<= Index  <= Zpět


Autorizovaná podoba rozhovoru v ASTRO 2003/18

HUMANISTICKÁ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE - PAVEL TURNOVSKÝ A MARTINA LUKÁŠKOVÁ O TRENDECH SOUČASNÉ MODERNÍ ASTROLOGIE.

Známý a uznávaný astrolog Pavel Turnovský se kdysi angažoval v undergoundu, alternativní kultuře a Jazzové sekci. Astrologii se věnuje od roku 1968. Fascinovalo ho na ní hlavně to, že se zde používá jazyk, který nepotřebuje slova, jazyk symbolů. O dnešním pojetí astrologie jsem měla možnost popovídat si nejen s Pavlem Turnovským, ale i s jeho spolupracovnicí Martinou Lukáškovou.

Strážcem loretánského pokladu
Vystudoval jsem gymnázium, tehdy SVVŠ a pak bylo potřeba se nějak živit. Měl jsem po čase úžasnou příležitost zabydlet se na Loretě na dvanáct let a vzdělávat se. Tam jsem vlastně hlídal poklad, který má nevyčíslitelnou hodnotu. Jedná se o slavnou diamantovou monstranci - Pražské slunce a několik dalších monstrancí a množství částečně votivních a částečně naprosto sekulárních drahých předmětů.

Z čeho nebo z koho vycházíte? Máte nějakého učitele?
Živého učitele jsem nikdy neměl. Prošel jsem celou evropskou tradici, až jsem zakotvil u Rudhyara, který tuto tradici naprosto popírá, nebo se snaží přehodnotit celou tradiční nauku. Dane Rudhyar byl francouzský hudební skladatel, filozof, psycholog, básník a výtvarník, který odešel v r. 1916 do Spojených států a tam se začal zabývat jako hudebník orientální hudbou a orientální filozofií. Jeho teosofická východiska nám sice dnes mohou připadat zastaralá, ale uvědomme si, že to vše dokázal přetavit do takového tvaru, že je stále inspirativní. Jeho filozofie je založena na holismu, strukturalismu, taoismu a některých indických filozofiích, stejně jako na některých představách západního křesťanského světa.

Jak byste charakterizoval dnešní moderní astrologii?
Stále je tady astrologie tradiční - klasická, která vychází z astrologie helénistické, již kodifikoval ve 2. stol.n.l. Klaudios Ptolemaios. Astrologové této skupiny dodnes studují starověké, středověké a renezanční texty, k nimž od 17. století přidávají své poznatky. Přes vypjatý konzervatismus většina z nich pracuje i s nově objevenými planetami a obohacuje svůj arzenál osvědčenými myšlenkami přírodních a společenských věd, v poslední době zejména obecně uznávaných psychologických a psychoterapeutických škol. Tato astrologie používá výdobytky všech revolucionářů, kteří za těch dva tisíce let v astrologii byli a určitým způsobem se je snaží rozvinout tak, aby byly srozumitelné lidem a jejich potřebám.
Směr astrologie, který se snažíme v současné době prosazovat, a který propagujeme v naší škole, je astrologie, která vítá každou změnu. Je to trend, který považuje astrologii, jeden z mnoha možných pohledů na člověka a jeho místo ve světě, za ryze symbolický jazyk sui generis, který provází lidstvo od prvních záblesků jeho vědomí. Symbol nepovažuje za cosi nereálného, ale za jakýsi katalyzátor, který reálně působí na lidskou psychiku. Celý svět považuje za symbol, který je třeba každý den znova vyložit. Tento trend navíc vede k celostnímu cyklickému pohledu, který astrologický symbolismus posuzuje v prostoru a čase.

Tradiční a humanistická astrologie se určitým způsobem doplňují? M.Lukášková: Rozdíl mezi tradiční astrologií a astrologií humanistickou je v tom, že tradiční astrologové jsou zaměřeni na konkrétní události, tzn., co se člověku stane a kdy. Humanistická astrologie (astrosymbologie) je zaměřená na to, v jakých podmínkách se člověk nachází, co se kolem něho děje. Daleko větší důraz je zde kladen na to, co člověk prožívá, jak dokáže danou situaci popsat, zmapovat, využít. Prostě dát jí smysl. Víc s druhým člověkem hovoříme, než abychom mu zjišťovali, kdy přijde nějaká osudová rána nebo nějaké další trauma. Snažíme se ho vést k tomu, aby pochopil příčinu události skrze astrologický jazyk a nějak si s tím dokázal poradit.

P.Turnovský: Většina astrologů má pocit, že planety něco ovlivňují, energií nebo gravitací, což je v podstatě naivní představa. Ne, že by nic takového neexistovalo, ale v astrologii se s tím nedá operovat. My sázíme na to, že planety a hvězdy jsou ukazatelé určitých cyklů a posuzujeme všechno z hlediska skutečnosti. Každý z nás je naprosto dobře a bytostně obeznámen se základními cykly, jako je třeba rok, měsíc nebo den. Jsou tady ovšem ještě cykly další - menší, kratší a také cykly daleko větší. A my se snažíme mapovat všechny ty mikro- i makrocykly.

M.Lukášková: Dalo by se říct, že každá planeta má nějakou základní funkci, základní význam. Astrosymbologie apeluje vlastně na to, že symbolický význam má mnoho interpretací. Každý z nás jsme úplně jiný člověk, v jiném sociálním prostředí, s jinými zkušenostmi, jinými bolestmi, i když společný základ se dá najít. Proto máme každý z nás jiný způsob jednání, každý prokličkujeme danou situací jinak. Skrz astrosymbologii se snažíme přistupovat k lidem individuálně.

Astrosymbologie je tedy základem humanistické astrologie? Co je základem transpersonální astrologie?
Ano, je to základ humanistické astrologie, která je zaměřená na jednotlivce, který má určité potenciály, je schopen rozvoje a jeho život není bezcenný. Život každého jednotlivého člověka má nějaký smysl - nejen význam. Kdežto v rámci transpersonální astrologie se snažíme zakotvovat lidi ve větších celcích než je jenom rodina, národ, stát, firma nebo církev. Snažíme se vést lidi k tomu, že jsou součástí vesmíru - našeho viditelného vesmíru a možná ještě nějakých dalších vesmírů. Tyto vesmíry k člověku promlouvají, oslovují člověka, posílají mu zprávu a my jsme tady jako zprostředkovatelé. Nejsme tu jako duchovní vůdci, ale překladatelé těchto zpráv do termínů a slov, kterým - pokud lidé tímto směrem pohlédnou - jsou schopni jim porozumět. Není to žádné náboženství, mystika, duchařina nebo duchověda, nic takového. Je to naprosto světská prostá záležitost, která vidí smysl našich životů v propojení se životem celého vesmíru.

Vysvětlete nám laikům, co je základem astrologie
M.Lukášková: Je to pohled na svět, orientace v života dění. Lidé se odjakživa vyrovnávali a zápasili s přírodními podmínkami. Neustále pozorovali denní a noční život, aby věděli, co se s nimi děje. Potřebovali nějaké orientační body a z těchto pozorování jim vyplývaly určité výsledky. Třeba vysledovali, že jedna planeta se nachází v určitém místě a tou dobou je taková a taková sklizeň. Toto své pozorování spojili a sledovali zda se to bude opakovat. Kladli si otázky, ptali se, co je mezi nebem a zemí. Současná astrologie se sice posunula do psychického rámce, ale základ zůstává stále stejný. Bavíme se většinou s druhým člověkem o jeho zkušenostech na základě něčeho, co můžeme pozorovat. Planety teď můžeme pozorovat přes počítač, ale dříve člověk pozoroval různé cykly opticky a srovnával si to s tím, co se s ním dělo. Jestli podmínky, které jsou při dané konstelaci, se budou opakovat nebo ne. To je celý princip astrologie. V podstatě se člověk vždycky snažil používat nějaký systém, aby se pro něco rozhodl. Astrologie je koncept, podle kterého se můžeme orientovat v krajině, v duševním světě nebo i v podnikání. Je to otázka orientace, lidé se odpradávna orientují podle nebeských těles. Topos - krajina, je základ, místo, kde žijeme, které je pro každého z nás určující. Správný astrolog, ať už karmický, tradiční, humanistický nebo transpersonální, by měl být stopař. Člověk, který si chce nechat vyhotovit svůj horoskop, si stanoví určitou otázku a najímá si vlastně astrologa jako stopaře hledajícího jeho cestu k danému cíli. Cíl astrolog nezná, i když člověk se snaží ho naznačit určitou otázkou, stejně neřekne nikdy všechno. Astrolog sleduje stopu podle planet a podle svého astrologického konceptu pomáhá najít člověku jeho cíl. Astrolog mu říká, v jaké situaci se nachází, ale jak s tou situací člověk naloží, to už záleží na něm samotném.

Dá se říci, že astrologie je věda?
P.Turnovský: Ne, není to věda, protože nemůže z hlediska současného pohledu na vědu experimentovat. Nemůže experimentovat se životem člověka. Z přísně vědeckého hlediska nemá kontrolní osobu, na níž by se dalo zjistit, jak by se její život vyvíjel dál, kdyby nepřišla k astrologovi? Skutečnost, že k někdo k astrologovi přišel, znamená, že jeho život se potom vyvíjel určitým směrem. Z tohoto pohledu je astrologie úplně jiný rámec poznávání světa, než je věda. Je pravda, že má některé primitivní vědecké základy, je založena na určité životní zkušenosti a na určité teorii, ale věda to není.

M.Lukášková: Laickou veřejnost vede k názoru, že astrologie je věda to, že zde existuje určitá suma informací a dovedností, které astrolog musí znát. Pro laika je samozřejmě obtížné pochopit různé výrazy, třeba co to jsou efemeridy, nebo aspekty v horoskopu.

Jste známý svou astrologickou školou (IRS - Institut rudhyarovských studií), jak v ní vyučujete?
P.Turnovský: Je to vlastně nejstarší astrologická škola u nás. Oficiálně - pro nejširší veřejnost - začala fungovat v r. 1992, ale už předtím jsem měl řadu přednášek pro odbornou veřejnost. Myslím, že astrologii se může naučit kdokoliv, kdo má o tento obor lidského vědění zájem. Během let vykrystalizoval určitý systém vzdělávání, který je zaměřen na moderní pojetí astrologie - humanistické i transpersonální a na to, aby se lidé byli schopni orientovat v dalších přísunech informací. Původně, před těmi deseti dvanácti lety, tu byla v oblasti astrologie dost velká informační mezera. K dispozici byly jen nějaké knihy, napsané před druhou světovou válkou, které jsou dnes v podstatě nepoužitelné, neboť žijeme v jiném světě a máme úplně jiný přístup k životu.

Na počátku astrologických kurzů jsem vytvořil učební plán opřený o filozofii Dane Rudhyara, podle jehož pojetí astrologie nemá sloužit k předpovídání událostí, ale jako pomoc při osobním rozvoji, k hledání smyslu a významu situací, a to i těch krizových, v nichž se člověk během svého života ocitá. Astrologie se tak stává otevřeným systémem poznávání a chápání vztahu člověka k sobě samému, ostatním lidem a okolnímu světu.

M.Lukášková: V začátcích začal Pavel učit vlastně astrologické řemeslo, které nikdo jiný nedělal, učil třeba výpočet horoskopu. Byli tady i žáci, kteří se ve věku sedmdesáti let naučili s kalkulačkou vypočítat horoskop. Tenkrát ještě ani nebyly tak přístupné astrologické počítačové programy. Tahle škola byla zajímavá tedy tím, že se tady lidi učili astrologickému řemeslu od piky, neboť v té době, kdy v Praze bylo asi patnáct astrologických škol, se na nich učilo jen výkladu, tedy interpretaci astrologických symbolů.

P.Turnovský: Interpretaci horoskopu nelze nikoho naučit. Každý, kdo učí interpretaci, vnucuje lidem svůj způsob výkladu. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že vás nikdo nenaučí psát literaturu. Může vás jen opravovat, naučit pravopis, gramatiku, ale to je vše. Stejně tak v astrologii, způsob interpretace musí vycházet z vás, z vašich schopností, vašich názorových základů. Rozlišujeme jen význam a smysl. Na významu se shodneme, ale smysl, čili širší souvislosti, musí udělat každý sám za sebe.

Jak dlouho studium trvá a co se žáci naučí?
P.Turnovský: Zatím trvalo dva roky, ale uvažujeme o tom, že ho rozšíříme na tři. V základních cyklech se žáci naučí pracovat se všemi astrologickými prvky na horoskopu, se kterými se mohou setkat. Další cykly jsou pak věnovány metodám, které rozvíjejí základní horoskop.
Během studia by se žáci měli naučit pracovat s nativitou - horoskopem počítaným pro okamžik zrození a s metodami, které umožňují vidět nativitu a tedy náš život neustále v novém světle. Nativita je počáteční stav v jakém se člověk nachází při narození a ten, jak víme není konečný, roste a rozvíjí své možnosti podle zděděné konstituce a podle okolností panujících ve společnosti, v níž žije. My jen používáme prostředky a techniky, které nám tento rozvoj zrcadlí. Studium vychází z děl Dane Rudhyara, Alexandra Rupertiho, Michaela R. Meyera a přihlíží i k práci nejvýznamnějších angloamerických a francouzských astrologů dvacátého století jako byli Marc E. Jones, Cyril Fagan, Donald Bradley, Edward Johndro, Charles Jayne, John Addey, André Barbault a našich vlastních dlouholetých zkušeností s astrologií, o jejichž teoretickou a hlavně praktickou stránku se snažíme v kurzu s žáky podělit.

Formy a možnosti studia na IRS
Studium je prezenční, dálkové nebo korespondenční. Každý ročník sestává z osmnácti tříhodinových lekcí. Lekce jsou seskupeny do tématických cyklů. Zvládnutí každé učební látky je doprovázeno písemnými testy, jejichž cílem je podpořit žáky a pomoci jim s případnými nejasnostmi. Součástí kurzu jsou i konzultační semináře Na konci dvouletého kurzu obdrží žáci osvědčení o jeho absolvování.
Po ukončení základního kurzu je možno pokračovat v dalších "nástavbových" kurzech, které se věnují synastrii - astrologii mezilidských vztahů, astrologii mundánní, rektifikaci zpřesnění času narození, sabiánským symbolům v astrologické a osobní praxi, užívání softwaru Johannes a dalším, které do budoucna chystáme. Během studia se můžete napojit na centrálu humanistické a transpersonální astrologie - MINTAKA, která při škole funguje, a která je díky zapojení na mezinárodní astrologickou komunitu ve styku s mnoha významnými astrology současnosti. Jsme také uváděni v celosvětové astrologické ročence, již vydává The Urania Trust v Londýně. Tento servis poskytuje možnost zakoupit interní publikace nezbytné pro studium a pěstování humanistické a transpersonální astrologie, audio i videozáznamy přednášek, astrologický software Johannes, jehož jsem spoluautorem a sborníky transformační astrologie Rezonance a TransForMotor.

Na závěr řekněte prognózu do budoucnosti
Předpověďmi jako takovými se nezabýváme, zabýváme se spíš analýzou situace. Je důležité si uvědomit, že je tady už po dva roky opozice Pluto - Saturn. Saturn je uzavřený systém, který se chce zabezpečit proti změnám, jít si vlastním rytmem, vlastní cestou a udržuje setrvačnost tradice. Pluto se snaží starý systém přetavit a napojit ho na systém úplně jiný. Starý systém se samozřejmě brání. Čili, všechno co vidíte kolem sebe, je v posledních dvou letech spojeno s obranou toho starého způsobu myšlení, cítění a chování proti zásadním a radikálním změnám. Vidíte, jak se lidé hroutí, jak krachuje ekonomika, jak máme, "co jsme chtěli".

Ptala se a fotila Alena Součková


Zpět na začátek stránky