím, že za těžké aspekty v mém horoskopu není zodpovědná ani slepá náhoda, ani můj otec, ani můj Saturn, ani Pán Bůh, ale jen já, jeho nositel. Na základě svého karmického úsilí nebo nedbalosti.

Výhledy

Možná astrologie zanikne. Snad to bude lepší, než když bude předváděna ve směšné podobě nebo bude lidem věšet bulíky na nos. Možná bude provždy vegetovat na okraji hlavního proudu poznání. Kdyby se do hlavního proudu dostala, moc nevěřím v zachování její čistoty. Možná bude mít astrologie ve společnosti takové místo jako mají opravny bot. Nebudu se zlobit. Sním ale o tom, aby jednou byla vykonávána v minimálně tak náročném prostředí, jako je americký Národní úřad pro kosmonautiku a letectví NASA, a aby její služebníci byli tak spolehliví a věrohodní, jako jsou domácí lékaři královských rodin.

Antonín Baudyš jr.
Zpět na začátek stránky